Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 195/2006 Ob-12712/06 , Stran 3467
1. Predmet prodaje je: proizvodna hala na naslovu Vodenska c. 49, Trbovlje, ki se nahaja v območju urejanja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja P 7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/02, 5/04, 13/05). Proizvodna hala meri neto ca. 2.682,60 m2 in je zgrajena na parc. št. 830/51, 830/52, 830/53, 830/54, 830/55 in 830/56 k.o. Trbovlje. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 130,000.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec. Od kupca nepremičnine se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže: – da bo do konca leta 2007 pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo nadomestnega objekta v skladu s prostorskimi akti; – da bo ta objekt zgrajen najkasneje do konca leta 2008; – da bo do konca leta 2008 na kupljeni lokaciji zagotovil najmanj 40 novih delovnih mest in sicer za obdobje, ki ne bo krajše od petih let. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 5. 5. 2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do petka, 19. 5. 2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako Ponudba za nakup proizvodne hale na Vodenski c. 49 – ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 18. 5. 2006 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za Ponudba za nakup proizvodne hale na Vodenski c. 49. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju Občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 30. 6. 2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe je celovito ter pravočasno plačilo kupnine in izpolnitev pogojev, ki so navedeni v 1. točki tega razpisa. Kolikor kupec nepremičnine ne bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v 1. točki tega razpisa in vseh ostalih obveznosti prevzetih s kupoprodajno pogodbo ter bi prišlo do razdrtja kupoprodajne pogodbe po kupčevi krivdi, bo prodajalka kot sankcijo za neizvršene pogodbene obveznosti kupca obdržala polovico zneska kupnine, kupcu bo vrnila polovico kupnine brez obresti. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v ponedeljek, 22. 5. 2006 ob 9. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 11. V objektu, ki se prodaja, se nahaja najemnik, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Predmet prodaje se prodaja po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 12. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, je višina ponujene kupnine, ob enaki ponujeni kupnini pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo na kupljeni lokaciji ponudil večje število novih delovnih mest. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. 17. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/562-79-81, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti