Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11546/06 , Stran 3169
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB1, št. 62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto delovno mesto: 1. Namestnika generalnega direktorja (m/ž) v Direktoratu za prostor za opravljanje strokovnih nalog s področja dela direktorata, s poudarkom na strokovnih nalogah povezanih s pripravo občinskih prostorskih aktov in vzpostavitvijo prostorskega informacijskega sistema. Delovno mesto namestnika generalnega direktorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu sekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 8 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju priprave občinskih prostorskih aktov. Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«. 2. Vodjo sektorja (m/ž) v Direktoratu za prostor, v Sektorju za prostorski regionalni razvoj za opravljanje strokovnih nalog, povezanih s strateškim in razvojnim načrtovanjem, in vodenja sektorja. Delovno mesto vodja sektorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem arhitekturne, krajinsko arhitekturne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju sistema strateškega in razvojnega načrtovanja. Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«. 3. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za prostor, v Sektorju za pravno – sistemsko in informacijsko podporo za opravljanje strokovnih nalog s področja sistema urejanja prostora, s poudarkom na implementaciji politike in prava EU. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem arhitekturne, krajinsko arhitekturne, pravne, gradbene ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju sistema urejanja prostora in sodelovanja v projektih na evropski ravni. 4. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za prostor, v Sektorju za pravno – sistemsko in informacijsko podporo za opravljanje strokovnih nalog s področja vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem krajinsko – arhitekturne, geografske, arhitekturne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja angleškega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju prostorskih informacijskih sistemov. Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto namestnika generalnega direktorja, vodje sektorja in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali doktoratom. Z izbranimi kandidati za navedena prosta delovna mesta bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o državljanstvu; – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v RS ali nostrificirane tuje diplome); – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida delovna doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila); – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei; – kandidat, ki se prijavlja na delovno mesto pod točko 1. mora priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih; – kandidat, ki se prijavlja na delovno mesto pod točko 2. mora priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom usposobljenosti. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, Ljubljana (s pripisom: za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije pridobite na tel. 01/478-72-48 (Suzana Rudež).

AAA Zlata odličnost