Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 21/2006 Ob-12680/06 , Stran 3455
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in namen javnega razpisa ter utemeljeni stroški za sofinanciranje z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo vlagatelji I. Predmet Sklop A – izvajanje splošne svetovalne dejavnosti Sklop B – usmerjeno obveščanje potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov ter o pomenu varstva potrošnikov na naslednji področjih: finančne storitve, stanovanjsko področje, javne infrastrukturne storitve, varnost proizvodov – živilskih in neživilskih – in storitev, hrane in prehrane; predmet razpisa so tudi drugi projekti za udeležbo nevladnih potrošniških organizacij na javnih razpisih EU, ki bodo neposredno namenjeni obveščanju in izobraževanju slovenskih potrošnikov (izdaja brošur oziroma zloženk in plakatov, organizacija izobraževalnih seminarjev in posvetov, kampanja obveščanja in osveščanja, osveščanje potrošnikov preko spleta ali medijev) ter bodo izvedeni v l. 2006. Predmet drugih projektov je obveščanje in izobraževanje potrošnikov glede uveljavljanja njihovih pravic pri opravljanju storitev s poudarkom na uveljavljanju teh pravic v okviru notranjega trga EU. Sklop C – vzpodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij: kritje stroškov za udeležbo nevladnih potrošniških organizacij (v nadaljevanju: NVPO) pri standardizaciji na nacionalni, evropski in globalni ravni, kritje stroškov za članarine NVPO v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni kritje stroškov za sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji – DG SANCO, kritje stroškov za dejavno sodelovanje pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in pripravo stališč Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov EU, kritje drugih stroškov delovanja NVPO (npr. tožb, vloženih s strani NVPO), najemnin in režijskih stroškov, krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc. Sklop D – vzpostavitev in začetno delovanje EPC v okviru nevladnega sektorja s pomočjo evropskih sredstev/donacije, ki bo obsegalo pravno in drugo pomoč potrošnikom pri reševanju čezmejnih pritožb zoper ponudnike blaga in storitev na notranjem trgu, aktivnosti za promocijo EPC (izdelava informativnih gradiv, tiskovne konference, priprava internetne strani), raziskave (npr. čezmejne primerjalne analize cen, elektronsko nakupovanje) in sodelovanje v okviru EU mreže EPC, ob pogoju, da bo NVPO izbrana tudi s strani Evropske komisije. II. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje splošne svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov, sofinanciranje projektov obveščanja potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov ter o pomenu varstva potrošnikov na prioritetnih področjih ter drugi projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanje razvoja in delovanja NVPO predvsem na področju standardizacije na globalni in EU ravni ter vzpostavitev in začetek delovanja Evropskega potrošniškega centra. III. Upravičeni stroški za sofinanciranje Urad RS za varstvo potrošnikov (v nadaljevanju: urad) bo sofinanciral upravičene stroške v skladu s Programom varstva potrošnikov za leto 2006 in leto 2007. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in so bili plačani do predložitve zahtevka. Iz priložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. V primeru, da organizacija uveljavlja določen strošek v okviru več sklopov razpisa, v katerih kandidira, lahko zahtevek za določen strošek izstavi samo v okviru enega sklopa. Sklop A Vlagatelju, ki bo izvajal splošno svetovalno dejavnost s področja varstva potrošnikov bodo predvidoma priznani naslednji upravičeni stroški: – stroški dela za eno delovno mesto svetovalca za poln delovni čas 40 ur tedensko; – stroški za pogodbeno delo; – nagrade volonterjem; – najemnina za poslovne prostore, kolikor jo vlagatelj sam plačuje; – materialni stroški (stroški pisarniškega materiala, stroški strokovne literature, računovodske storitve, stroški plačilnega prometa, koleki, takse); – obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja, vzdrževanje prostorov, zavarovanje prostorov), kolikor jih vlagatelj sam plačuje; – stroški telefona (tudi linije 080, kolikor bo vzpostavljena) in poštni stroški, kolikor jih vlagatelj sam plačuje; – potni stroški svetovalcev, navedenih v prilogi 4.1, doma in v okviru EU, kolikor so povezani z njihovim izobraževanjem na področju varstva potrošnikov; – stroški izobraževanja svetovalcev, navedenih v prilogi 4.1, doma in v okviru EU na področju varstva potrošnikov; – stroški priprave informacij za spletno stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani potrošniške organizacije, stroški vzdrževanja računalniške opreme. Sklop B Med upravičene stroške projektov so vključeni: – avtorski honorarji, – strokovno delo (po tarifi za avtorsko polo), – stroški strokovne recenzije (velja za vse projekte), – materialni stroški – tehnična priprava in tiskanja publikacije (izobraževalnega priročnika, brošure in zloženke za potrošnike, – stroški distribucije (C), – stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom, – stroški promocije, – urejanja spletnih strani. Sklop C Vlagatelju na področju delovanja in razvoja potrošniških organizacij se bodo kot upravičeni priznali naslednji stroški: – članarine NVPO v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni, – udeležba NVPO pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna udeležba na področju dela, z ustreznimi dokazili), – stroški dejavnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni – stališča RS k osnutkom pravnih aktov EU (strokovno delo po tarifi za avtorsko polo), – sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO), če jih ne plačajo organi in organizacije EU, – stroški izobraževanja (kotizacije), – potni stroški in stroški bivanja v zvezi z udeležbo NVPO na seminarjih in konferencah, organiziranih na evropski in svetovni ravni, – vložitev tožb s strani NVPO – sodne takse, stroški za odvetnika po odvetniški tarifi, največ do višine 200.000 SIT, – režijski stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, stacionarno številko telefona, v kolikor jih NVPO ne uveljavlja v okviru drugih sklopov razpisa, – stroški najemnine, kolikor jih NVPO ne uveljavlja v okviru drugih sklopov razpisa, – stroški za krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc, – stroški priprave informacij za spletno stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani potrošniške organizacije, stroški vzdrževanja računalniške opreme. Sklop D Vlagatelju, ki bo izvajal projekt vzpostavitve in začetka delovanja EPC se bodo kot upravičeni priznali naslednji stroški: – stroški dela za največ dve delovni mesti (vodje EPC in strokovnega svetovalca), – avtorski honorarji, – strokovno delo (po tarifi za avtorsko polo), – potni stroški svetovalcev doma in v okviru EU, kolikor jih ne krije EU, – stroški strokovne recenzije (neodvisni cenzor mora biti oseba izven PO), – najemnina za poslovne prostore, – materialni stroški (stroški pisarniškega materiala, stroški strokovne literature, računovodske storitve), – priprava in tiskanje gradiv v zvezi s predmetom razpisa, – stroški distribucije gradiv, povezanih z delovanjem EPC, – stroški najemnine, – obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja, vzdrževanja prostorov, zavarovanje prostorov), – stroški telefona in poštni stroški, – stroški priprave informacij za spletno stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani EPC, stroški vzdrževanja računalniške opreme. IV. Pogoji in merila 1.1. Splošni pogoji za vse sklope (A, B, C, D) Na razpis se lahko prijavijo potrošniške organizacije: – ki so vpisane v register potrošniških organizacij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov, – ki imajo izpolnjene pogodbene obveznosti do urada, – ki bodo predložile izpisek iz registra društev oziroma sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, – ki bodo vlogi priložile svoje reference, – ki bodo predložile obrazce/izjave 3c in 3d. 1.1.1 Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop Sklop A – splošna svetovalna dejavnost – vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost in ki niso namenjeni bivanju (dokaz: fotokopija veljavne najemne pogodbe ali dokazilo o lastništvu; v kolikor vlagatelj pri uradu prijavlja izvajanje svetovanja v drugih prostorih glede na leto 2005 pa tudi izris tlorisa prostorov, v katerih se bo dejavnost opravljala), – vlagatelj mora razpolagati z aktivno elektronsko pošto (dokaz: obrazec št. 3 z navedbo e-naslova in izjavo o zmogljivosti tehnične opreme – obrazec/ izjava 3a), – vlagatelj mora imeti za svetovanje na razpolago telefonsko številko fiksne telefonije, odprto pri Telekom Slovenije d.d., ki bo kot ponorna točka služila kot osnova za priklop 080 modre številke (dokaz: obrazec št. 3 – podatki o vlagatelju z izjavo o soglasju naročnika ponorne točke, da se strinjajo z uporabo številke za vzpostavitev brezplačne št. 080 – obrazec/izjava št. 3b); – vlagatelj mora imeti za svetovanje zaposlenega enega svetovalca z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo pravne ali druge smeri (v primeru, da ima svetovalec univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo druge smeri, mora imeti najmanj 2 leti izkušenj na področju svetovanja); ali enega svetovalca z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (končana 4 letna srednja šola ekonomske ali splošne smeri) in najmanj 5 let izkušenj na področju svetovanja potrošnikom. S svetovalcem mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas 40 ur tedensko (dokaz: priloga 4.1 – sklenjena pogodba o zaposlitvi, fc M1/M2 obrazca ali izjavo o nameri – obrazec 3g); – v primeru, da ima zaposleni svetovalec najmanj visoko strokovno izobrazbo druge smeri, mora imeti vlagatelj enega svetovalca, univ. dipl. pravnika in z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo ustrezno pogodbo za najmanj 10 ur tedensko, če pa ima zaposleni svetovalec srednjo strokovno izobrazbo, mora biti pogodba z univ. dipl. pravnikom sklenjena za najmanj 20 ur tedensko (dokaz: priloga št. 4.1 – sklenjena pogodba o zaposlitvi ali druga ustrezna pogodba z univ. dipl. pravnikom ali izjavo o nameri – obrazec 3g); – vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo 40 ur tedensko (po telefonu, po faksu, po klasični in elektronski pošti ter osebno), od tega tedensko najmanj 20 ur po telefonu v času med 9. in 13. uro in najmanj 5 ur osebno (dokaz: priloga št. 4.2 – obratovalni čas); – vlagatelj, ki ima svetovalne pisarne na več lokacijah, lahko vloži vlogo za sofinanciranje izvajanja svetovalne dejavnosti samo na eni lokaciji; – vlagatelj mora imeti urnik obratovalnega časa objavljen na spletni strani (dokaz: priloga št. 4.3); – vlagatelj mora priložiti načrt svetovalne dejavnosti (dokaz: priloga 4.4); – vlagatelj mora priložiti predračun stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti (priloga št. 4.5); – vlagatelj mora prevzeti v reševanje vse od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov, ter o njihovem reševanju naročniku poročati v roku 8 dni (obrazca št. 10 in 11). Sklop B – projekti za izobraževanje in obveščanje potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov na prioritetnih področjih ter druge projektne aktivnosti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov – vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju; – vlagatelj mora predložiti dispozicijo projekta (dokaz: razpisni obrazec št. 5); – vsebina in cilji projekta morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz: priloga št. 5.1); – vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi kadri za izvedbo projekta (dokaz: priloga št. 5.2); – vlagatelj mora predložiti predračun stroškov, iz katerega bo razvidna struktura stroškov (dokaz: priloga št. 5.3); – vlagatelj mora v primeru priprave in izdaje izobraževalnega priročnika za potrošnike ali izobraževalne brošure oziroma zloženke in obveščanja potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov ter varstva potrošnikov na prioritetnih področjih (navedenih v točki 2 – predmet razpisa) izkazovati, da zagotavlja 20% sredstev iz lastnih sredstev ali drugih neprofitnih virov (dokaz: priloga 5.3). Sklop C – vzpodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij – vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju; – vlagatelj mora predložiti dispozicijo/program delovanja glede na vsebino naloge/aktivnosti, s katero kandidira za sredstva (dokaz: razpisni obrazec št. 5); – vsebina in cilji delovanja morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz: priloga št. 5.1); – vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi kadri za izvajanje dejavnosti (dokaz: priloga št. 5.2); – vlagatelj mora predložiti predračun stroškov, iz katerega bo razvidna struktura stroškov (dokaz: priloga št. 5.3.1). Sklop D – zagotavljanje sredstev nacionalnega sofinanciranja za vzpostavitev EPC v okviru nevladnega sektorja – vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost in ki niso namenjeni bivanju (stanovanje) ter so ločeni od prostorov, kjer se opravljajo druge dejavnosti (dokaz: fc. veljavne najemne pogodbe ali dokazilo o lastništvu); – vlagatelj mora imeti za opravljanje dejavnosti EPC na razpolago telefonsko številko fiksne telefonije (dokaz: obrazec št. 3); – vlagatelj mora razpolagati z informacijskim sistemom z aktivno elektronsko pošto (dokaz: obrazec št. 3); – vlagatelj mora biti dejaven na področju varstva potrošnikov najmanj 5 let in mora v vlogi navesti področja delovanja; – vlagatelj mora predložiti program aktivnosti za l. 2006 in 2007; – vlagatelj lahko opravlja dejavnost EPC samo na eni lokaciji v RS (dokaz: izjava s podatki o kraju dejavnosti EPC, obrazec št. 3.e); – vlagatelj mora predložiti izjavo, da je seznanjen s pravnimi podlagami Evropske komisije za pridobitev donacije za EPC (dokaz: obrazec/izjava 3.f); – vsebina in cilji programa aktivnosti morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz: priloga št. 5.1); – vlagatelj mora zagotoviti ustrezne kadre za vzpostavitev EPC (vodja EPC – najmanj visoka strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj v potrošniški organizaciji in strokovni svetovalni delavec – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri in najmanj 1 leto delovnih izkušenj v potrošniški organizaciji ter dokazilom o aktivnem znanju angleškega jezika (dokaz: obrazec 5.2); – vlagatelj mora priložiti predračun stroškov, iz katerega je razvidna struktura stroškov (obrazec 5.3.2). 1.2. Merila: Sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop D Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega sklopa meril 1.,2. in 3. (ter 4. in 5. pri sklopu A) 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja dejavnosti in projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi pa bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enako oceno, se bo upošteval 1. kriterij/merilo, to je doseženo višje število točk pri merilu/oceni reference. V primeru, da bo doseženo število točk enako tudi po tem merilu, bo sofinancirana vloga z nižjim predračunom stroškov. 3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Višina sredstev, ki so na razpolago za izvajanje programa varstva potrošnikov je 55,738.160 SIT, od tega za: – sklop A okvirno 27,500.000 SIT, – sklop B okvirno 8,238.160 SIT, – sklop C okvirno 15,000.000 SIT, – sklop D okvirno 5,000.000 SIT. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvajanje programa varstva potrošnikov za sklop D (vzpostavitev in pričetek delovanja EPC) znašajo v proračunu za l. 2007 okvirno 7,000.000 SIT. Sredstva v okviru sklopov A in B bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2006. Sredstva v okviru sklopa C bremenijo proračunsko postavko 6183 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam. Sredstva v okviru sklopa D bremenijo proračunsko postavko 6031 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog. 4. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva za izvajanje programov za sklop A, B in C morajo biti porabljena v letu 2006, za izvajanje programov za sklop D pa v letu 2007. 5. Način prijave in razpisni rok: vloge morajo biti poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 22. 5. 2006 do 9. ure. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ovitek mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje splošne svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov ter projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov«. Vlagatelj mora obvezno označiti, za kateri sklop javnega razpisa (A, B, C, D) se prijavlja. Če se vlagatelj prijavlja na več sklopov razpisa, mora za vsak sklop oddati ločeno vlogo, v ločenem ovitku. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Nepravočasne, nepravilno označene vloge, vloge, ki jih vloži neupravičena oseba in vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene, prav tako vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Urad RS za varstvo potrošnikov si pridržuje pravico preverjati resničnost izjav in skladnost prilog vlagateljev k razpisni dokumentaciji. Če ugotovi, da so izjave neresnične oziroma da priloge vlagateljev k razpisni dokumentaciji niso skladne z originali, bodo take vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. 6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog Odpiranje vlog bo javno. Strokovna komisija bo odpirala vloge dne 22. 5. 2006 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so predložene. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, se zavržejo. Vlagatelj, ki v postavljenem roku na zahtevo komisije oziroma neposrednega uporabnika ne bo predložil zahtevanih dokumentov, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost vlagatelj lahko označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo v roku 45 dni od odpiranja vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o izidu javnega razpisa. 8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo – Urada RS za varstvo potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro in na spletnem naslovu: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html. Dodatna navodila so na voljo na tel. 01/478-36-18, Mojca Burgar, vsak dan med 8. in 9. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti