Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12702/06 , Stran 3475
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: 1. Svetovalec v Občinskem inšpektoratu. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba prometne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – usposobljenost za delo z računalnikom. 2. Višji svetovalec v Oddelku za finance in gospodarstvo – vodja Sektorja za vodenje proračuna. Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – usposobljenost za delo z računalnikom. Poleg navedenih pogojev pri posameznih delovnih mestih, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdila bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od dne imenovanja v naziv. Nepravočasne in nepopolne vloge, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba, zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko pridobite pri Tini Vrečko, na tel. 03/42-65-737. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost