Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 6034-84/2006 Ob-12667/06 , Stran 3448
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje prijav osnovnih šol za vključitev v izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika v šolskem letu 2006/2007 v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. 3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati šole V šolskem letu 2006/2007 bo v izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika vključeno največ do 10% osnovnih šol v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program osnovne šole. Poskus fleksibilnega predmetnika izvaja osnovna šola, ki se prijavi k izvedbi in izpolnjuje naslednje pogoje: – je vpisana v razvid osnovnih šol, – ima zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev po sistemizaciji, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje za poučevanje v 7., 8. in 9. razredu, – ima soglasje vseh staršev učencev 7., 8. in 9. razreda, – ima soglasje ravnatelja, – ima soglasje učiteljskega zbora šole, – ima ustanovljeno šolsko projektno skupino. 4. Kriteriji za izbor šol: Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, opravi pregled izpolnjevanja pogojev prijavljenih šol iz 3. točke tega razpisa. Strokovna komisija izbere šole tako, da izbrane šole predstavljajo reprezentativni vzorec glede na število oddelkov in regionalno zastopanost osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Brez izbora se v poskus vključijo prijavljene dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke tega razpisa. Izbor potrdi minister. 5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: Rok za predložitev vlog in način predložitve: Ne glede na način dostave morajo vloge prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku 21 dni po objavi do 12. ure. Rok za prijave začne teči naslednji dan po objavi. Opremljenost vloge: Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba: » Ne odpiraj – Prijava na razpis za uvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika. – naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana), – naslov prijavitelja. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 6. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za dodelitev sredstev: Postopek javnega razpisa in odpiranje pravočasno prispelih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo v torek, 30. 5. 2006. 7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: Osnovne šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene do 25. junija 2006. Izbrane šole bodo prejele soglasje ministra za izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika. 8. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo razpisa, – postopek in merila za izbiro projektov, – obrazec izjave. 9. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: Razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si). Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na naslov Boris.Zupancic1@gov.si med 5. 5. 2006 in 27. 5. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti