Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani, stran 4695.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 13. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradne objave, št. 35/99, 43/00, 11/02 in 131/04), ki jih je pod št. U-160/2005 izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana, februar 2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualni in grafični del.
1. Odlok
2. Obrazložitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
3. Grafične priloge:
  3.0. Obstoječa katastrska situacija – načrt
  parcele – listi od 1-9               M 1:1000
  3.1. Arhitektonska ureditvena situacija      M 1:1000
  3.2. Geodetska zazidalna situacija         M 1:1000
  3.3. Predvidena parcelacija            M 1:1000
  3.4. Predvidena komunalna situacija        M 1:1000
  3.5. Prometna situacija              M 1:1000
  3.6. Zelene površine                M 1:1000
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen v opisu za funkcionalno enoto A tako, da se glasi:
Funkcionalna enota A
(območje med Partizansko cesto, Kraško ulico, vzhodno mejo UN, železnico in ulico Nova 3)
– graditev notranje nove napajalne ulice in pripadajoče infrastrukture,
– graditev dva objekta ob ulici Nova 2. Na parceli št. 3914/6 se lahko uredi parkirišče za osebna vozila z začasnim objektom za kontrolo vhoda-izhoda,
– dopolnitev dejavnosti obstoječega servisnega objekta v nadstropju v dejavnost bivanja na parceli št. 3914/1 k.o. Sežana,
– prilagoditev gabaritov objektov obstoječi parcelaciji na parcelah št. 3914/2, 3914/3 in 3914/6 k.o. Sežana,
– predvidi se nova parcelacija parcele št. 3905 k.o. Sežana,
– predvidi se graditev obrtno, proizvodno, trgovskih ali skladiščnih objektov in koridor trase bodočega tramvaja.
4. člen
V 4. členu se opis za funkcionalno enoto B spremeni, tako da se glasi:
Funkcionalna enota B
(območje podjetja “Preskrba”)
– graditev obskrbovalnih in skladiščnih objektov,
– rušenje obstoječega nižjega dela podolgovatega objekta ob Partizanski cesti in graditev novega objekta – bencinske črpalke na parceli št. 6425,
– graditev prizidka k obstoječemu trgovskemu objektu,
– prilagoditev prometne in komunalne infrastrukture novi rešitvi območja.
5. člen
V 4. členu se spremeni in dopolni opis za funkcionalno enoto D1, ki se po novem glasi:
Funkcionalna enota D1
(območje Inkubatorja, ki se nahaja znotraj območja funkcionalne enote D)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno – obrtne – trgovske dejavnosti),
– rekonstrukcija in dograditev obstoječega kompleksa
– graditev novega prizidka k obstoječemu objektu Inkubator in ureditev parkirišča za osebna vozila,
– Parcela št. 4320/4 se razdeli na dva dela.
6. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto E, ki se po novem glasi:
Funkcionalna enota E
(območje med avtocesto, cesto za Vrhovlje in območjem podjetja »Bori«)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtne-trgovske dejavnosti,
– ureditev odprtih servisnih, manipulativnih in skladiščnih površin,
– graditev ulice – povezave območja z cesto za Vrhovlje,
– V severnem vogalu parcele št. 12 se zgradi nova transformatorska postaja za potrebe objektov v enoti E,
– uskladi se izvedena parcelacija,
– uskladi se komunalna infrastruktura,
– spremeni se prometna rešitev obračališča,
– na parceli št.: 4212/151 v parkirišče za tovornjake z montažno napravo za hrambo in točenje goriva,
– na parcelah 4212/467, 4212/468 in 4294 k.o. Sežana se predvidi parkirišče za tovornjake,
– na parcelah št. 4212/583, 4344/1, 4344/2, 4212/596, 4346/1, 4212/460, 4212/461, 4212/595, 4212/240 in 4342/4 vse k.o. Sežana se prilagodijo horizontalni gabariti objektov novim potrebam investitorjev tega območja ter se prilagodi komunalna infrastruktura in parcelacija.
7. člen
Dopolni se 18. člen z novo alineo, ki se glasi:
Na območju Ureditvenega načrta so objekti lahko delno ali v celoti podkleteni.
8. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto F z novima alineama, ki se glasita:
– višinski gabarit II faze objekta podjetja IMAS parcela št. 4317/2 k.o. Sežana se prilagodi tehnološkimi potrebami proizvodnje,
– razdeli se na dva dela parcela št. 4282/1 k.o. podjetja Plinekspert d.o.o. Sežana.
9. člen
Dopolni se 14. člen VII. poglavja (Pogoji glede prometnega urejanja) z novo alinejo, ki se glasi:
»Pripravljalec oziroma investitor mora za izvedbo novih oziroma za preureditev obstoječih cestnih priključkov in celovito prometno ureditev na državni cesti pripraviti celovito prometno študijo in dimenzioniranje križišč ter prometno uskladitev predvidenih križišč s sosednjimi vplivnimi križišči, ter si v nadaljevanju postopka zanje pridobiti projektne pogoje, soglasje, dovoljenje in pogodbo o pravici graditi Direkcije RS za ceste. Vsa predvidena prometna ureditev mora biti izvedena pred izdajo uporabnih dovoljenj za objekte, ki se bodo navezovali na predmetna križišča in na ostale prometne ureditve. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora vsak posamezni investitor na podlagi Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06) za vse objekte, posege in izvedbe del v vplivnem območju, varovalnem pasu, cestnem svetu, cestnem telesu in zračnem prostoru državne ceste ter za vse objekte, ki se bodo navezovali na državno cesto ali se bodo zanje ob oziroma v državni cesti vodili komunalni vodi, pridobiti projektne pogoje ter v nadaljevanju postopka soglasje, dovoljenje, služnostno pogodbo o pravici graditi Direkcije RS za ceste, Območja Koper.«
Vsi pogoji prometnega urejanja, komunalnega urejanja, urejanja zelenih površin in predlagane parcelacije na območjih sprememb in dopolnitev UN UP20 in UC6 – Sežana zahod se v grafičnem delu prilagodijo novim zasnovam objektov.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se dopolni odlok o ureditvenem načrtu za območje UP20 in UC6 – Sežana zahod z novimi členi na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Sežana, dne 13. aprila 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost