Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1997. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS 54/04, 96/04, 120/05), stran 4978.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je župan Občine Bled dne 5. 5. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS 54/04, 96/04, 120/05)
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev PUP)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PUP;
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP;
– način njihovega sodelovanja, njihove naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev PUP;
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembo in dopolnitev PUP)
Pravno podlago predstavlja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05), v katerem je obravnavano območje opredeljeno z oznako Bl R3/1, Bl Z1/1/1, Bl R3/2, Bl Z1/3/2, Bl Z1/3/3, Bl Z 1/3/1, Bl R 4/2/1, Bl R4/2/2, in Bl R4/2/3.
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je sprememba in dopolnitev 49. člena Odloka, kjer so opredeljena posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Bled.
Pred sprejemom programa priprave je bila dne 26. 4. 2006 sklicana in izvedena prva prostorska konferenca, opredeljene so bile sledeče usmeritve:
– Prioriteta za načrtovanje novih objektov so izhodišča, ki jih ustvarja naravna danost obravnavnega območja,
– pred pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti natečajne rešitve za oblikovanje objekta in krajinsko oblikovanje okolice objekta, na mestu obstoječih tribun v Veliki Zaki.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na zemljiške parcele, ki so opredeljene v morfoloških enotah:
  Morfološka enota BL R3/1: Mala Zaka – Regatni center
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS, DS, MT, IP |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL R3/2: Mala Zaka – Regatni center, športno-rekreacijske
površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL R4/2/1: Velika Zaka, športno-rekreacijske površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL R4/2/2: Velika Zaka, naravne površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL R4/2/3: Velika Zaka, območje sodniškega stolpa
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL Z1/1/1: Bled park – severna jezerska obala, naravne
površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL Z1/3/1: Bled park – jezerska obala, parkovne površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL Z1/3/2: Bled park – jezerska obala, naravne površine
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD       |
+------------------------+---------------+
 
  Morfološka enota BL Z1/3/3: Bled park – tribuna
+------------------------+---------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS       |
+------------------------+---------------+
 
– ZS – Športna in rekreacijska območja namenjena zunanjim športnim igriščem
– DS – Območja športa (območja namenjena za športne dvorane in športna
igrišča)
– MT – Turistična območja (območja namenjena turizmu z možnostjo nastanitve in
rekreacije)
– IP – Območja prometnih površin izven vozišča
– ZD – Območja naravnih površin
– ZP – Območja urejenih javnih zelenih površin – parki
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev vodi Občina Bled, Oddelek za okolje in prostor, Cesta svobode 13, 4260 Bled, na pobudo Veslaškega kluba Bled.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Kranj, Izpostava Radovljica, Kranjska 13, Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za vode, Dunajska cesta 48, Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
7. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
8. Elektro Gorenjska, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
9. WTE d.o.o.;
10. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
11. Telemach d.o.o., Podružnica Gorenjske, Moste 26a, Žirovnica;
12. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c.7, Ljubljana;
13. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta Svobode 13, 4260 Bled;
14. Krajevna skupnost Bled;
15. Krajevna skupnost Rečica;
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pred javno razgrnitvijo se v skladu z 28. členom in z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede predvidene prostorske ureditve, skliče in izvede druga prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soočijo s predlogi in mnenji naročnika in pripravljavca ter drugih nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02);
– analiza stanja ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev;
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično in arhitekturno ureditev;
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju (ureditev energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih ureditev);
– geološko-geotehnični pogoji;
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– načrt parcelacije;
– ocena o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje;
– izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave. Poleg naštetih se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine;
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave iz 5. člena tega programa priprave.
Načrtovalec bo izdelal vse dodatne potrebne strokovne podlage, ki bodo zahtevane s strani sodelujočih nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku se uporabijo variantne rešitve, ki jih pripravi Razvojni center Radovljica d.o.o., Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Podloga je geodetsko topografski načrt, ki mora vključevati tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ki jih izdela geodetsko podjetje in digitalni katastrski načrt, ki se pridobi pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(roki za postopek sprejemanja)
1. Dne 26. 4. 2006 je bila izvedena prva prostorska konferenca.
2. Župan sprejme program priprave.
3. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
4. Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni, oziroma rokih, ki jih določajo posebni zakoni, po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev PUP.
5. Načrtovalec v roku 60 dni po pridobitvi vseh podatkov s strani investitorja in podatkov o prostoru pridobi geodetski načrt ter izdela strokovne podlage,variantne rešitve in osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
6. Po izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev PUP pripravljavec v skladu z 28. členom ZUreP-1 skliče in izvede drugo prostorsko konferenco, datum, kraj in čas konference se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
7. Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP. Javna razgrnitev variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora najustreznejše rešitve mora trajati najmanj 30 dni.
8. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo. O razgrnitvi in javni obravnavi mora pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. Z javnim naznanilom se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti lastnike nepremičnin na območju obravnavanega prostorskega akta.
9. V času javne razgrnitve predlog sprememb in dopolnitev PUP obravnava tudi Občinski svet.
10. Po končani javni razgrnitvi pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP dopolni s stališči do pripomb in predlogov. Lastnike nepremičnin se pisno seznani s stališči do morebitnih pripomb in predlogov.
11. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo mnenja k v skladu s stališči do pripomb in predlogov dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP.
12. Načrtovalec izdela usklajen in dopolnjen predlog.
10. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V skladu z 40. – 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04) je potrebno posredovati obvestilo MOPE o nameri sprememb in dopolnitev PUP, glede celovite presoje vplivov na okolje.
11. člen
(prostorski ukrepi)
Na obravnavanem območju ni predvidenih prostorskih ukrepov.
12. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Financer sprememb in dopolnitev akta je Veslaški klub Bled.
13. člen
(končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-6/06
Bled, dne 28. aprila 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.