Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1962. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006, stran 4925.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG in 20/06) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04 in 45/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006
1. člen
V celotnem besedilu Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006 (Uradni list RS, št. 11/06) se beseda »evro« v različnih sklonih in številih nadomesti z besedo »euro« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za PRP je za leto 2006 namenjenih 95,6 milijona eurov, od katerih se namenja do:
– 86,8 milijona eurov, ki zapadejo v plačilo v letih 2006, 2007 in 2008, za ukrepe PRP-ja skladno s to uredbo in PRP-jem;
– 1,1 milijona eurov za ukrepe Programa SAPARD, skladno s to uredbo, PRP-jem in predpisom, ki ureja ukrepe Programa SAPARD;
– 7,2 milijona eurov za dopolnila k neposrednim plačilom, skladno s to uredbo, PRP-jem in predpisom, ki ureja sheme podpor za neposredna plačila;
– 0,5 milijona eurov, ki zapadejo v plačilo v letih 2006, 2007 in 2008, za ukrep tehnične pomoči iz 25. člena te uredbe, skladno s to uredbo in PRP-jem.«.
3. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Velikost kmetijske parcele, za katero se lahko uveljavi plačilo za ukrep OMD-ja, je lahko manjša od 0,1 ha, najmanjša skupna površina na KMG-ju, za katero je mogoče pridobiti plačilo za ukrep OMD-ja, pa je 1 ha.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 13. členu se dvanajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(12) Plačila za ukrep XIII. iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v prilogi 16 PRP-ja oziroma v Seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04). Število živali posamezne avtohtone ali tradicionalne pasme določene vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v ukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9 GVŽ-ja/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na število živali posamezne avtohtone ali tradicionalne pasme določene vrste domačih živali, ki ga je KMG vključilo v ukrep XIII. iz prejšnjega člena v letu 2005, se število v ukrep vključenih živali lahko zmanjša v takem obsegu, da po zmanjšanju stalež živali ni manjši od 1 GVŽ-ja, oziroma največ za 5 odstotkov. Zmanjšanje staleža živali in nadomestitve živali se sporočajo na način, kot ga določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006. Za število živali, ki je vključeno v ukrep XIII. iz prejšnjega člena se šteje število živali, ki je na KMG-ju ugotovljeno z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.«.
Triindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(23) Natančnejši vpogled v seznam območij grbinastih travnikov, osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in vodovarstvenih območij je možen na spletnih straneh ministrstva ter izpostavah kmetijske svetovalne službe.«.
Šestindvajseti in sedemindvajseti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(26) Površine zemljišč, ki so bile vključene v ukrep SKOP-a v prvem letu obveznosti, lahko upravičenec v okviru obstoječe obveznosti skupno poveča za največ 2 ha oziroma 75 odstotkov v prvih štirih letih izvajanja ukrepa SKOP-a, pri čemer se njegova obveznost iz prvega leta obveznosti nadaljuje. Pri ukrepih VIII. in XIX. iz 12. člena te uredbe pa v primeru, da upravičenec površine zemljišč, ki so bile vključene v ukrep SKOP-a v prvem letu obveznosti, poveča za več kot 2 ha oziroma 75 odstotkov, sklene novo petletno obveznost za izvajanje teh ukrepov za celoten obseg površin, ki vključuje obstoječe in povečane površine.
(27) Površine zemljišč, ki so bile vključene v ukrep SKOP-a v letu 2005, lahko upravičenec v okviru obstoječe obveznosti skupno zmanjša za največ 5 odstotkov oziroma v obsegu, kot ga določa 30. člen Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami).«.
Za sedemindvajsetim odstavkom se doda nov osemindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(28) Površina zemljišča, ki je vključena v ukrep SKOP-a je površina zemljišča, ki je ugotovljena z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.«.
Dosedanji osemindvajseti odstavek postane devetindvajseti odstavek.
5. člen
V 14. členu se v prvem odstavku točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) ukrep IV. iz 12. člena te uredbe – organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave poljščin, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 1. marca 2006 in v letu 2006 pridelujejo poljščine v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo poljščin, v evidenco integrirane pridelave vpisati:
– najpozneje do 10. oktobra 2006 glede na stanje na dan 30. septembra 2006, podatke o pozitivnem poročilu o opravljeni kontroli za integrirano pridelavo poljščin za leto 2006,
– najpozneje do 15. novembra 2006, podatke o izdanih certifikatih za leto 2006;«.
Točka e) se spremeni tako, da se glasi:
»e) ukrep VIII. iz 12. člena te uredbe – organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov in živil morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 1. marca 2006 in v letu 2006 kmetujejo v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco ekoloških pridelovalcev oziroma predelovalcev vpisati:
– najpozneje do 10. oktobra 2006 glede na stanje na dan 30. septembra 2006, podatke o pozitivnem poročilu o opravljeni kontroli za ekološko pridelavo oziroma predelavo za leto 2006,
– najpozneje do 15. novembra 2006, podatke o izdanih certifikatih ali potrdilih za ekološko kmetovanje za ekološko pridelavo oziroma predelavo za leto 2006.«.
6. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Med trajanjem petletne obveznosti se pri ukrepu XIII. iz 12. člena te uredbe posamezna pasma določene vrste domačih živali iz dvanajstega odstavka 13. člena te uredbe in pri ukrepu XIV. iz 12. člena te uredbe vrste in sorte kmetijskih rastlin iz šestnajstega odstavka 13. člena te uredbe lahko zamenjajo.«.
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(prenos rente)
Če prejemnik rente umre v obdobju prejemanja rente, se renta prenese na zakonskega partnerja oziroma osebo, s katero je prejemnik živel v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti, skladno z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja oziroma otrok ne presegajo minimalne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.«.
8. člen
V 31. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(sistem sankcij)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe 3., 8. in 11. člena, devetindvajsetega odstavka 13. člena ter 28. člena te uredbe bodo vse ostale ugotovljene nepravilnosti (kršenje načel dobre kmetijske prakse in neizpolnjevanje drugih specifičnih pogojev za ukrepe PRP-ja) v postopku izvajanja kontrol pred izplačili in po njih, sankcionirane v skladu s to uredbo in Katalogom kršitev in sankcij, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če KMG ne izpolnjuje pogojev za ukrep SKOP-a iz 13. člena te uredbe in PRP-ja, se zahtevek za ta ukrep SKOP-a zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 6 iz prejšnjega odstavka.«.
9. člen
V 34. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Za prilogo 5 se doda nova priloga 6, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00715-12/2006/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2006
EVA 2006-2311-0102
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
predsednik
                                   PRILOGA 1

  Priloga 6: KATALOG KRŠITEV IN SANKCIJ

  Katalog kršitev in sankcij vključuje kršitve in sankcije za naslednje
ukrepe PRP-ja:
  – izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost,
  – kmetijsko okoljske ukrepe,
  – zgodnje upokojevanje.

  A. Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja
  Upravičenec do plačila za ukrep OMD-ja, ki pred potekom petih let od
prejema prvega izravnalnega plačila za ukrep OMD-ja preneha opravljati
kmetijsko dejavnost na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
mora vrniti izplačana plačila za ukrep OMD-ja.
  Če KMG ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske prakse, kot je
določena v PRP-ju v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa oziroma v Preglednici
41: Kriteriji za kontrolo ukrepov PRP, se plačila za ukrep OMD-ja znižajo za 20
odstotkov.
  Če je izračunana količina uporabljenega organskega dušika na KMG-ju večja
od 170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka od 185
kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, se plačila za ukrep OMD-ja znižajo za 20
odstotkov.

  B. Kršitve in sankcije pri ukrepih SKOP-a
  Če KMG ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske prakse, kot je
določena v PRP-ju v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa oziroma v Preglednici
41: Kriteriji za kontrolo ukrepov PRP, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo
za 20 odstotkov.
  Če je izračunana količina uporabljenega organskega dušika na KMG-ju večja
od 170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka od 185
kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za
20 odstotkov.
  Če je izračunana obtežba z živino na KMG-ju pri ukrepih SKOP-a, razen pri
ukrepu ohranjanja ekstenzivnega travinja in do 15. 6. 2006 pri ukrepu
ohranjanja posebnih traviščnih habitatov, večja od 1,9 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka 2,1 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi, se plačila za ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov.
  Če KMG ni izpolnilo predpisane obveznosti v zvezi z opravljenim minimalnim
skupnim obsegom števila ur izobraževanja ali sodelovanjem pri demonstracijskem
prikazu ali prireditvi, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20
odstotkov.
  Če se število živali avtohtone ali tradicionalne pasme, ki je vključeno v
ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, zmanjša za več
kot 5 odstotkov oziroma je manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec vrniti znesek,
ki ustreza vsoti neupravičenih delov izplačanih plačil, ki so znižani za
dopustna zmanjšanja števila živali, kot jih za posamezno leto izvajanja ukrepa
določa vsakoletna uredba o plačilih za ukrepe PRP-ja.
  Če se površine zemljišč, ki jih je KMG vključilo v ukrep SKOP-a, zmanjšajo
za več kot 5 odstotkov oziroma v obsegu, kot ga določa 30. člen Uredbe Komisije
(ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje
navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter
kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z
vsemi spremembami), mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti
neupravičenih delov izplačanih plačil, ki so znižani za dopustna zmanjšanja
površin zemljišč, kot jih za posamezno leto izvajanja ukrepa SKOP-a določa
vsakoletna uredba o plačilih za ukrepe PRP-ja. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka upravičencu ni potrebno vrniti tistih delov izplačanih plačil za
površine, ki so zaradi prehoda na digitalne grafične oblike uradnih evidenc
grbinastih travnikov, zavarovanih območij, osrednjega območja pojavljanja
velikih zveri, ekološko pomembnih in vodovarstvenih območij izpadle iz teh
evidenc.
  Če se kršitev pogojev v letu 2006 nanaša na ukrep SKOP-a, pri katerem je
bila kršitev ugotovljena že v letu 2005, se zahtevek za ta ukrep zavrne in
obveznost prekine, upravičenec pa mora vrniti že izplačana plačila za izvajanje
ukrepa SKOP-a.

  C. Zgodnje upokojevanje
  Kršitve in sankcije (pogodbene kazni) v obdobju izplačevanja rente, ki so
vezane na prenosnika, so:
  – Če prenosnik med obdobjem izplačevanja rente ne omogoči inšpektorskega
pregleda (ne sodeluje z inšpektorjem) se mu prekine izplačevanje rente za tri
mesece. V primeru ponovitve te kršitve mora vrniti vso do takrat izplačano
rento.
  – Če prenosnik, zaradi hude malomarnosti vloži napačne podatke oziroma
navedbe se mu renta za leto 2006 ne izplača. V primeru namerno vloženih
napačnih podatkov oziroma navedb se mu prekine izplačevanje rente še za
naslednje leto.
  – Če se prenosnik še ukvarja s komercialnim kmetovanjem oziroma če se
veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se mu ob prvi
ugotovljeni nepravilnosti prekine izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev in
ob drugi nepravilnosti za obdobje šestih mesecev. V primeru tretje ponovitve te
nepravilnosti se prenosnika izključi iz ukrepa.
  – Če prenosnik v času prejemanja rente, do izpolnitve pogojev za pridobitev
pokojnine po nacionalni shemi, ne plačuje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, se mu prekine izplačevanje rente do ureditve situacije.
  – Če prenosnik, ko izpolni pogoje za pridobitev pokojnine po nacionalni
shemi, ne vstopi v sistem upokojevanja po nacionalni shemi, se do ureditve
situacije izplačevanje rente prekine.
  – Če prenosnik doma ne hrani kopije zahtevka, dokazil in potrdil, se mu
izplačevanje rente prekine do ureditve situacije.
  Kršitve in sankcije (pogodbene kazni) v obdobju izplačevanja rente, ki so
vezane na prevzemnika, so:
  – Če prevzemnik med obdobjem izplačevanja rente ne omogoči inšpektorskega
pregleda (ne sodeluje z inšpektorjem) plača kazen v višini treh mesečnih rent.
V primeru ponovitve te kršitve plača kazen v višini do takrat izplačane rente.
  – Če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih
zemljiščih med trajanjem ukrepa (10 let), plača kazen v višini ene polovice do
takrat izplačane rente.
  – Če se ugotovi odprodaja zemljišč, ki so predmet tega ukrepa brez
odobritve agencije, prevzemnik plača kazen v višini zadnjih treh mesečnih rent.
V primeru ponovitve te kršitve prevzemnik plača kazen v višini zadnjih šestih
mesečnih rent.
  – Če prevzemnik na prevzetih kmetijskih zemljiščih ne kmetuje v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse, plača kazen v višini 20 odstotkov mesečne rente
za obdobje od ugotovitve do odprave nepravilnosti.
  – Če prevzemnik v skladu s poslovnim načrtom v roku petih let ne izboljša
ekonomske sposobnosti na prevzetem KMG-ju (če je to mogoče), plača kazen v
višini šestih mesečnih rent.
  Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju
izplačevanja rente se šteje v obdobje 10–letnega prejemanja rente. To pomeni,
da se za mesece, za katere renta ni bila izplačana, 10–letno obdobje prejemanja
rente ne podaljša.

AAA Zlata odličnost