Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1999. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno, stran 4980.

Na podlagi določil 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 41. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) župan Občine Cerkno sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerkno
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Cerkno
Spremembe in dopolnitve so potrebne na območju P-2 NOVA ETA in na območju Z3-ŠPORTNI CENTER, zaradi umeščanja trgovskega centra in spremljajočih prometnih in zelenih površin ter na območju P-1 STARA ETA in S-1 SIGADE, zaradi umeščanja doma za starejše občane. Pripravljavec prostorskega akta ugotavlja, da obstaja širši družbeni interes za umestitev trgovskega centra in doma za starejše občane na obravnavani lokaciji, kar pa veljavne določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno (Uradni list RS, št. 102/03) ne omogočajo.
Spremembe in dopolnitve PUP za območje urbanistične zasnove Cerkno se vodijo in sprejmejo po skrajšanem postopku v skladu s 34. členim Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), saj se spremembe in dopolnitve PUP nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Dogovori z lastniki tangiranih zemljišč so že usklajeni.
Pripravljavec akta želi s spremembami in dopolnitvami PUP na obravnavanem območju le spremeniti merila glede vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov ter funkcionalna in oblikovna merila in pogoje na obravnavanem območju, z namenom omogočanja izgradnje trgovskega centra in doma starejših občanov ter spremljajočih funkcionalnih površin za navedene objekte.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZUreP-1.
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Cerkno je Odlok o PUP Cerkno in Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986–1990 za območje Cerkno (Uradni list RS, št. 102/03; v nadaljevanju: prostorski plan občine Cerkno).
3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje obravnave
Predmet sprememb in dopolnitev PUP so:
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev glede vrste gradenj in prostorskih ureditev;
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev glede oblikovanja gradenj in prostorskih ureditev.
Območje obravnave obsega območja urejanja P-1 STRA ETA, S-1 SIGADE, P-2 NOVA ETA in Z-3 ŠPORTNI CENTER.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4/II, 5000 Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče: Cankarjeva 62, Nova Gorica;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica, Industrijska 2, 5000 Nova Gorica;
6. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
8. Elektro Primorska Nova Gorica, Erjavčeva 22, za opremljanje območja z elektroenergetskim omrežjem;
9. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica, za opremljanje s telekomunikacijskim omrežja;
10. Občina Cerkno, Platiševa 9, Cerkno, za področje kanalizacije, vodovoda in javnih cest;
11. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP se izdela idejna zasnova umestitve objekta trgovskega centra in spremljajočih funkcionalnih površin (parkirne, manipulativne, zelene površine) vključno z idejno zasnovo priključevanja objekta na javno cestno omrežje (Goriška cesta) ter omrežje komunalne infrastrukture. Strokovne podlage naj upoštevajo izhodišča določena v prostorskem planu občine Cerkno ter naravne in ustvarjene danosti prostora, predvsem obvodni prostor reke Cerknice.
6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|  |AKTIVNOSTI         |ZAČETEK  |KONEC     |IZVAJALCI    |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|1 |Sprejem in objava programa |     |april 2006   |pripravljavec  |
|  |priprave v Uradni list RS  |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|2 |Pridobitev smernic s strani|maj 2006 |maj 2006    |pripravljavec, |
|  |pristojnih nosilcev urejanja|     |        |izdelovalec   |
|  |prostora          |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|3 |Izdelava strokovnih podlag |maj 2006 |maj 2006    |izdelovalec   |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|4 |Priprava predloga sprememb |maj 2006 |maj 2006    |izdelovalec   |
|  |in dopolnitev PUP      |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|5 |Sprejem predloga PUP na   |     |junij 2006   |občinski svet  |
|  |občinskem svetu in     |     |        |        |
|  |posredovanje v javno    |     |        |        |
|  |razgrnitev         |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|7 |Javna razgrnitev in javna  |junij 2006|junij 2006   |pripravljavec  |
|  |obravnava predloga sprememb |     |        |        |
|  |in dopolnitev PUP      |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|8 |Dopolnitev predloga sprememb|junij 2006|junij 2006   |pripravljavec, |
|  |in dopolnitev PUP s stališči|     |        |izdelovalec   |
|  |do pripomb in predlogov,  |     |        |        |
|  |danih v času javne     |     |        |        |
|  |razgrnitve         |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|9 |Pridobitev mnenj k     |junij 2006|julij 2006   |pripravljavec, |
|  |dopolnjenemu predlogu    |     |        |izdelovalec   |
|  |sprememb in dopolnitev PUP s|     |        |        |
|  |strani pristojnih nosilcev |     |        |        |
|  |urejanja prostora      |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|10 |Uskladitev dopolnjenega   |julij 2006|julij 2006   |izdelovalec   |
|  |predloga sprememb in    |     |        |        |
|  |dopolnitev PUP       |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
|11 |Sprejem sprememb in     |     |julij 2006   |občinski svet  |
|  |dopolnitev PUP – občinski  |     |        |        |
|  |svet            |     |        |        |
+---+----------------------------+----------+---------------+----------------+
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP bodo izvedene v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
Spremembe in dopolnitve PUP bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN) v merilu 1:5000.
Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske uprave RS.
8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Občina Cerkno zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo prostorskega akta.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2006
Cerkno, dne 25. aprila 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti