Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1872. Odlok o predkupni pravici Občine Tišina, stran 4698.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na svoji 6. izredni seji dne 11. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Tišina
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Tišina in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Predkupna pravica občine Tišina na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij v občini.
3. člen
Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
4. člen
Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in objektov ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo ali širitev, ki so kot taka določena v občinskih prostorskih aktih.
5. člen
Do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Tišina, veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih.
6. člen
Javni interes občine, na katerem občina uveljavlja predkupno pravico, se po tem odloku štejejo nepremičnine:
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov iz zgornjih točk tega odstavka,
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
7. člen
Območja predkupne pravice po tem odloku so prikazana v prostorskih izvedbenih aktih občine.
8. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
9. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na Občini Tišina.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-12/06
Tišina, dne 13. aprila 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost