Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12475/06 , Stran 3478
1. 0 Predmet prodaje: 1.1 Počitniška prikolica Adria Unica B 461 UB z baldahinom in pripadajočo kamp opremo. Prikolica je registrirana, izdelana leta 1999, ima pet ležišč in mini kuhinjo ter se nahaja v kampu Čikat na Malem Lošinju, Hrvaška. Izklicna cena znaša 1,453.600 SIT. 1.2 Počitniška prikolica Adria Unica B 461 UB z baldahinom in pripadajočo kamp opremo. Prikolica je registrirana, izdelana leta 1996, ima pet ležišč in mini kuhinjo ter se nahaja v kampu Čikat na Malem Lošinju, Hrvaška. Izklicna cena znaša 1,139.100 SIT. 2.0 Pogoji prodaje: – Vse predpisane dajatve plača kupec. V izklicni ceni je zajet DDV. – Premičnine se prodaja v stanju kakršnem so, po načelu “videno – kupljeno”. – Premičnine preidejo v posest in last kupca po plačilu celotne kupnine. 3.0 Pogoji za udeležbo na razpisu: – pisna ponudba mora vsebovati ime oziroma firmo ponudnika in njegov točen naslov, številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno v SIT, navedbo premičnine in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba ali od nje pooblaščena oseba; – ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo; – ponudniki plačajo varščino za nakup premičnine v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na številko 240000, namen plačila “Za javni razpis – prikolice”; – ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina vračunana v kupnino. 4.0 Postopek zbiranja ponudb: – rok za vložitev pisnih ponudb je do vključno ponedeljka, 22. 5. 2006, do 12. ure; – ponudbo z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno v sprejemni pisarni, soba 19, na naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup prikolic”; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje; – kot najugodnejši ponudnik za nakup predmetne premičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih; – o izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva, določenega za predložitev ponudb; – ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe, bodo izločene že pri odpiranju ponudb; – ponudniki bodo o morebitnem izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5 dneh po odločitvi o izbiri; – prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji premičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi; – izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri; – izbrani ponudnik mora kupnino za premičnino plačati najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko 240000; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjeno pogodbo se šteje za razdrto, plačano varščino se zadrži. 5.0. Informacije: dodatne informacije dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, vsak delavnik od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure, po tel. 04/237-03-13 (Gordan Jocić). Po predhodni najavi je možen ogled premičnin.

AAA Zlata odličnost