Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 301-2/2006 Ob-11233/06 , Stran 3154
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev sofinanciranja za: A) Povezovanje podjetij, kjer gre za povezovanje prijavitelja z vsaj dvema podjetjema ali samostojnima podjetnikoma in vsaj eno inštitucijo znanja pri izvajanju skupnega projekta razvoja novih produktov (izdelkov, tehnologij in storitev, tudi na področju turizma), razvoja skupne blagovne znamke in skupnega nastopa na trgu. B) Posebno usposabljanje zaposlenih, ki je potrebno za pridobitev ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu. Usposabljanja, ki so pogoj za opravljanje dela kot so stopnja izobrazbe, obvezne strokovne kvalifikacije, znanja tujih jezikov in podobno ter interna usposabljanja niso predmet javnega razpisa. III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa pod točko II.A. je pospeševanje povezovanja gospodarstva z inštitucijami znanja z namenom prenosa znanja za skupen razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo, razvoj skupnih blagovnih znamk in skupnega nastopa na trgu. Namen javnega razpisa pod II.B je spodbujanje investiranja v razvoj človeških virov. IV. Višina javnega razpisa Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa: A) Povezovanje podjetij je 4,000.000 SIT, B) Posebna usposabljanja zaposlenih je 2,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402 – 09.027. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. V. Upravičeni stroški in višina pomoči Upravičeni stroški sofinanciranja so: A) Povezovanje podjetij: Upravičeni stroški povezovanja prijavitelja z vsaj dvema podjetjema ali samostojnima podjetnikoma in vsaj eno inštitucijo znanja so: stroški svetovanja in druge vrste prenosa specifičnega znanja pri pripravi in izvajanju skupnih razvojnih projektov povezanih podjetij in inštitucij znanja ter stroški promocije proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi na sejmu ali razstavi. Višina dodeljenih sredstev je do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov za svetovanje, prenos specifičnega znanja in promocijo ter do največ 35% za posebna usposabljanja. V primeru večjega števila prijav bo sofinanciranih največ osem najbolje ocenjenih vlog. B) Posebna usposabljanja zaposlenih: Upravičeni stroški so: stroški inštruktorja, potni stroški inštruktorja, stroški svetovanja v povezavi s projektom, odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja. Višina pomoči ne sme preseči 35% upravičenih stroškov, in sicer ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. VI. Osnovni pogoji sodelovanja A) Povezovanje podjetij Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza razpisnim pogojem pod točko VI.B. in prijavlja projekt povezave z vsaj še dvema malima ali srednjima gospodarskima družbama ali dvema samostojnima podjetnikoma ter z vsaj eno inštitucijo znanja. V programu povezovanja lahko sodelujejo kot partnerji tudi druga podjetja, ne glede na velikost in sedež podjetja. Inštitucija znanja je inštitut, zavod, višja ali visokošolska izobraževalna ustanova, tehnološki center, podjetje ali samostojni podjetnik, ki je registriran za dejavnost s področja vsebine projekta povezovanja, ne glede na kraj sedeža. Podjetja, ki se povezujejo in inštitucija znanja morajo skleniti medsebojni pisni dogovor o sodelovanju. B) Posebna usposabljanja zaposlenih: veljajo samo spodaj navedeni pogoji. Prijavitelj je lahko podjetje ali samostojni podjetnik, ki ustreza naslednjim zahtevam 4. in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica: – ima sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, – izpolnjuje pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR...) ali srednjo gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjši od 40 mio EUR...) ali pa posluje kot samostojni podjetnik – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ni v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99), – ni v težavah in ne pridobiva državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodi v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija. VII. Merila za ocenitev vlog Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na osnovi meril iz razpisne dokumentacije. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zaprošenih in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija izračunala višino sredstev za financiranje upravičenih stroškov izvedbe prijavljene aktivnosti. VIII. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006. Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do vključno 15. 10. 2006. IX. Razpisni roki in način prijave Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane osebno v Glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, soba št. 38/I, do 5. 7. 2006 do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici. Na sprednji strani mora biti na desni strani spodaj zapisan naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na levi strani zgoraj pa zapis »Ne odpiraj – Razpis subvencij za povezovanje (ali Usposabljanje)«. Na zadnji strani mora biti napisan poln naslov pošiljatelja. Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8 dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev), nepravočasno oddane vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Potencialni dobitniki subvencij bodo v roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani k dostavi dokazil o realizaciji prijave do najkasneje 15. oktobra tega leta, kolikor le-teh predhodno še ne bodo dostavili. X. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na voljo na Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si, Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.si

AAA Zlata odličnost