Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1915. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1916. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1917. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
1918. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
1919. Sklep o razrešitvi člana Komisije za preprečevanje korupcije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1920. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1921. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
1922. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
1923. Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega predsednika libanonske vlade Rafika Haririja
1924. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1957. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2006

Drugi akti

1925. Sprememba Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

MINISTRSTVA

1926. Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin
1927. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev
1929. Program priprave državnega lokacijskega načrta za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor
1930. Program priprave državnega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
1931. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)

USTAVNO SODIŠČE

1932. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
1933. Odločba o razveljavitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica, kolikor predpisuje plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju počitniškega naselja Gorenje Jezero
1934. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 23. člena Zakona o upravnem sporu
1935. Odločba o razveljavitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96, 61/96, 131/03 in 125/04), kolikor predpisuje plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju počitniškega naselja Goričice, ter o zavrnitvi in o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih aktov

BANKA SLOVENIJE

1936. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1937. Navodilo za izvajanje Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za izračun kazalcev)
1938. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida)
1939. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

SODNI SVET

1940. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1941. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1942. Spremembe in dopolnitve Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
1943. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Črenšovci

1944. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2005

Črnomelj

1945. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Adlešiči in Griblje
1946. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Dravograd

1947. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2005

Komen

1948. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Koper

1949. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Litija

1950. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija
1951. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija

Markovci

1952. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2005

Nova Gorica

1953. Odlok o spremembi Odloka o določitvi območja naselja Sveta Gora

Novo mesto

1954. Sklep o uvrstitvi ravnateljev/direktorjev javnih zavodov Mestne občine Novo mesto v plačni razred

Slovenske Konjice

1955. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu Livada Loče

Šmartno pri Litiji

1956. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

POPRAVKI

1958. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto« v Kopru
1959. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje

PREKLICI

1960. Preklic objave štirih zdravil iz Seznama zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet (Uradni list RS, št. 17/06)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKGS-A)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti