Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 511/2006 Ob-11417/06 , Stran 3172
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Uporabnik in organizator postopka javne ponudbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje. II. Opis predmeta oddaje v zakup Neizdelani poslovni prostori v kletni etaži Splošne bolnišnice Celje v dokončani III. gradbeni fazi na naslovu Oblakova 5, v površini 1746 m2, ki jih mora izbrani zakupnik pred koriščenjem dokončati v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za finalizacijo, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. Zakupnik lahko prostore oddaja v podzakup za izvajanje dejavnosti v skladu z razpisno dokumentacijo. Za zagotovitev uporabe prostorov mora zakupnik pridobiti projektno in upravno dokumentacijo in opraviti dela, kar je vse predvideno z razpisno dokumentacijo. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne ponudbe: zakupna pogodba. IV. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo za pripravo ponudbe dvignejo v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje vsak dan od 8. do 12. ure do 2. 6. 2006. 1. Izklicna cena nepremičnine: Izklicna cena začetne vrednosti zakupnine je 8,600.000 SIT, najnižji znesek, za katerega je možno izklicno ceno zvišati, je 100.000 SIT. Izklicna cena znižane zakupnine je 0,42 EUR/m2 mesečno, najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno zakupnine je 0,05 EUR. Izklicna doba zakupa je največ 138 mesecev, najmanjše obdobje nižanja je 6 mesecev. V izklicni ceni začetne vrednosti zakupnine in znižane zakupnine niso vsebovani stroški elektrike, vode, ogrevanja, čiščenja, in ostali stroški uporabe in upravljanja. 2. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javna ponudba, najkasneje do dne 5. 6. 2006 do 12. ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje. 3. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije v višini 10% od izklicne cene začetne zakupnine tj. varščino v višini 860.000 SIT, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št. 01100-6300109972, sklic na št. 1827111-7141998-22900005. Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa se plačana kavcija všteje v ceno. 4. Način in rok plačila zakupnine: zakupnik tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v 30 dneh po odpiranju ponudb. Plačilo začetne vrednosti zakupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-7141998-22900005, pri čemer se položena kavcija všteje v zakupnino. Plačilo celotne začetne vrednosti zakupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki IV. poglavja ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali začetne zakupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – zakupodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. V. Drugi pogoji zakupa: 1. kletni prostori s pripadajočim zemljiščem(dostop do objekta) se oddajajo po načelu pokazano-videno-oddano. 2. kletni prostori s pripadajočim zemljiščem bodo oddani zakupniku, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa, ponudil najugodnejšo ponudbo v skladu z merili, določenimi v razpisni dokumentaciji. 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne cene ne vsebujeta nobenih davščin. 4. Zakup vključuje investicijo zakupa v zakupljene prostore, ki jo bosta zakupodajalec in upravljavec priznala v višini do 511 €/m2, pod pogojem, da bodo sredstva dejansko vložena. VI. Pogoji za sodelovanje v postopku oddaje kletnih prostorov v zakup po metodi javne ponudbe Ponudniki morajo ponudbo izdelati v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in izkazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev in sposobnosti s potrdili in dokumenti v skladu z razpisno dokumentacijo. VII. Postopek: 1. Odpiranje ponudb bo potekalo v Splošni bolnišnici Celje, na naslovu Oblakova ulica 5, Celje, sejna soba službe za investicijo, preskrbo in vzdrževanje, 5. 6. 2006, ob 13. uri. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. 3. Ponudbe pod izklicno ceno zakupnine ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni po izbiri. 5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Drugo Vlada RS ali Komisija za izvedbo postopka oddaje lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi in sicer vse do sklenitve pravnega posla. Vse informacije v zvezi s oddajo v zakup in ogledom nepremičnin morebitni ponudniki dobijo v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje, tajništvo službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tel. 03/423-30-62, faks 03/423-37-55 po pošti ali po faksu do 26. 5. 2006.

AAA Zlata odličnost