Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1961. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1962. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006
1963. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1964. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
2023. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo

MINISTRSTVA

1965. Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1966. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
1967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti zamrznjenih živil

USTAVNO SODIŠČE

1968. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06)
1969. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov ni v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da je Zakon o varstvu potrošnikov v neskladju z Ustavo
1970. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1971. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk (Uradni list RS, št. 82/04) in 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 82/04), kolikor v naselju Prapreče razširja morfološko enoto 030 I/A2
1972. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru

SODNI SVET

1973. Sklep o javnem pozivu k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika delovnega sodišča v Mariboru in podpredsednika Okrajnega sodišča v Kopru
1974. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1975. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1976. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1977. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1978. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1979. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1980. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1981. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1982. Spremembe in dopolnitve letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006

OBČINE

Ajdovščina

1983. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1984. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Beltinci

1985. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006
1986. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci
1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Beltinci
1988. Odlok o spremembah Odloka o obvezni uporabi javne kanalizacije v Občini Beltinci
1989. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini Beltinci
1990. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci
1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1993. Odlok o spremembah Odloka o začasni oskrbi s pitno vodo
1994. Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Beltinci
1995. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci

Benedikt

1996. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt

Bled

1997. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS 54/04, 96/04, 120/05)

Braslovče

1998. Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred

Cerkno

1999. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno

Dol pri Ljubljani

2000. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
2001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol

Kamnik

2002. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu območja B31 Povezovalka

Kobarid

2003. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid
2004. Sklep o soglasju k ceni socialne oskrbe na domu za leto 2006
2005. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na domu za leto 2006

Koper

2006. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8), in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar

Kranj

2007. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
2008. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
2009. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
2010. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
2011. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
2012. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
2013. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
2014. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
2015. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
2016. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
2017. Sklep o določitvi gravitacijskega območja šol v skupnem šolskem okolišu Osnovne šole Staneta Žagarja, Osnovne šole Matije Čopa in Osnovne šole Jakoba Aljaža
2018. Sklep o določitvi gravitacijskega območja šol v skupnem šolskem okolišu Osnovne šole Franceta Prešerna in Osnovne šole Simona Jenka
2019. Sklep o določitvi gravitacijskega območja šol v skupnem šolskem okolišu Osnovne šole Stražišče in Osnovne šole Orehek

Ljubljana

2020. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera
2021. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)

Železniki

2022. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti