Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 671-0012/2006 Ob-11185/06 , Stran 3149
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu in sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture, in sicer: 1.1. Šport otrok in mladine za programe – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, – programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – programi športa nadarjene mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – počitniški programi otrok in mladine. 1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 1.4. Šport invalidov 1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje 1.6. Športne prireditve 1.7. Investicije v novogradnje in obnove 1.8. Drugi za šport pomembni programi. Sredstva za sofinanciranje programov športa v letu 2006 so predvidena v proračunu Občine Mislinja za leto 2006 v višini 8,000.000 SIT, za investicije pa je predvideno 3,000.000 SIT. 2. Pogoji razpisa 2.1. Usposobljenost kandidata Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. 2.2. Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje, in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu. Za investicije v novogradnje in obnove športnih objektov in površin lahko kandidirajo kandidati, ki imajo ustrezno dokumentacijo – najmanj idejni projekt, rešeno lastništvo zemljišč oziroma objekta. 3. Vsebina vloge – programi športa: – izpolnjeno prijavo za sofinanciranje športnih programov, – izpolnjeno prijavo po razpisanih področjih na predpisanem obrazcu, – *dokazilo o registraciji (kopija odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in kopija obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), – *kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju računa, – *dokazilo o usposobljenosti za izvajanje programov športa, – druge zahtevane priloge, razvidne na posameznem obrazcu, *ne velja za izvajalce (kandidate), ki so imeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za leto 2005, kolikor v tem času ni bilo nobenih sprememb. 4. Zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture 4.1. Sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture. Občina Mislinja bo v letu 2006 namenila določena sredstva za sofinanciranje športne infrastrukture. 4.2. Sofinancira se največ do 50% vrednosti investicij 4.3. Investicijski projekti v športne objekte se bodo vrednotili po naslednjih merilih: 4.3.1. Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost projekta 0-50 4.3.1.1. Namembnost in pomembnost objekta 0-40 4.3.1.2. Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije 0-10 4.3.2. Regionalni kriterij 0-10 4.3.2.1. Pomembnost objekta za regionalno skupnost 0-10 4.3.3. Finančni kriterij 0-20 4.3.3.1. Pokritost finančne konstrukcije 0-3 4.3.3.2. Dosedanje sofinanciranje investitorja 0-15 4.3.3.3. Kdo pokriva stroške obratovanja 0-2 4.3.4. Širši učinki projekta 0-20 4.3.4.1. Pomembnost objekta v državnem pomenu – javni interes 0-15 4.3.4.2. Zasedenost objekta 0-5 4.4. Način in pogoji sofinanciranja Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo niso predmet sofinanciranja Koriščenje odobrenih sredstev je možno po predložitvi ustreznih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, priglasitev del ipd.). 4.5. Vsebina vloge: Vloga mora vsebovati: – potrjen prijavni obrazec, – fotokopija razpoložljive dokumentacije (dovoljenje, investicijski program, pogodbe, itd.), – opis stanja dosedanjih vlaganj investitorja v objekt oziroma stopnjo njegove izgradnje. 5. Rok in način prijave Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, ki so na voljo v tajništvu občine Mislinja in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta. 34, 2382 Mislinja, do 28. aprila 2006. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – polni naslov pošiljatelja, – polni naslov prejemnika, – pripis »Javni razpis – Šport 2006«. 6. Postopek obravnave vlog Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku in predlogov strokovne službe. Sklep o izbiri sprejme župan. Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po zaključnem roku razpisa. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe. 7. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Občine Mislinja, ali na spletni strani www.mislinja.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 02/88-57-342.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti