Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 3528-5/2006 Ob-12664/06 , Stran 3468
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe: poslovni prostor-skladišče na naslovu Podgrad 21 v izmeri 51 m2. Izklicna cena za poslovni prostor je 1,360.000 SIT. V ceni ni zajet davek, ki se obračuna posebej in ga plača uspeli dražitelj. II. Pogoji javne dražbe: 1. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list, RS, št. 12/03 in 77/03). 2. Vse stroške v zvezi z realizacijo kupoprodajne pogodbe, vključno s plačilom davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga odmeri pristojni davčni organ, stroške cenitve v višini 75.600 SIT, overitve ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa, ki ga lahko predlaga vsaka pogodbena stranka, se zaveže nositi kupec. 3. Nepremičnina, ki je predmet te pogodbe, se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno, ter glede na trenutno zemljiškoknjižno stanje, tako, da se kupec odpoveduje pravici izpodbijati to pogodbo iz katerihkoli razlogov, zlasti glede vpisa etažne lastnine ter velikosti, lege in gradbenega stanja kupljene nepremičnine. 4. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene na dražbi je 100.000 SIT. 5. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, vendar ne sme biti nižja od izklicne cene. 6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30. dneh po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda za nepodpis pogodbe na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo. 7. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino in vse zgoraj navedene stroške v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-5/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena kavcija se všteje v kupnino. 8. Prehod lastništva: prodajalec bo predmetno nepremičnino, izročil kupcu v last in posest po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, kupec pa bo od dne podpisa in overitve te pogodbe plačeval vse davke in druga javna bremena, odpadajoča na kupljeno nepremično imetje. 9. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-5/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. 10. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 05/71-41-361 int. 124. 11. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji morajo predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. III. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. IV. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: Javna dražba bo potekala dne 24. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, soba 11/II ali na telefon 05/71-41-361 int. 124.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti