Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani, stran 4693.

Na podlagi 34. Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in na podlagi 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 13. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani (Uradne objave, št. 20/91) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Suhozemni terminal Sežana v Sežani (Uradne objave, št. 18/93, Uradni list RS, št. 1/97, 63/97, 39/00, Uradne objave št. 32/02 in Uradni list RS, št. 43/04), ki jih je pod št. U-159/2005 izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana, februar 2006.
V nadaljevanju teksta se za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Suhozemni terminal Sežana uporablja skrajšano ime »ZN STS«.
2. člen
ZN STS iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni in grafični del.
A. Obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
B. Odlok – tekstualni del
C. Grafične priloge:
0.1.1.  Izvleček iz dolgoročnega plana Občine
     Sežana za obdobje od leta 1986–2000 – namenska raba   M 1: 5000
0.2.1.  Urbanistična zasnova mesta Sežana – namenska raba    M 1:10000
0.2.2.  Pregledni katastrski načrti               M 1:2000
1.0.i.  Pregledna situacija območij sprememb in
     dopolnitev zazidalnega načrta              M 1: 2000
1.0.ii.  Arhitektonska ureditvena situacija           M 1: 1000
1.0.iii. Geodetska zazidalna situacija              M 1: 1000
1.0.iv.  Predvidena komunalna situacija             M 1: 1000
1.0.v.  Prometna situacija                   M 1: 1000
1.0.vi.  Zelene površine                     M 1: 1000
1.0.vii. Predvidena parcelacija                 M 1: 1000
3. člen
Doda se novi 8.b člen, ki se glasi:
»Na jugovzhodnem delu območja kareja B, na delu parcele št. 6382/5 k.o. Sežana se predvidi postavitev črpalke goriv za tovorna motorna vozila brez osebja.«
4. člen
Doda se novi odstavek 12.a členu, ki se glasi:
»Na severovzhodnem delu parcele št- 3883/9 k.o. Sežana se ob obstoječem skladiščnem objektu podjetja Unifrut predvidi novi prizidek horizontalnih dimenzij 2 x 21 m x 48 m in višine 6,4 m – višina venca. Namembnost objekta je skladiščenje blaga.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 18. člena, ki se po novem glasi:
»Območje kareja D je območje za razširitev novih, bodočih carinskih, storitvenih in servisnih dejavnosti. Na severni strani kareja, med Partizansko cesto in kamionsko cesto vzhodno od predvidenega rezervata – koridorja za cesto, se postavita motel z dopolnilnim programom igralnice in bencinska črpalka.
Za prvim odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Objekt motela in igralnice je okvirnih horizontalnih dimenzij 57,5 x 57m in višinskega gabarita sestavljenega iz treh traktov višinskih gabaritov: severnega in južnega max. 2K + P + 1 ter sredinskega max 2K + P + 3 – detaljne horizontalne in vertikalne dimenzije so prikazane v grafičnih prilogah.
Obstoječa trafo-postaja se premesti v vzhodni del območja sprememb.«
Spremeni se peti odstavek 18. člena, ki se po novem glasi:
»Na območju parcel št. 3745/399, 3745/361, 3745/400, 3745/362 in 3745/107 vse k.o. Sežana se predvidi nova ureditev dela območja. Predvideni objekt je v horizontalnem gabaritu maksimalne velikosti 100.00 x 50.00 m in višinskega gabarita K + P + 1 s možnostjo delne ali celotne podkletitve objekta za parkirne površine in spremljajoče funkcije objekta. Dejavnost objekta je lahko: turizem, gostinstvo, zabava, trgovina in druge storitvene dejavnosti.«
6. člen
Doda se za prvim se doda novi odstavek 35. člena, ki se glasi:
»Na Partizanski cesti se zaradi ustrezne prometne ureditve predvidi na obstoječem križišču Partizanske ceste in odcepom prek nadvoza avtoceste novo urejeno krožno križišče ki je zasnovano kot štirikrako s tem, da prometno vključuje izvozni krak iz smeri mejnega prehoda proti Sežani in nasproti priključno cesto iz Sežane, en krak se prometno navezuje na obstoječi nadvoz preko avtoceste, nasproti pa krak kateri navezuje bencinski servis (Petrol) novi objekt na parceli 3773/1 k.o. Sežana in bodoče nadaljevanje ceste proti terminalu. Krožišče se dimenzionira tako, da kot merodajno vozilo upošteva vlačilec, čeprav se bo pretežni del prometa odvijal z osebnimi vozili.
Pripravljalec oziroma investitor mora za izvedbo novega krožnega križišča in celovito prometno ureditev na državni cesti pripraviti celovito prometno študijo in dimenzioniranje krožnega križišča ter prometno uskladitev predvidenega krožnega križišča s sosednjimi vplivnimi križišči in cestnimi priključki na AC, ter si v nadaljevanju postopka zanje pridobiti projektne pogoje, soglasje, dovoljenje in pogodbo o pravici graditi Direkcije RS za ceste. Vsa predvidena prometna ureditev s krožnim križiščem mora biti izvedena pred izdajo uporabnih dovoljenj za objekte, ki se bodo navezovali na krožno križišče in na ostale prometne ureditve. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora vsak posamezni investitor na podlagi Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06) za vse objekte, posege in izvedbe del v vplivnem območju, varovalnem pasu, cestnem svetu, cestnem telesu in zračnem prostoru državne ceste ter za vse objekte, ki se bodo navezovali na državno cesto ali se bodo zanje ob oziroma v državni cesti vodili komunalni vodi, pridobiti projektne pogoje ter v nadaljevanju postopka soglasje, dovoljenje, služnostno pogodbo o pravici graditi Direkcije RS za ceste, Območja Koper.
7. člen
Dopolni se grafični del zazidalnega načrta tako da se prilagodi višinski gabarit predvidenega objekta na parceli št. 3745/490 k.o. Sežana novi zasnovi objekta na območju in sicer:
– vertikalni gabarit objekta P, delno P + 1 in delno P + 2 (v aneksu),
– kota pritličja se spremeni, glede na dejansko stanje nivelete napajalne ceste na 357,00 m nad morjem s toleranco +/- 0,5 m,
– glede na tehnologijo se kota venca predvidi +8,5 m od kote pritličja s toleranco +/- 0,5 m.
Pri tej novi zasnovi objekta se horizontalni gabariti objekta ne spreminjajo.
8. člen
Za drugim odstavkom 7.a člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območju A4 (parcele št. 6389/5 in 3745/96 k.o. Sežana – objekt avtosalona in servisnih delavnic Peugeot) obstoječi objekt razširi na severozahodni strani v smeri zahod za 20 m širine 7,45 m, na severni strani se predvidi širitev za skladišče objekta ter širitev v južni smeri obstoječega objekta za 12 m.
Komunalna opremljenost se prilagodi novemu stanju zazidave.«
9. člen
Vsi pogoji komunalnega urejanja na območjih sprememb in dopolnitev ZN STS se v grafičnem delu prilagodijo novim zasnovam objektov.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se dopolni odlok o zazidalnem načrtu Suhozemni terminal Sežana z novimi členi na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sežana, dne 13. aprila 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost