Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1878. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB2)
1879. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB2)
1880. Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZNSVS-UPB1)

MINISTRSTVA

1909. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
1910. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1911. Pravilnik o načinu izvajanja kreditnih poslov financiranja mednarodne trgovine in investicij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1912. Poročilo o gibanju plač za februar 2006

OBČINE

Kuzma

1881. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Kuzma

Laško

1882. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2005
1883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006
1884. Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
1885. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
1886. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško

Nova Gorica

1887. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije MO Nova Gorica
1888. Dopolnitev navodila za izračun komunalnega prispevka

Novo mesto

1889. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Odranci

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2005

Ptuj

1891. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

Sevnica

1904. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2005
1905. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture
1906. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica
1907. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1908. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sodražica

1892. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Šmartno pri Litiji

1893. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
1894. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del
1895. Odlok  o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji
1896. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji (služnostne pravice)
1897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji
1898. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006

Štore

1899. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2006

Vipava

1903. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006

Vransko

1900. Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred
1901. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
1902. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode

POPRAVKI

1913. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije
1914. Popravek Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost