Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 4302-31/2006/3 Ob-12666/06 , Stran 3447
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet I. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v sklopu iniciative MATERA (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje trans-nacionalnih aplikativno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov, povezanih z materiali. Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2007. Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje do 31. 3. 2010. Vsaka država (oz. regija) partnerica razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. 2.1 Namen in cilji razpisa Namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št. 3/06) omogočanje poglobitve znanja, znanstvenega napredka, gospodarske učinkovitosti ter hitrejšega gospodarskega razvoja na področju naslednjih evropskih prioritet: – napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, – kompleksni sistemi in inovativne tehnologije, – tehnologije za trajnostno gospodarstvo, – zdravje in znanost o življenju. Projekti nacionalnih partnerjev morajo jasno izkazovati: – visoko stopnjo inovativnosti in znanstvenega ter tehničnega tveganja, – praktično uporabo materialov, – strokovno znanje in izkušnje projektnih partnerjev, – trans-nacionalno dodano vrednost, – predvidene učinke, – znanstveno odličnost, – dodano vrednost glede na vsebino in inovativnost projekta. 2.2 Področja razpisa Področja razpisa so 3, in sicer: A) Načrtovanje in razvoj sodobnih tehničnih materialov, B) Nove vrste materialov za zdravje in blaginjo ljudi, C) Materiali za obnovljive vire energije. Področja razpisa so natančneje opredeljena v Navodilu za prijavo na javni razpis, ki je del razpisne dokumentacije. 2.3 Države/regije partnerice V okviru tega razpisa sodeluje 13 regij iz 12 držav partneric MATERA (Finska, Belgija, Irska, Islandija, Izrael, Latvija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Slovenija, Švica, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske). 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju. Slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju so lahko samo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco Agencije RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države. 3.2 Konzorcij Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj 3 nacionalni partnerji iz 3 različnih držav partneric (oz. regij) MATERA. Vsaj eden izmed udeležencev mora imeti namen komercializirati pričakovane rezultate projekta (aplikativna orientacija projektov). Vsak konzorcij mora imenovati koordinatorja projekta, ki je odgovoren za vodenje dela konzorcija in njegovo predstavljanje navzven (v nadaljevanju: koordinator). Vsi konzorciji se zavežejo, da se bodo držali pravil in sporazumov, sprejetih v okviru iniciative MATERA. Pred začetkom izvajanja projekta morajo vsi člani konzorcija podpisati Konzorcijski sporazum. Obvezna vsebina Konzorcijskega sporazuma vključuje predvsem obveznosti partnerjev, postopek in načine odločanja v konzorciju, postopke izstopa in pristopa novih nacionalnih partnerjev iz držav/regij partneric v konzorciju ter dogovor o pravicah intelektualne lastnine in namenih njihove izrabe. 4. Višina sredstev Orientacijska višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije za izvedbo tega razpisa je 28,000.000 SIT (116.842 EUR – paritetni tečaj) bruto letno. Sofinanciranje je zagotovljeno za največ tri leta v skladu s finančnimi predpisi, veljavnimi v času objave razpisa in porabe sredstev. Sofinanciranje je predvideno iz proračunske postavke št. 5687 ``Sodelovanje v Evropskem raziskovalnem prostoru``. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije bo na podlagi tega razpisa sofinanciralo najboljše projekte, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Najboljši projekt bo sofinanciran v višini do 75 odstotkov, ostali pa do porabe sredstev. Obseg sredstev za izvedbo posameznega projekta se določi v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in 32/05). Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega razpisa. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo avtorskih pravic ter varstvo podatkov. 5. Organa v postopku Komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je odgovorna za izvedbo postopka razpisa v sodelovanju z Upravnim odborom iniciative MATERA, odpiranje vlog, pregled slovenskih predlogov projektov, pregled dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, oceno vlog slovenskih predlogov projektov, pripravo predloga izbora prejemnikov finančnih sredstev in obravnavo pritožb. Upravni odbor (Management Group) sestavljajo predstavniki sodelujočih držav/regij partneric v iniciativi MATERA. Upravni odbor v fazi predprijave pregleda predloge projektov in pripravi poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem. Upravni odbor v fazi prijave opravi strokovni pregled predlogov projektov. Upravni odbor Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS da končna priporočila o sofinanciranju najboljših mednarodnih projektov, ki so jih vse države članice ocenile pozitivno. Upravni odbor deluje z namenom povezati projekte in jih uskladiti s predvidenimi finančnimi sredstvi. 6. Prijava projektov Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah: – 1. faza: neformalna predprijava (``Pre-Proposal``): pregled osnutkov predlogov projektov in svetovanje, – 2. faza: formalna prijava (``Proposal``): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. Predprijavo predloga projekta (``Pre-Proposal``) je potrebno predložiti v elektronski obliki, prijavo predloga projekta (``Proposal``) pa je potrebno predložiti v elektronski in pisni obliki. 6.1 Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si. 6.2 Vsebina predloga projekta: 6.2.1. Predprijava Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije (največ 5 strani). 6.2.2 Prijava Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije (največ 10 strani), načrt projekta, izvod pogodbe, parafiran s strani vseh slovenskih nacionalnih partnerjev, podpisano izjavo vsakega slovenskega nacionalnega partnerja, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, da ima poravnane obveznosti do države in da Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS dovoljuje, da te navedbe preveri, podpisano izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave ter osnutek Konzorcijske pogodbe mednarodnega konzorcija, ki prijavlja projekt. 7. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo predprijave predloga projekta (``Pre-Proposal``) je 1. 6. 2006 do 17. ure. Slovenski koordinator predlog projekta (vlogo) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v elektronski obliki do tega roka pošlje na naslov matera@tekes.si. Rok za oddajo prijave predloga projekta (``Full-Proposal``) je 11. 9. 2006 do 17. ure. Slovenski nacionalni partner oziroma slovenski koordinator prijavo predloga projekta (vlogo) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v pisni in elektronski obliki (CD-ROM ali DVD v obliki datoteke .doc oziroma .pdf) do tega roka pošlje v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis MATERA« z navedbo na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Slovenski koordinator izpolnjeni obrazec prijave v elektronski obliki v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije obvezno posreduje tudi na naslov matera@tekes.si do 11. 9. 2006 do 17. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem roku zaradi mednarodne narave projektov ni možna. 8. Postopek razpisa Slovenski nacionalni partnerji oziroma slovenski koordinatorji morajo vložiti tako predprijavo, kot prijavo, sicer se njihova prijava ne bo upoštevala. 8.1 Faza predprijave Upravni odbor in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo Upravni odbor posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti, in sicer najkasneje do 19. 6. 2006. 8.2 Faza prijave 8.2.1 Preverjanje formalnih pogojev Odpiranje prispelih predlogov projektov ni javno in bo potekalo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, II. nadstropje, in sicer 18. 9. 2006 ob 10. ure. Strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo preverjala ustreznost projektov glede formalnih kriterijev v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Predlogi, ki ne bodo v skladu s formalnimi kriteriji, bodo zavrženi. 8.2.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bo ocenila strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine in upravljavska zmožnost projektne skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 8.2.3 Izbira Na osnovi dosežene ocene nacionalnih delov projekta bo Upravni odbor ocenil predloge projektov v skladu s kriteriji MATERA in predlagal posamezni državi partnerici, katere projekte naj sofinancira. Kriteriji MATERA so: skladnost projekta z namenom in cilji razpisa, ekonomski učinek projekta, znanstvena/tehnična kvaliteta projekta, kvaliteta konzorcija, sposobnost partnerjev izvesti projekt in predvideni obseg financiranja. Sofinancirani bodo le projekti do porabe sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve o financiranju projektov, vendar najkasneje do 31. 12. 2006. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-87, polona.skraba@gov.si (dr. Polona Škraba) in na domači strani www.matera.fi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti