Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 1711-06-468079/00 Ob-11615/06 , Stran 3139
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Sklop 1: Sofinanciranje programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil s področja: a) Pomoči mladoletnim prosilcem za azil pri vključevanju v novo okolje, zlasti pa pomoč pri učenju, izvedbo programov aktivnega preživljanja prostega časa, organiziranje varstva otrok, medkulturno učenje in spoznavanje preko druženja s slovenskimi vrstniki. Programi morajo potekati 4 ure dnevno, tudi ob vikendih in dela prostih dnevih, v skladu z razporedom, ki ga določi naročnik. b) Pomoči pri organiziranju dejavnosti na oddelku za omejevanje gibanja prosilcev za azil, ki vključuje rekreacijo, aktivnosti za prosti čas, vzdrževanje osebne higiene, higiene bivalnih in skupnih prostorov in okolice, po navodilih naročnika. Programi morajo potekati 4 ure dnevno, tudi ob vikendih in dela prostih dnevih, v skladu z razporedom, ki ga določi naročnik. c) Izvajanja izobraževalnih tečajev, zlasti s področja: – računalništva, – spoznavanja slovenske kulture in družbe, – ročnih spretnosti, – izobraževanja za matere oziroma starše. Programi morajo potekati vsaj dvakrat tedensko po 2 uri. Sklop 2: Sofinanciranje programa pravnega svetovanja prosilcem za azil glede azilnega postopka ter obsega in uresničevanja njihovih pravic in dolžnosti. Svetovanje se bo zagotavljalo v prostorih Azilnega doma, in sicer vse delovne dni v tednu od 9. do 15. ure, izjemoma pa tudi izven tega časa, ob vikendih in dela prostih dnevih. Organizacija in stroški prevajalskih storitev bremenijo prijavitelja. Zahtevana izobrazba izvajalcev programa, ki bodo izvajali pravno svetovanje, je univerzitetni diplomirani pravnik. Sklop 3: Sofinanciranje programov pomoči pri integraciji beguncev s področja: a) Iskanja primernih stanovanj s sklenitvijo najemne pogodbe na območju celotne Slovenije. Program mora zajemati vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med beguncem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev najemne pogodbe. Prijavitelj mora begunca na njegovo zahtevo spremljati pri ogledu stanovanja. Stroški morebitnega posredovanja nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega posrednika pri sklenitvi najemne pogodbe bremenijo prijavitelja. b) Pomoči pri integraciji beguncev z aktivnim vključevanjem v programe, ki vključuje: – izvedbo programov psihosocialne pomoči žrtvam nasilja in zlorabe, – izvedbo programov ženskih skupin za samopomoč, – izvedbo programov pomoči starejšim beguncem zlasti pri pridobivanju dokumentov, spremljanju v zdravstvene in druge ustanove. Programi pomoči pod prvo alineo morajo potekati vsaj dvakrat tedensko po 2 uri, programi pomoči pod drugo in tretjo alineo pa po potrebi. c) Aktivnosti za prosti čas in aktivnosti z izobraževalno vsebino s področja slovenske kulture, zgodovine in umetnosti. Programi morajo potekati vsaj dvakrat tedensko po 2 uri. d) Pomoči mladoletnim in šolajočim se beguncem pri vključevanju v novo okolje, zlasti pa pomoč pri učenju, medkulturno učenje in spoznavanje preko druženja s slovenskimi vrstniki. Programi morajo potekati vsaj enkrat tedensko po 2 uri, v času poletnih počitnic pa dvakrat tedensko po 2 uri. e) Pomoči pri učenju slovenskega jezika in programi opismenjevanja, ki morajo potekati najmanj dvakrat tedensko po 2 uri. f) Izvajanja izobraževalnih tečajev, seminarjev in delavnic za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, zlasti pa tečaji računalniškega opismenjevanja, tečaji uporabe interneta, predstavitve možnih zaposlitev. Program mora zajemati ukrepe, s katerimi se zagotavlja povečanje zaposlitvenih možnosti oseb, ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela. S posameznimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da begunci pridobijo posamezna znanja, veščine in spretnosti, potrebne za vključitev na trg dela. Program mora potekati dvakrat tedensko po 2 uri, od tega 2 uri tedensko v obliki praktičnih vaj. g) Informiranja beguncev o nujnosti integracije v slovensko družbo. Program informiranja mora potekati v obliki seminarjev ali delavnic najmanj dvakrat tedensko po 1 uro, njegova vsebina pa mora zagotavljati motivacijo in boljše razumevanje namena in ciljev integracije. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis: a) na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu; b) programi se morajo izvajati po načelu nepridobitnosti. V primeru, da ob koncu izvajanja programa prihodki programa presežejo odhodke programa, se višina sofinanciranja programa zmanjša za presežek prihodkov nad odhodki; c) posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu naročnika; d) prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 10% delež sofinanciranja programa iz lastnih sredstev oziroma drugih sredstev, ki ne izvirajo iz proračuna Republike Slovenije ali drugih evropskih skladov; e) program se ne sme izvajati kot del drugih s strani naročnika že sofinanciranih programov. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se ponudba zavrže. 4. Obvezna oblika in vsebina ponudbe Prijavitelj mora s podpisom splošne izjave, ki je del razpisne dokumentacije, potrditi, da: – soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika; – ima operativno in finančno zmožnost, da izvede projekt, ki ga prijavlja v ponudbi; – ne obstaja nobeden od izključitvenih razlogov, navedenih v točki 6; – so informacije, navedene v ponudbi, resnične in dokazljive. Formalno popolna ponudba vsebuje: – podpisano in z žigom opremljeno »Splošno izjavo prijavitelja programa«; – pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi podatki, podpisan, parafiran in z žigom opremljen vzorec pogodbe ter izpolnjeno, žigosano in podpisano prilogo k pogodbi št. 2; – potrdilo sofinancerjev programa za leto 2006 ali izjavo sofinancerjev o nameravanem sofinanciranju programa za leto 2006; – podpisano in z žigom opremljeno »Izjavo prijavitelja programa – DDV« glede upravičenosti do odbitka vstopnega DDV; – original izpisek o registraciji prijavitelja iz sodnega ali drugega ustreznega registra (ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb); – original potrdilo (ki ne sme biti starejše od 90 dni od roka za oddajo ponudb) sodnega registra pristojnega okrožnega sodišča, da zoper prijavitelja ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da mu ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; – original potrdilo Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb), da zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma da zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran; – original potrdilo Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb), da prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; – original potrdilo Ministrstva za finance, Davčna uprava RS (ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka oddaje ponudb) da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti. V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene razpisne dokumentacije, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe. V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil, se bo ponudba izločila iz nadaljnjega postopka izbire. Sklop 1: Prijavitelji morajo ponudbo oddati na obrazcu razpisne dokumentacije – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil v Republiki Sloveniji za leto 2006. V skladu s točko 3 javnega razpisa se bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle. Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil v Republiki Sloveniji za leto 2006 – sklop 1 – št. 422-19/2006 (13-07)«. Sklop 2: Prijavitelji morajo ponudbo oddati na obrazcu razpisne dokumentacije – prijava na javni razpis za sofinanciranje programa pravnega svetovanja prosilcem za azil v Republiki Sloveniji za leto 2006. V skladu s točko 3 javnega razpisa se bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle. Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programa pravnega svetovanja prosilcem za azil v Republiki Sloveniji za leto 2006 – sklop 2 – št. 422-19/2006 (13-07)«. Sklop 3: Prijavitelji morajo ponudbo oddati na obrazcu razpisne dokumentacije – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pomoči pri integraciji beguncev v Republiki Sloveniji za leto 2006. V skladu s točko 3 javnega razpisa se bodo ponudbe, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije naročnika, zavrgle. Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči pri integraciji beguncev v Republiki Sloveniji za leto 2006 – sklop 3 – št. 422-19/2006 (13-07)«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. Vsak posamezni program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način, kot je predpisan. Prijavitelj, ki prijavlja več različnih programov, mora vsak program predložiti v posebni kuverti. Nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene prijaviteljem neodprte. 5. Kriteriji za izbor programov Posamezni programi bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja kriterijev ob primerjavi istovrstnih programov. Kriteriji so točkovani z eno, dvema ali tremi točkama. Ob delnem izpolnjevanju posameznega kriterija se dodeli le polovica maksimalnega števila točk za posamezen kriterij. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 8 točk od maksimalnega števila 11 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk od maksimalnega števila 7 točk. 6. Izključitveni razlogi Prijavitelj programa bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor je zoper prijavitelja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali pa mu je prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; – kolikor je zoper prijavitelja izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali da je zoper njega izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki se nanaša na program; – kolikor je bil prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem; – kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Evropske unije; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v ponudbi navedel napačne ali zavajajoče podatke; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer da je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena, z naročnikom ali osebo, ki je pri njem zaposlena, v poslovnem razmerju, ali da je oseba, ki je zaposlena pri prijavitelju, z osebo, ki je zaposlena pri naročniku, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega tretjega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti, kot tudi v kolikor je bil član izbirne komisije zaposlen pri prijavitelju, od prenehanja zaposlitve do predložitve ponudbe prijavitelja pa še niso pretekla tri leta. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 7. Način sofinanciranja 7.1. Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini do 90% vseh predvidenih odhodkov programa. 7.2. Sofinancirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa: – stroški dela izvajalcev (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki): – redno zaposleni; – podjemne pogodbe; – avtorske pogodbe; – drugo. Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema, urna postavka pa ne sme biti višja od urne postavke, ki se običajno zaračunava na zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa. Stroški dela izvajalcev programa, ki so javni uslužbenci, so upravičeni le, če iz pravnega naslova, ki je podlaga za njihovo vključitev v program, jasno izhajajo obseg in obdobje vključitve v program ter višina plačila za delo na programu. – materialni stroški: – potni stroški, povezani z izvajanjem programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov; – stroški tiska, izdajanja publikacij in oglaševalski stroški; – stroški posredovanja nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega posrednika pri sklenitvi najemne pogodbe (samo pri sklopu 3 – področje a); – stroški, povezani z izvedbo tečajev, seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc; – drugo. Stroški nakupa opreme so upravičeni le v višini deleža amortizacije predmeta, ki ustreza trajanju programa. Sklop 1 področje pod točko b: Materialni stroški, razen potni stroški, povezani z izvajanjem programa, se ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa, ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori in ostala potrebna delovna sredstva. Sklop 2: Materialni stroški, razen potni stroški, povezani z izvajanjem programa, in stroški prevajanja, se ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa, ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori in ostala potrebna delovna sredstva. – režijski in administrativni stroški (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, dobava elektrike za pisarne, pisarniški material, najemnina za prostore, v katerih izvajalec programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo) bodo sofinancirani v maksimalni višini 7% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov. Režijski in administrativni stroški so upravičeni, če se ne morejo neposredno zaračunati. 7.3. Pri materialnih stroških naročnik dovoljuje 10% odstopanje med posameznimi vrstami stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem da skupna vrednost sredstev za materialne stroške, navedena v ponudbi in kasneje v pogodbi, ne bo smela biti presežena. Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških dela izvajalcev programa. 7.4. Pogoji za upravičenost stroškov: – stroški morajo biti izključno vezani na izvajanje programa, predvideni morajo biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.); – stroški morajo med izvedbo projekta dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja; – stroški morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci ali davčni dokumentaciji prijavitelja ter morajo biti določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja; – strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije. 7.5. Pogoji za upravičenost prihodkov: Vsi viri sofinanciranja programov (prihodki), ki jih mora zagotoviti prijavitelj (10% vrednosti programa), morajo biti zabeleženi v računovodski dokumentaciji ali davčni dokumentaciji izbranega prijavitelja, biti morajo določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja. 7.6. Stroški, ki ne bodo sofinancirani: – davki, vključno s tistim delom DDV, ki ga prijavitelj dobi povrnjenega; DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen če ga dejansko in dokončno nosi končni prejemnik sofinanciranja. DDV, ki je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku sofinanciranja dejansko ni povrnjen; – donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube, negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov, izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti; – stroški za reprezentanco izključno za izvajalce programa niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev na družabnih dogodkih, ki so izključno povezani z izvajanjem programa; – stroški, ki so nastali v okviru drugega programa; – nagrade, darila; – delo prostovoljcev; – stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa; – stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa; – prekomerni in nepotrebni izdatki. 7.7. Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po zaključku programa na svojem sedežu. Izbrani prijavitelj mora imeti ločen računovodski sistem za program ali ustrezen sistem knjiženja (analitika) za vse stroške in transakcije, povezane s programom. 7.8. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh izbranih programov, bodo izbrani programi sofinancirani v enako znižanem odstotku. V takem primeru bodo izbrani prijavitelji pred izdajo sklepov o izboru izvajalcev programov pozvani, da predložijo popravljeno »finančno konstrukcijo izvajanja programa« (poglavje III razpisne dokumentacije) in po potrebi »opis programa« (poglavje IV razpisne dokumentacije). V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema poziva na predložitev popravljene finančne konstrukcije izvajanja programa oziroma opisa programa nanj ne bo odzval, bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire. 7.9. Sofinancirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine. V primeru, da prijavitelj v finančni konstrukciji izvajanja programa navede stroške, ki jih naročnik v skladu s točko 7.6. javnega razpisa ne sofinancira, oziroma je finančna konstrukcija izvajanja programa nepopolna ali nepravilna, bo naročnik prijavitelja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije izvajanja programa. V primeru, da prijavitelj pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v finančni konstrukciji izvajanja programa v postavljenem roku ne bo odpravil, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire. 7.10. V primeru, da bodo izvajalci programov izvedli program v zmanjšanem obsegu, bo naročnik delež sofinanciranja sorazmerno znižal. 7.11. Sofinanciranje programa je možno samo v obliki finančnih sredstev; kot sofinanciranje se lahko upošteva tudi DDV, vendar samo v primeru in do višine, ko ga prijavitelj ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka. 7.12. Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v treh obrokih, in sicer po predhodni predložitvi poročil o izvajanju programa in finančnih poročil. Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila: – začetno poročilo do 31. 8. 2006, – vmesno poročilo do 31. 10. 2006, – končno poročilo do 15. 12. 2006, ki mora biti oddano na predpisanem obrazcu ministrstva, 8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Sklop 1: Okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 30,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in proračuna Republike Slovenije. Naročnik bo posamezen izbrani program s področja a in b sofinanciral do največ 7 mio SIT, s področja c pa do največ 4 mio SIT. Sklop 2: Okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 10,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in proračuna Republike Slovenije. Naročnik bo posamezen izbrani program sofinanciral do največ 7 mio SIT. Sklop 3: Okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 40,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in proračuna Republike Slovenije. Naročnik bo posamezen izbrani program sofinanciral do največ 5 mio SIT. 9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje programov se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2006, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce. 10.  Rok, do katerega morajo biti oddane ponudbe Ponudbe se oddajo osebno ali po pošti na Ministrstvo za notranje zadeve. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste ponudbe, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38, Ljubljana. Upoštevajo se ponudbe s poštnim žigom z vključno 5. 5. 2006. Ponudbe, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v tajništvo Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do 12. ure. Vse nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini sofinanciranja programov. Naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil ponudbo. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na uradnih spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve (www.mnz.si) in v tajništvu Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38, Ljubljana, vsak dan od 9. do 15. ure. Prijavitelji jo lahko na podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski pošti. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje 3 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo najkasneje v treh dneh objavil odgovor na uradni spletni strani ministrstva (www.mnz.si). Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po faksu 01/28-33-647, po pošti na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov upb@gov.si s pripisom: «Dodatne informacije – javni razpis št. 422-19/2006 (13-07)«. Kontaktni osebi v zvezi z javnim razpisom sta Urša Kalan in Pina Stepan – tel. 01/28-33-643.

AAA Zlata odličnost