Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 2302-32/2006 Ob-12676/06 , Stran 3455
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2006/2008 (Paket 13). Subvencionirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih nabavna vrednost enote na dan javnega razpisa presega 11,982.000 SIT (50.000€; 1€ = 239,640 SIT) za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 3,594.600 SIT (15.000€; 1€ = 239,640 SIT) za humanistiko in družboslovje. 3. Okvirna sredstva, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 1.800,000.000 SIT, od tega za leto: • 2006: 300,000.000 SIT, • 2007: 1.000,000.000 SIT in • 2008: 500,000.000 SIT. 4. Upravičenci in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij agencije. 5. Cilj subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme: cilj javnega razpisa je subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2006/2008 (Paket 13), kar predstavlja potrebni pogoj za izvajanje programov in projektov v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. 6. Oblika, rok in način oddaje prijave (datum, naslov): Prijava na javni razpis mora vsebovati: – podatke o prijavitelju; – podatke o raziskovalni skupini, ki nabavlja raziskovalno opremo; – raziskovalno področje; – naziv potrebne raziskovalne opreme ter nabavno vrednost; – izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev (najmanj 50% nabavne vrednosti); – opis funkcionalnih lastnosti potrebne raziskovalne opreme; – tehnične podatke o potrebni raziskovalni opremi; – utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvojnih ciljev raziskovalnih področij; – strokovno mnenje o primernosti in ustreznosti potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, življenja in premoženja; – strokovno mnenje o izboru potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika ter z vidika sodobnosti; – seznam projektov oziroma programov, katerih izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo (tudi projekti in programi, ki se izvajajo izven raziskovalne organizacije oziroma matične raziskovalne skupine); – podatke o sodelovanju v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja; – reference raziskovalne skupine prijavitelja, ki so relevantne za utemeljenost oziroma prioriteto nakupa raziskovalne opreme; – podpis pooblaščene osebe prijavitelja, vodje raziskovalne skupine in odgovorne osebe za raziskovalno opremo, ki jo določi prijavitelj. Prijava vsebuje izpolnjen prijavni obrazec v dveh izvodih. En izvod prijavnega obrazca skupaj s prilogami prijavitelj veže s špiralo ali podobno. Tako vezan izvod prijavne dokumentacije, drugi izvod izpolnjenega prijavnega obrazca, zgoščenko (s celotno prijavno dokumentacijo v elektronski obliki – samo za branje) ter izjavo o istovetnosti izvoda prijavne dokumentacije na zgoščenki s pisno prijavo vloži v ovojnico. Ovojnica s celotno prijavno dokumentacijo mora biti označena z oznako »ne odpiraj – prijava na javni razpis za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 13)« ter z označbo prijavitelja. Prijavitelji morajo prijave dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno (I. nadstropje) Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Prijava mora prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do vključno 26. 6. 2006 do 12. ure ne glede na vrsto prenosa te prijave. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne. 7. Merila za izbiro predlogov za subvencioniranje nakupov: Pri izbiri predlogov za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme se bodo upoštevala naslednja merila: – vključenost opreme v tekoče projekte, programe ter raziskovalno infrastrukturo; – reference (znanstveno-raziskovalni in raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter raziskovalne skupine; – sodelovanje v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja; – pomen nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja; – pomen opreme za infrastrukturo ožjega raziskovalnega področja ali več področij; – pomen raziskovalne opreme za uvajanje sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo; – primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, zdravja, življenja in premoženja; – primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika; – združljivost ter vključljivost raziskovalne opreme v obstoječo raziskovalno infrastrukturo; – predvidena zasedenost raziskovalne opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost; – delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme; – pomen raziskovalne opreme za politiko razvoja znanstvenih področij in podpodročij v Republiki Sloveniji. Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje meril je določeno v metodologiji ocenjevanja prijav za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme v letu 2006, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Višina sredstev, do katere bo agencija iz proračunskih sredstev: višina sredstev za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 50% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri prijaviteljev za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 dni po določitvi prednostnega seznama subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje bo na agenciji dne 28. 6. 2006. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik razen petka med 8.30. in 15. uro in v petkih med 8.30 in 14. uro v glavni pisarni ali na spletni strani (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na pri Blaž Tominc osebno ali po tel. 01/400-59-30 vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: Blaz.Tominc@arrs.si. Prijavni obrazci so na razpolago na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ pod rubriko »Javni razpisi« od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti