Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 301-2/2006 Ob-11232/06 , Stran 3153
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev sofinanciranja za: A) Investicije v nakup nove opreme in generalne obnove obstoječe proizvodnje ter za nematerialne investicije (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme). Investicije v nakup in komunalno opremljanje zemljišč ter investicije v nakup, gradnjo in opremo poslovnih prostorov niso predmet javnega razpisa. B) Projekte inovacij kot so izdelava prototipa, pridobitev patenta ali zaščita blagovne znamke, raziskovalni projekti, ki so namenjeni razvoju novih produktov (izdelkov, storitev ali postopkov za gospodarsko dejavnost). III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je pospeševanje razvoja novih, tržno zanimivih izdelkov, spodbujanje inovativnosti in posodobitev opreme in proizvodnih procesov. IV. Višina javnega razpisa Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa: A) Investicije: 22,000.000 SIT; B) Projekti inovacij: 6,000.000 SIT. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402 – 09.027. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. V. Upravičeni stroški in višina pomoči Upravičeni stroški sofinanciranja so: A) Investicije: – stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter generalne obnove obstoječe proizvodnje, ki predstavlja izvajanje osnovne dejavnosti prijavitelja. Pohištvena oprema ni predmet razpisa, prav tako ne računalniška oprema, razen v primerih ko sta računalniška in programska oprema sestavni del tehnološke investicije, – stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme; B) Projekti inovacij: – stroški za pridobitev patenta, – stroški za zaščito blagovne znamke, – materialni stroški za izdelavo prototipa, – stroški dela vključenih v projekt, ki se izključno ukvarjajo z razvojnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu, – stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni dejavnosti na prijavljenem projektu, – stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta. Višina državne pomoči: – Za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Najvišja odobrena vrednost sofinanciranja investicije zavisi od števila potencialnih prejemnikov in je največ 5,000.000 SIT. Prosilcem, ki so na zadnjem razpisu iz tega naslova že prejeli sredstva sofinanciranja, se pripadajoča sredstva po tem razpisu odobrijo le v višini 70%. V primeru, da višina zaprošenih sredstev vseh prosilcev, ki prvič kandidirajo za sofinanciranje investicij, presega 2-kratni znesek razpoložljivih sredstev razpisa, si komisija pridržuje pravico, da zavrne vloge prosilcev, ki so v preteklih dveh letih že prejeli sredstva iz naslova tega ukrepa. – Za projekte inovacij znaša do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta. VI. Osnovni pogoji sodelovanja Po 4. in 5. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica lahko na razpisu sodelujejo podjetja, ki: – imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, – izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR...) ali srednjo gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjši od 40 mio EUR...) ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS št. 54/99, 110/99), – niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija. Posebni pogoji sodelovanja so: A) Investicije – da imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in/ali investirajo v razvoj obstoječe dejavnosti oziroma v novo dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica ter zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev; B) Pojekti inovacij – ob prijavi na razpis morajo podjetja razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično ali tehnološko rešitvijo, katere izvedbo prijavljajo za sofinanciranje oziroma mora biti rešitev v zaključni fazi, če prijavljajo raziskave v zvezi s s to inovacijo, – za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke in izdelave prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Novi Gorici, – prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko vključijo v delo tudi inovatorja ali registriranega raziskovalca, – projekte inovacij lahko sofinancirajo tudi druge organizacije, ki se zavežejo spoštovati določbe razpisa pri prijavi in izvajanju prijavljenega projekta. VII. Merila za ocenitev vlog Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na osnovi meril iz razpisne dokumentacije. Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zaprošenih in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija izračunala višino sredstev za financiranje upravičenih stroškov posamezne prijavljene aktivnosti. VIII. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006. Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do vključno 15. 10. 2006. IX. Razpisni roki in način prijave Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane osebno v Glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, soba št. 38/I, do 5. 7. 2006 do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici. Na sprednji strani mora biti na desni strani spodaj zapisan naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na levi strani zgoraj pa zapis »Ne odpiraj – Razpis subvencij za investicije (ali projekte inovacij)«. Na zadnji strani mora biti napisan poln naslov pošiljatelja. Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8 dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev), nepravočasno oddane vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Potencialni dobitniki subvencij bodo v roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani k dostavi dokazil o realizaciji prijave do najkasneje 15. oktobra tega leta, kolikor le-teh predhodno še ne bodo dostavili. X. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na voljo na Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175 (Majda Metličar), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.si

AAA Zlata odličnost