Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 46502-15/2005-05 Ob-11229/06 , Stran 3176
Naziv in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Predmet prodaje Poslovni prostori 1. Poslovni prostori v VI. nadstropju poslovnega objekta Slovenija avto v Ljubljani, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, ki obsega pisarniške površine v VI. nadstropju, v izmeri 773,21 m2 in delež na skupnih delih in napravah v objektu. 2. Dva pokrita parkirna prostora, ki sta nad VI. etažo, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, v izmeri 24 m2. 3. Funkcionalno zemljišče v deležu 62345/1000000: – parcelna številka 177/4 k.o. Zgornja Šiška, /dvorišče/ 2.106 m2, – parcelna številka 177/6 k.o. Zgornja Šiška, /funkcionalni objekt/ 1862 m2. 4. Za poslovne prostore je sklenjena najemna pogodba, ki velja do vključno 30. 11. 2011 in jo je kupec dolžan v celoti prevzeti. Izklicna cena: izhodiščna cena za poslovne prostore, parkirna prostora skupaj z delom funkcionalnega zemljišča je 235,000.000 SIT. Način in rok plačila kupnine: v pogodbi se določi, da se celotna kupnina poravna v roku 30 dni od podpisa pogodbe na isti račun kot varščina. Postopek oddaje ponudbe in vsebina ponudbe Ponudba mora vsebovati: – naziv ponudnika, točen naslov in račun ponudnika, – predmet ponudbe, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o stalnem bivališču, – dokazilo o plačilu varščine. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Ponudniki morajo kot dokaz za resnost ponudbe v roku za oddajo ponudbe na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem številka 01212-0100006686, sklic na številko odobritve 18 75116-2010003-46502005 nakazati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v plačilo kupnine. Neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila v roku 30 po izbiri. Obravnavane bodo vse pisne ponudbe, ki bodo prispele na Občino Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, do 21. 7. 2006 do 10. ure. Ponudbe je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na kuverti mora biti naveden točen naziv oziroma naslov ponudnika. Merila za izbiro: izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 2006 ob 12. uri v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem. Sklenitev pogodbe Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Pogodba se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Cerklje na Gorenjskem zadrži njegovo varščino. Organizator javne ponudbe si pridržuje pravico, da lahko postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere nobenega ponudnika, pri čemer se stroški interesentom povrnejo v izkazani višini. Vsa dodatna pojasnila in informacije o prodaji nepremičnin interesenti dobijo na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, tel. 04/28-15-800 ali 031/641-344. Interesentom je na sedežu občine na vpogled tudi pogodba o najemu. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

AAA Zlata odličnost