Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1995. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci, stran 4976.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: ZLS; Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Beltinci
1. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena Statuta Občine Beltinci (v nadaljevanju: statut; Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) se beseda »zakonom« nadomesti z besedo »statutom«.
2. člen
V drugi alinei 12. točke 8. člena se besedi »denarne kazni« nadomestita z besedo »globe«.
3. člen
Spremeni se 10. člen, ki se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe.
Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
4. člen
V petem odstavku 11. člena se pred besedo »župan« veznik »in« nadomesti z ločilom – vejico, za besedo »župan« pa se dodata besedi »in podžupan.«
5. člen
Drugi odstavek 14. člena se nadomesti z besedilom: »Občinski svet Občine Beltinci šteje 19 članov, od katerih je 1 predstavnik Romov«.
6. člen
Tretja alinea drugega odstavka 16. člena se nadomesti z besedilom: »ustanovi občinsko upravo kot enovit organ in določi njeno organizacijo ter delovno področje.«
Črta se deseta alinea 16. člena.
V enajsti alineji 16. člena se beseda »kakor« nadomesti z besedo »če«.
Besedilo štirinajste alinee 16. člena se nadomesti z besedilom: »S svojim aktom v skladu z zakonom določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje.«
V sedemnajsti alineji 16. člena se črta besedilo »člane komisije o ugotavljanju nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo.«
7. člen
V 22. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje,
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.«
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se tretji stavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje župan.«
9. člen
V 37. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi če ga razreši župan.«
10. člen
Za sedmo alineo v prvem odstavku 37. člena se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Župana se lahko predčasno razreši, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razrešitve župana državni zbor razpiše nadomestne volitve za župana.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi odstavki v 37. členu se ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo novi peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
11. člen
Za 37. členom se doda se novi 37.a člen, ki se glasi:
»O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade. Postopek razpustitve občinskega sveta oziroma razrešitve župana ter postopek hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana je določen z zakonom.
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu z zakonom določen za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.«
12. člen
V členih 30. – sedma alinea, 39. – drugi odstavek, 50. člen, 51. člen, 54. člen, 55. člen in 69. člen se beseda »tajnik občine« nadomesti z besedo »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
13. člen
Doda se novi drugi odstavek 47. člena, ki se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanji javnih služb iz občinske pristojnosti.«
14. člen
Tretji odstavek 48. člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
15. člen
V 49. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.«
16. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.«
17. člen
V 79. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.«
18. člen
V 132. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v 8 dneh«.
19. člen
Določbe 8. in 9. člena sprememb in dopolnitev statuta, ki spreminjajo določila v 34. in 37. členu obstoječega statuta o imenovanju in razrešitvi podžupana občine, se začnejo uporabljati po prenehanju mandata dosedanjega podžupana oziroma po prvih rednih jesenskih volitvah v letu 2006.
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-27-423/III
Beltinci, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost