Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1970. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani, stran 4959.

Številka: Up-287/04-5
Datum: 20. 4. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A., A. in A. storitve, d. o. o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji dne 20. aprila 2006
o d l o č i l o:
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 1036/2003 z dne 27. 1. 2004 se razveljavi in se zadeva vrne Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. V izvršilnem postopku je sodišče prve stopnje ugodilo ugovoru dolžnice, tedaj družbe A. & A., A. in A. storitve, d. o. o., Ž. (sedaj pritožnice) in sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, razveljavilo v delu, v katerem je bila izvršba dovoljena, ter sklenilo, da bo o zahtevku in stroških odločalo pristojno sodišče v pravdnem postopku. Zoper ta sklep se je pritožila upnica. Višje sodišče je ugodilo njeni pritožbi in prvostopenjski sklep spremenilo tako, da je ugovor ustavne pritožnice (dolžnice) zavrnilo ter ji naložilo plačilo pritožbenih stroškov.
2. Pritožnica v ustavni pritožbi nasprotuje navedeni odločitvi Višjega sodišča. Njen glavni očitek je, da ji pritožba upnice zoper prvostopenjski sklep sploh ni bila vročena in da zato ni imela možnosti odgovoriti na pritožbene navedbe. Navaja, da Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – v nadaljevanju ZPP) sicer ne določa, da je treba pritožbo zoper sklep vročiti nasprotni stranki, in da je pri tej določbi zakonodajalec očitno imel v mislih načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka. Vendar po mnenju pritožnice to načelo ne more veljati pri zadevah, kjer sodišče meritorno odloča o stvari, kot je to v primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine. Po zatrjevanju pritožnice gre za kršitev pravic iz 23. in 25. člena Ustave. Zato predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-287/04 z dne 1. 9. 2005 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Višjemu sodišču v Ljubljani, ki nanjo ni odgovorilo. Ustavna pritožba je bila skladno z 22. členom Ustave vročena tudi nasprotni udeleženki v izvršilnem postopku (upnici), ki je nanjo odgovorila. V odgovoru izraža nestrinjanje z očitki pritožnice v ustavni pritožbi. Zatrjuje, da je pritožnica z zavlačevanjem postopka in navajanjem neresničnih dejstev kršila vsa poslovna načela ter pravico upnice do plačila za opravljeno storitev. Odgovor upnice je bil poslan pritožnici, ki je v vlogi z dne 8. 12. 2005 zavrnila njene navedbe kot nepomembne za ta postopek.
B.
4. V obravnavani zadevi je Višje sodišče spremenilo odločitev prvostopenjskega sodišča na podlagi pritožbe upnice, ki ustavni pritožnici ni bila vročena v odgovor. Pritožnica kot dolžnica torej ni imela možnosti odgovoriti na pritožbene navedbe. Ustavno sodišče je že presojalo ustavno skladnost zakonske ureditve, ki v postopku s pritožbo zoper sklep izključuje uporabo določb o odgovoru na pritožbo. Z odločbo št. U-I-55/04 in Up-90/04 z dne 6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 43/06) je razveljavilo določbo 366. člena ZPP v delu, v katerem določa, da se v postopku s pritožbo zoper sklep ne uporabljajo določbe o odgovoru na pritožbo. Ugotovilo je namreč, da navedena zakonska določba pomeni poseg v pravico do izjave, ki je sestavni del pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave). Za tak poseg bi moral zakonodajalec imeti ustavno dopusten razlog. Ustavno sodišče je, upoštevajoč stališče Evropskega sodišča za človekove pravice, presodilo, da načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka ne more biti ustavno dopusten razlog za to, da se v postopku s pritožbo zoper sklep popolnoma izključi uporaba določb, ki stranki omogočajo odgovor na pritožbo. Zato je po oceni Ustavnega sodišča navedena zakonska določba v neskladju z 22. členom Ustave.
5. Ker pritožnici ni bila vročena pritožba, ji je bila kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v novo odločanje. Pri novem odločanju bo sodišče moralo upoštevati, da je določba, po kateri se v postopku s pritožbo zoper sklep ne uporabljajo določbe glede odgovora na pritožbo, razveljavljena. To pomeni, da bo moralo sodišče pritožbo zoper prvostopenjski sklep najprej vročiti pritožnici in ji tako omogočiti, da se izjavi o pritožbenih navedbah. Šele nato bo lahko ponovno odločilo o pritožbi.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost