Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12670/06 , Stran 3453
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in sicer v višini ene minimalne bruto plače mesečno. Delež delodajalca mora biti vsaj enak deležu dodeljene spodbude. Nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali brezposelnim osebam z najmanj VII. stopnjo izobrazbe traja 2 leti in mora biti realizirana pri delodajalcih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju. 2. Višina razpisanih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2006 okvirno 7,300.000 SIT, v letu 2007 okvirno 25,000.000 SIT, v letu 2008 pa okvirno 16,000.000 SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. II. Pogoji dodeljevanja 1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za novo zaposlovanje kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (iz Posočja, drugih predelov Slovenije in tujine) v Posočju. 2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, 110/02) – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, (Ur. l. RS št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02); – morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije. 3. Na razpis se lahko prijavijo: – delodajalci, ki so oziroma bodo v času od 1. 1. 2006 do 25. 8. 2006 na novo zaposlili kadre deficitarnih ali drugih poklicev in sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje. Novozaposleni morajo biti ali prvič zaposlene ali brezposelne osebe, ki so v času prijave na razpis zaposlene za nedoločen čas. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe, – samozaposlene osebe, diplomanti VII., VIII. ali IX. stopnje, ki so se oziroma se bodo samozaposlile v času od 1. 1. 2006 do 25. 8. 2006. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe. 4. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva. 5. Upravičeni stroški so stroški dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in sicer v višini ene minimalne bruto plače mesečno za obdobje 24 mesecev. Delež delodajalca mora biti najmanj enak deležu dodeljene spodbude. Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS pred zaključkom razpisa. Višina priznane minimalne bruto plače se v času trajanja pogodbe ne spreminja. 6. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov: – delodajalcem, ki so oziroma bodo v letu 2006 v Posočju na novo zaposlili kadre deficitarnih poklicev in sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje za nedoločen čas in da bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let in – samozaposlenim, ki so se oziroma se bodo v letu 2006 v Posočju zaposlili za nedoločen čas, so diplomanti VII., VIII. ali IX. stopnje in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 5 let. 7. Splošni in finančni pogoji 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta 2006, 2007 in 2008. 3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2007 in/ali 2008 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo. 4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih in posojilnih sredstev. 6. V primeru, da prejemnik odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. 7. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. 9. Osnova za izplačilo sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev: – 10. 11. 2006 za leto 2006, – 10. 11. 2007 za leto 2007 in – 10. 11. 2008 za leto 2008 oziroma v roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od nastopa delovnega razmerja. Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih za obdobje, na katerega se nanaša zahtevek. Ob predložitvi prvega zahtevka za sofinanciranje, mora prejemnik predložiti tudi Menično izjavo (Priloga pogodbe št. 2), kateri je priložena 1 bianco menica s klavzulo brez protesta. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani stroški dela, ki so manjši od predvidene vrednosti, se znesek sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); 2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); 3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – dokazilo o registraciji vlagatelja: za pravne osebe originalni izpisek iz sodnega registra, oziroma za samostojne podjetnike Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ni starejši od 30 dni; – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene s strani AJPES-a; – potrdilo o stanju davčnih obveznosti za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni; – potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni; 4. predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4); 5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2006, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * iz Dopolnitve analize deficitarnih poklicev na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin (PRC, leto 2005). Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev. VI. Način prijave in razpisni roki 1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih borcev 1, Tolmin, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/ in www.pososki-rc.si. 2. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si), – Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem centru. 3. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je brezplačna. 4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 25. 8. 2006, – oziroma oddaja v glavno pisarno (IV. nadstropje), 25. 8. 2006 do 12. ure. 5. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte. 7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT). VII. Obravnava vlog 1. Datum odpiranja: 30. 8. 2006. Odpiranje ni javno. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljata dva predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna tajnost. 3 Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju zaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006 navedenih v točki II.2 tega razpisa; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 7. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v roku 45 dni od odpiranja vlog. 8. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom “Pritožba na sklep – Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006”. 9. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. 10. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti