Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11430/06 , Stran 3156
I. Predmet prodaje: A. Poslovni prostori in zemljišča v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 89/04): 1. parc. št. 1449/36 poslovni prostor v I. nadstropju skupaj s stopniščem v izmeri 145,92 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1670/10000; izklicna cena: 2,090.218 SIT, 2. parc. št. 1449/37 poslovni prostor v pritličju v izmeri 112,46 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1287/10000; izklicna cena: 1,912.896 SIT, 3. parc. št. 1449/38 poslovni prostor v pritličju v izmeri 37,61 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 431/10000; izklicna cena: 638.490 SIT, 4. parc. št. 1449/38 poslovni prostor v pritličju v izmeri 112,46 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1287/10000; izklicna cena: 1,909.171 SIT, 5. parc. št. 1449/39 poslovni prostor v pritličju v izmeri 122,67 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1404/10000; izklicna cena: 1,752.351 SIT, 6. parc. št. 1449/39 poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 148,71 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1702/10000; izklicna cena: 2,124.315 SIT, 7. parc. št. 1449/44 poslovna stavba v izmeri 156 m2, dvorišče v izmeri 41 m2, dvorišče v izmeri 46 m2 in parc. št. 1449/46 poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000; izklicna cena: 2,992.982 SIT, 8. parc. št. 1449/45 poslovna stavba v izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 164 m2 in parc. št. 1449/46 poslovna stavba v izmeri 119 m2, dvorišče v izmeri 1448 m2 v deležu do 1250/10000; izklicna cena: 3,408.150 SIT, 9. parc. št. 1449/53 dvorišče v izmeri 1616 m2; izklicna cena: 8,622.856 SIT, 10. parc. št. 1449/54 poslovna stavba v izmeri 375 m2, dvorišče v izmeri 564 m2 in parc. št. 1449/59 dvorišče v izmeri 436 m2 v deležu do 1/3; izklicna cena: 7,391.325 SIT, 11. parc. št. 1449/55 poslovna stavba v izmeri 354 m2, dvorišče v izmeri 712 m2 in parc. št. 1449/59 dvorišče v izmeri 436 m2 v deležu do 1/3; izklicna cena: 7,975.952 SIT, 12. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri 1556 m2; izklicna cena: 7,468.800 SIT, 13. parc. št. 1449/11 poslovna stavba v izmeri 107 m2, parc. št. 2795/6 poslovna stavba v izmeri 137 m2, dvorišče v izmeri 8 m2, parc. št. 1697/6 dvorišče v izmeri 69 m2 in parc. št. 1449/50 poslovna stavba v izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri 1496 m2 v deležu do 1257/10000; izklicna cena: 3,577.488 SIT, 14. parc. št. 1449/9 dvorišče v izmeri 703 m2, parc. št. 2795/8 dvorišče v izmeri 324 m2 in parc. št. 1449/50 poslovna stavba v izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri 1496 m2 v deležu do 4021/10000; izklicna cena: 7,836.384 SIT, 15. parc. št. 1449/7 poslovna stavba v izmeri 82 m2, dvorišče v izmeri 358 m2 in parc. št. 1449/50 poslovna stavba v izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri 1496 m2 v deležu do 1723/10000; izklicna cena: 3,720.240 SIT. Vse navedene nepremičnine se nahajajo v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetne nepremičnine nahajajo, je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Namenska raba, dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so razvidne iz razpisne dokumentacije. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah, razen pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 12, 13, 14 in 15, je zajeta tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije. 2. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 3. Nepremičnine pod zaporednimi številkami 10, 11 in 13 so zasedene z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Najemniki imajo predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) se bo pozvalo predkupne upravičence na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi. 4. Na nepremičnini pod zaporedno številko 9 (parc. št. 1449/53 k.o. Zagon) se bo ustanovila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili do zemljišča parc. št. 1449/52 k.o. Zagon v korist upravljavca trafo postaje, za čas dokler bo na zemljišču parc. št. 1449/52 k.o. Zagon locirana trafo postaja. Služnostna pravica se bo vpisala v zemljiško knjigo. 5. Prodaja vseh nepremičnin se vrši v okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po pravilu »de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin oziroma prejema pomoči: – opravljati dejavnost v prostorih, katere pridobijo pod ugodnejšimi pogoji, – ohraniti obstoječe število zaposlenih in – obnoviti poslovne prostore in pridobiti uporabno dovoljenje. Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist Občine Postojna za razliko vrednosti cene nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom, izdelanim v mesecu septembru 2004. V primeru neizpolnitve obveznosti kupca je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do dne poplačila. Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal dejavnost ter izjavo o predvidenem število zaposlitev. Prejemnikom pomoči oziroma kupcem nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah za dobo 5 let v korist Občine Postojna. Pogoji navedeni v tej točki niso obvezujoči za kupce, v kolikor bodo plačali vrednost za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v septembru 2004. 6. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 8. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 10. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 11. Kupnino so kupci, z izjemo tistih, ki se bodo prijavili na razpis Občine Postojna za pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžni plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Kupci, ki se bodo prijavili na prej navedeni razpis, morajo kupnino poravnati takoj po ažurno izpeljanem postopku odobritve kredita oziroma subvencioniranja obrestne mere, na dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 12. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/7280-753, 05/7280-785. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, dne 8. 5. 2006 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 4. Javno odpiranje ponudb bo v sejni dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice), dne 8. 5. 2006 ob 12. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ali zakoniti zastopniki. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. B. Zemljišča parc. št. 930/2 dvorišče v izmeri 23836 m2, poslovna stavba v izmeri 250 m2, poslovna stavba v izmeri 249 m2, poslovna stavba v izmeri 248 m2, poslovna stavba v izmeri 95 m2, poslovna stavba v izmeri 75 m2, poslovna stavba v izmeri 46 m2, funkcionalni objekt v izmeri 23 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 k.o. Strmica, in sicer za namen gradnje stanovanjske soseske v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu »Oblenk Strmca« P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01); izklicna cena 17,851.500 SIT. I. Prodajni pogoji: 1. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki so na dan objave tega razpisa registrirane za gradnjo objektov pod pogojem, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 5. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 6. Prodajalec bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah in sicer za obdobje devetih let, do vključno 22. 4. 2015. Po prenehanju pogodbe o podelitvi stavbne pravice nepremičnine imetnika stavbne pravice postanejo lastnina imetnika stavbne pravice. Z imetnikom stavbne pravice se sklene predpogodba, s katero se občina Postojna zaveže po prenehanju prepovedi razpolaganja z lastninsko pravico nepremičnine prenesti v last imetnika stavbne pravice, plačano nadomestilo za stavbno pravico na podlagi ponudbe dane na ta razpis, pa se imetniku stavbne pravice šteje kot plačana kupnina. 7. Izbrani ponudnik bo dolžan na lastne stroške v roku dveh let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja zgraditi komunalno infrastrukturo in komunalno opremiti zemljišče v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu ``Oblenk Strmica`` P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01). Strošek izgradnje komunalne infrastrukture se poračuna z obveznostjo investitorja za plačilo komunalnega prispevka. Kolikor izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne zgradi komunalne infrastrukture in komunalno opremi zemljišče v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu ``Oblenk Strmica`` P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01), stavbna pravica preneha iz razlogov, ki so na strani ponudnika. 8. Osnovni kriterij ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 9. Ponudnik lahko prevzame nepremičnine ter vknjiži stavbno pravica, po plačilu celotne ponudbene vrednosti in drugih dajatev. II. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – firmo in sedež ponudnika, – matično in davčno številko ponudnika, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 50 mio SIT za izvedbo del, navedenih v točki 7 tega razpisa (izvedba komunalne infrastrukture območja), – številko transakcijskega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2) Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/7280-753, 05/7280-785. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Oblenk Strmca« ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, dne 8. 5. 2006 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 4. Javno odpiranje ponudb bo v sejni dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice), dne 8. 5. 2006 ob 11.30. Na javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo osebe, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ali zakoniti zastopniki. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi C. Trisobno zasedeno stanovanje št. 2 v stanovanjskem objektu Vojkova 19 v Postojni z neto površino po ISO standardu 102,39 m2 oziroma 90,18 m2 po JUS UC 2.100, ki leži na parceli št. 3161, vpisani v z. k. vl. št. 487 k.o. Postojna in je last Občine Postojna: – izklicna cena za nepremičnino znaša 10,172.000 SIT. I. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Davek od prometa nepremičnin v višini 2% od prodajne vrednosti nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plačajo kupci. Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo. 2. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Kupec bo za nepremičnino, ki je zasedena, vsa nadaljnja pravna razmerja urejal z najemnikom stanovanja, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, z veljavnostjo do 31. 12. 2009. 4. Kupec je dolžan najemniku stanovanja povrniti investicijska vlaganja v stanovanju po predhodnem dogovoru, po sklenitvi prodajne pogodbe in predložitvi dokazil o vlaganjih v stanovanje s strani najemnika. Ocenjena vrednost vlaganj znaša 1,150.000 SIT. II. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju. 2. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnin na račun občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se ne obrestuje. III. Vsebina pisne ponudbe: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba proda po pooblaščencu, – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačili varščine v višini 10% od vrednosti izbrane nepremičnine, – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 8. 5. 2006 do 9. ure na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, z oznako« Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Vojkova 19/2«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje3/2) ali pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 3. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga naročniku sklenitev prodajne pogodbe. 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 7. Prodajalec bo po zaključku tega razpisa nepremičnino, kolikor ne bo prodana, prodajal z neposredno pogodbo. Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin, ki so predmet razpisa z javnim zbiranjem ponudb so na voljo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna- Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.

AAA Zlata odličnost