Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 617/06 Ob-11717/06 , Stran 3186
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 617/06 z dne 19. 4. 2006, je dvosobno stanovanje v izmeri 54,08 m2, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Kovorska cesta 13, Bistrica pri Tržiču, Tržič, ki stoji na parc. št. 225, k.o. Bistrica, last zastavitelja Roberta Čeha, Kovorska cesta 13, Tržič, na temelju prodajne pogodbe št. Rg I – 12/97, sklenjene dne 11. 3. 1997, s prodajalcem Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 14.608,26 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero v višini v višini 6-mesečni Euribor + 2,55% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 30. 6. 2021, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem potrošniškem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 102146-400.

AAA Zlata odličnost