Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1860. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Odranci, stran 4688.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01 in 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 18. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnih programov športa
v Občini Odranci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Odranci.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država, in sredstev, ki jih na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja proračun Občine Odranci.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetja oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Odranci,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev, podatke o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi Občina Odranci.
Komisijo za pripravo in vodenja postopka javnega razpisa imenuje župan izmed strokovnih delavcev občinske uprave in predstavnikov društev. Izbor programov in predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun, pripravi imenovana komisija na osnovi meril tega, dokončno pa predlog vrednotenja programov sprejme v okviru odloka o proračunu občinski svet.
Župan ali pristojni odbor občinskega sveta lahko občinskemu svetu na podlagi strokovne ocene predlagajo v program sofinanciranja tudi druge športne programe in prireditve, ki so za občino v javnem interesu in za njeno promocijo sprejemljivi in zanimivi, a ne smejo presegati 10% deleža za šport namenjenih proračunskih sredstev skladno z merili za sofinanciranje športnih programov v Občini Odranci.
5. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev športnih programov se objavi z javnim pozivom ali na drug krajevno običajen način v tridesetih dneh po sprejetju proračuna.
6. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok;
1.1.1 Interesna vzgoja predšolskih otrok;
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok, ki ni del redne športne vzgoje;
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
1.3. Športna vzgoja mladine;
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine;
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami;
1.4. Športna dejavnost študentov;
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;
5. Šport invalidov;
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. Športni objekti;
8. Delovanje društev;
9. Informacijski sistem na področju športa, promocijska dejavnost, priznanja in pokali.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v posameznem letu je tolikšna, kot jo določi odlok o proračunu za tekoče leto; izvajalci športnih programov pa prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa.
7. člen
Občina Odranci sklene z izvajalci športnih programov letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo izbrani program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika, roki za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih in pisno poročilo o delu za preteklo leto na pristojni občinski organ, najkasneje do 28. 2. za preteklo leto.
8. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje programov športa v Občini Odranci.
9. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot velja za njegov sprejem.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi, merila za vrednotenje letnih programov športa pa se začno uporabljati pri določanju višine sofinanciranja letnih programov športa od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 148-18/2006
Odranci, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost