Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11181/06 , Stran 3148
Namen razpisa je izbira projektov društev s področja socialne, humanitarne, invalidske, izobraževalne in ostalih dejavnosti, ki bodo v letu 2006 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Šalovci. 1. Občina Šalovci bo iz sredstev proračuna za leto 2006 sofinancirala projekte, ki jih izvajajo razna društva. 2. Višina sredstev, ki je v proračunu Občine Šalovci v letu 2006 namenjena za sofinanciranje projektov društev je 1,000.000 SIT. 3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. decembra 2006. 4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Šalovci ali člane iz Občine Šalovci; – prijavijo projekt, ki je predmet razpisa; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta; – imajo izdelano realno financiranje projekta. Na razpis se ne morejo prijaviti društva, ki so sodelovali in pridobili sredstva iz drugih razpisov občine. 5. Zainteresirana društva lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. 6. Predlogi projektov društev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili: – seznam članov društva s stalnim bivališčem na območju Občine Šalovci, – že izvedeni projekti v zadnjih treh letih, – sodelovanje uporabnikov pri izvedbi projekta, – sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta, – zaprta in realna finančna konstrukcija projekta, – čas delovanja društva, – status društva v javnem interesu. Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. 7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim društvom na voljo na Občini Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, in sicer vsak delovni dan med 7. in 15. uro. 8. Rok za oddajo predlogov projektov je 30. september 2006 do 15. ure. Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 9. Predlagatelji oziroma društva lahko oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom: »Ne odpiraj – projekti društev v letu 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to evidentirano. 11. Društva bodo o izbiri obveščena najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za oddajo predlogov.

AAA Zlata odličnost