Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 763-11/2006 Ob-11414/06 , Stran 3147
1. Predmet: Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Miran Orožim, tel. 03/544-19-64). Stanovanje št. 6 stanovanjske površine 101,15 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 11,75 m2 in pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah stavbe in funkcionalnem zemljišču, na naslovu Ulica XIV. Divizije 17, Rogaška Slatina, v večstanovanjski stavbi na parc. št. 1102/2 in 1103 k.o. Rogaška Slatina, izhodiščna cena: 15,050.000 SIT. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je stanovanjska dejavnost. 2. Rok za zbiranje ponudb je 12. 5. 2006 do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. 3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa položil varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije št. 01100-6030234244, sklic na št. 101-963, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v desetih dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis is sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, lahko je fotokopija, izpis iz sodnega registra za samostojne podjetnike, (subjekti držav, ki niso članice Evropske unije, morajo priložiti še kopijo pravnomočne odločbe Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi vzajemnosti med državama), – dokazilo o plačilu varščine, – matično in davčno številko ponudnika, številko TRR, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dejavnost oziroma uporaba, ki se bo izvajala na predmetu prodaje, – kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko, – navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«. 6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2006 ob 9. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje in zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnine, kot je navedena za pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Celotno kupnino mora plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine. 11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.

AAA Zlata odličnost