Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 41401-00094/2006 0403 Ob-12688/06 , Stran 3466
1. Z javnim razpisom se dodelijo sredstva za sofinanciranje rednih dejavnosti kulturnih izvajalcev in organizatorjev na profesionalni stopnji strokovne zahtevnosti in na področjih, ki niso zajeta v javnih službah kulture (niso javni zavodi s področja kulture), oziroma dejavnosti javnih služb kulturnih zavodov pomembno dopolnjujejo. 2. Na javni razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini Maribor in imajo urejen pravni status za izvajanje kulturne dejavnosti, – kulturne programe, za katere kandidirajo na razpis, izvajajo kot neprofitno dejavnost, – vsaj tri leta delujejo nadpovprečno kvalitetno na svojem področju ali imajo pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu, – pri izvedbi kulturnih programov dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno ukvarjanje s kulturo. 3. Mestna občina Maribor razpisuje sofinanciranje 7 programskih področij z naslednjo vsebino, višino sredstev ter merili: 1. Izvajanje in vzpodbujanje neformalnih kulturnih pobud s poudarkom na podpori neinstitucionalni kulturi ter na načrtovanju, spremljanju ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks v Mestni občini Maribor. Višina razpisanih sredstev: 12,397.000 SIT. 2. Izvajanje in vzpodbujanje novih ustvarjalnih kulturnih praks in tehnik s poudarkom na javni dostopnosti programov najširšemu krogu uporabnikov. Višina razpisanih sredstev: 9,085.000 SIT. 3. Izvajanje nekomercialne medijske dejavnosti s poudarkom na vzpodbujanju in promoviranju mladinske in študentske ustvarjalnosti. Višina razpisanih sredstev: 6,753.000 SIT. 4. Izvajanje in vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti pri mladih s poudarkom na srednješolski mladini. Višina razpisanih sredstev: 4,335.000 SIT. 5. Izvajanje časopisne založniške dejavnosti s področja humanistike in družboslovja s posebnim poudarkom na mariborski kulturni problematiki. Višina razpisanih sredstev: 7,757.000 SIT. 6. Izvajanje vrhunskega – za mesto reprezentančnega umetniškega programa, s poudarkom na doseganju vrhunske izvajalske kakovosti v lastni produkciji kot tudi na sistematičnemu delu z mladimi. Višina razpisanih sredstev: 19,352.000 SIT. 7. Izvajanje neprofitne knjižne založniške dejavnosti s poudarkom na izdajanju leposlovja in strokovne literature s področja književnosti in humanistike. Višina razpisanih sredstev: 12,374.000 SIT. 4. Prijava na razpis za programe mora biti oddana na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija vsebuje tudi kriterije in merila za ocenjevanje oziroma vrednotenje posameznih prijav na posameznih razpisnih področjih ter vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je dostopna v referatu za kulturo oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1 (soba 337/III) ter na spletni strani http://www.maribor.si (razpisi). 5. Sofinancirani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire višje ovrednoteni. 6. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno, s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – za stalne programe kulture 2006«. 7. Rok za oddajo prijav je 5. 6. 2006. Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane. 8. Odpiranje prijav bo 4. dan po zaključku razpisnega roka. 9. Predlagatelji izbranih programov bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po sprejemu odločitve župana. 10. Dodatne informacije dobite v referatu za kulturo oddelka za družbene dejavnosti, Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 337/III, tel. 220-13-04 (Nataša Kocjančič) ali 220-13-06 (Judita Polegeg).

AAA Zlata odličnost