Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 110-5/2006-4 Ob-11349/06 , Stran 3165
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: 1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Kranju). Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu gradbeni inšpektor III. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju graditve objektov, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter – nudenje strokovne pomoči. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo, – strokovni izpit za inšpektorja, – državni izpit iz javne uprave, – vozniški izpit B kategorije, – aktivno/višje znanje slovenskega jezika. Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati/ke predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Potrdili iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega izpita, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil in ustnega razgovora. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana Bregar).

AAA Zlata odličnost