Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 8/06 Ob-12673/06 , Stran 3463
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2006. Mestna občina Velenje bo (so)financirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. Program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu (npr. dejavnost kulturnih društev). Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, razstava, koncert…), ki je v javnem interesu ter bo izveden v letu 2006. Projekti obnove kulturne dediščine niso predmet tega razpisa. II. Razpisna področja: A – Kulturni programi Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. B – Kulturni projekti Na razpisno področje B se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna občina Velenje, če je kulturni projekt del redne dejavnosti), – društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost), – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje. III. Razpisni rok: razpis se prične 5. maja 2006 in se zaključi 5. junija 2006. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav: Prijava mora zajemati: A) za razpisno področje A: – izpolnjen prijavni obrazec, – program dela za leto 2006, – dokazilo o članstvu v Zvezi kulturnih društev Šaleške doline, – podpisan vzorec pogodbe. B) za razpisno področje B: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) podpisan vzorec pogodbe, c) dokazila: 1. za pravne osebe: – gospodarske družbe, zavodi: fotokopija izpiska iz sodnega registra (dokument na dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od treh mesecev), – društva: fotokopija potrdila upravne enote (dokument na dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od šestih mesecev), 2. za fizične osebe: – fizične osebe: kopija osebnega dokumenta, – samozaposleni v kulturi: fotokopija potrdila o statusu in kopija osebnega dokumenta, – samostojni podjetniki – posamezniki: fotokopija potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdanega s strani AJPES (dokument na dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od treh mesecev). Prijavitelji morajo prijave oddati do 5. junija 2006 do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni programi 2006« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti 2006!«. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni programi 2006!« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2006!«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno. Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en projekt. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2006 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravila 5. junija 2006 ob 13. uri v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: A) za razpisno področje A (kulturni programi): Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljeni v merilih za ocenjevanje. B) za razpisno področje B (kulturni projekti): a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah, e) aktualnost projekta za mesto Velenje, f) predviden način prezentacije projekta, g) partnerstva v projektu. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Višina razpisanih sredstev: – za razpisno področje A znaša 3,800.000 SIT, – za razpisno področje B znaša 3,000.000 SIT. Mestna občina Velenje bo posamezni projekt (so)financirala največ do višine 300.000 SIT. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o financiranju programa/projekta v letu 2006. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslednjih naslovih: – za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (Kulturni dom Velenje), pisarna št. 80, Titov trg 4, 3320 Velenje, – za razpisno področje B: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. št. – za razpisno področje A: 03/58-71-276 (Tatjana Vidmar), – za razpisno področje B: 03/89-61-864 (Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja Plaznik) ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti