Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 2006 Ob-12685/06 , Stran 3461
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila za financiranje investicij. II. Višina razpisanih sredstev: 200,000.000 SIT – za gospodarstvo: 160,000.000 SIT, – za kmetijstvo: 40,000.000 SIT. III. Upravičenci Sredstva so namenjena za posojila fizičnim in pravnim osebam, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarske dejavnosti na območju vseh petih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR - v tolarski protivrednosti). Pogoji za pridobitev sredstev, ki morajo biti komulativno izpolnjeni so: – prosilec mora imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica ali Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju navedenih občin); samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti stalno bivališče na območju navedenih občin, – prosilec mora investirati na območje navedenih občin, – sedež oziroma stalno bivališče ustanoviteljev in lastnikov večinskega deleža družbe mora biti na območju navedenih občin. Do pridobitve sredstev niso upravičena: – podjetja iz dejavnosti transporta, premogovništva, jeklarstva in ribištva; – prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti. Posojila sklada predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na: – področju gospodarstva po pravilu de minimis, kar pomeni, da lahko posamezni prejemnik iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) pridobi v obdobju 3 let največ 100.000 evro pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči, – področju kmetijstva za 1) osnovno kmetijsko dejavnost: skupna višina odobrenih sredstev za posamezno investicijo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov oziroma 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi, ne glede na to iz katerih javnih virov je dodeljena); 2) dopolnilne dejavnosti na kmetiji: posojila se dodeljujejo po pravilih, ki veljajo na področju gospodarstva. Dodeljena sredstva morajo biti izkazana kot nujna za izvedbo projekta. IV. Nameni za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila: področje gospodarstva: – nakup opreme, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup licence, patenta in drugih pravic; področje kmetijstva: – nakup opreme, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup kmetijskega zemljišča za potrebe intenzivne kmetijske proizvodnje. V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji: 1. vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev, 2. prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v višini najmanj 1,000.000 SIT do največ 20,000.000 SIT za področje gospodarstva oziroma 10 milj. SIT za področje kmetijstva, 3. znesek posojila se veže na centralni paritetni tečaj med evro in SIT (1 evro = 239,640 SIT) in se na dan uvedbe evra v Republiki Sloveniji konvertira po uradnem tečaju v evro, 4. letna obrestna mera je 0%, 5. rok odplačila: – 5 let + 1 leto moratorija na odplačilo glavnice, 6. odplačevanje posojila bo polletno, 7. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila, 8. pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval. Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila, 9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov. VI. Merila za ocenjevanje: javni sklad bo pri odobravanju upošteval naslednje elemente: vsebina projekta, ekonomska moč, inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter delež lastnih sredstev. VII. Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.: 1. prijavni obrazec za investicije do 5 milj. SIT (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si), 2. prijavni obrazec za investicije nad 5 milj. SIT (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si), ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program, 3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju a) gospodarske družbe 1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca; 2. obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt (AJPES); 3. fotokopija zaključnega računa za preteklo leto (statistični podatki iz bilance stanja in bilance uspeha), 4. popisni list dobljenih posojil, 5. fotokopija podpisnega kartona pri banki; b) samostojni podjetniki 1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), 2. fotokopija davčne napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami (bilanca stanja, bilanca uspeha, popisni list dobljenih posojil), 3. zadnja odločba DURS-a o davku na dohodek iz dejavnosti, 4. potrdilo o plačanih davkih; c) kmetje 1. pisno mnenje kmetijske svetovalne službe, 2. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku, 3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih, 4. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu, 5. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev, 6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS; 4. dokazila glede na vrsto investicije: – pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba, – pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba, – pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del, – pri nakupu patenta, licence in drugih pravic kupoprodajna pogodba, – pri nakupu kmetijskega zemljišča kupoprodajna pogodba. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. VIII. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne v tekočem mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/33-50-173 in 05/33-50-150. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako “Razpis neposrednih posojil”.

AAA Zlata odličnost