Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12692/06 , Stran 3479
1. Predmet javnega poziva: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje delovanja društev upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto, s katerim bo društvom omogočeno redno delo v letu 2006. 2. Cilj javnega poziva: namen javnega poziva je sofinancirati redno delo društev upokojencev za leto 2006. Sredstva so zagotovljena na postavki 01 08 4004. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Javni poziv je namenjen izključno: – društvom upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom dela oziroma z aktivnostjo znotraj le-tega kandidira samo na en javni poziv oziroma javni razpis Mestne občine Novo mesto. 4. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva Izpolnjevanje pogojev za prijavo ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področje, ki je predmet javnega poziva. Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji – realizacija plana dela društva v letu 2005, – spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih projektov, – tehnična in organizacijska usposobljenost za realizacijo zastavljenega programa, – projekti, ki prispevajo k uveljavitvi kulturne podobe Novo mesto, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto pri oblikovanju občinskih programov. 6. Prednostni razpisni kriteriji oziroma merila 1. Število članov društva. 2. Izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (podano poročilo o delu). 3. Realizacija projektov v letu 2005 (na prireditvah, odmevnost v strokovni in širši javnosti). 4. Projekti presegajo raven članstva. 5. Društva so člani Pokrajinske zveze društev upokojencev Novo mesto. 7. Uporaba kriterije: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila predloženi plan programa dela in predlagala višino sofinanciranja programov dela društev upokojencev v letu 2006. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 3,500.000 SIT. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena denarna sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 10.  Razpisni rok: razpis se prične 5. 5. 2006 in traja do 15. 5. 2006. 11.  Razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – predlog pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – podatke o predlagatelju na razpisnem obrazcu, – predlog programa dela za leto 2006, – predlog sofinanciranja višine programa, – poročilo o delu za leto 2005. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (II. nadstropje). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 12.  Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do 15. 5. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – društva upokojencev 2006«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja ter naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 5. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. – Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v roku javnega poziva z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13.  Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel.: 07/39-39-204 ali jasna.jazbec.galesa@novomesto.si). 14.  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva najpozneje v enem mesecu od zaključka roka javnega poziva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti