Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1965. Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 4947.

Na podlagi devetega odstavka 11., drugega odstavka 13. in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05) in drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se podrobneje določijo način izvajanja postopkov in nalog, za katere pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) lahko pridobi odobritev delavnice (v nadaljnjem besedilu: odobritev), pogoji in način dokazovanja, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev za odobritev, postopki za odobritev ter vsebina vloge za izdajo odobritve in njeno podaljšanje ter vsebina oglasne deske delavnice.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(vrste delavnic)
(1) Delavnice so stacionarne in mobilne.
(2) Stacionarna delavnica je delavnica, ki opravlja postopke in naloge na lokaciji in v prostorih, ki so navedeni v odločbi o odobritvi.
(3) Mobilna delavnica je delavnica, ki izvaja postopke in naloge na različnih lokacijah.
(4) Mobilna delavnica lahko pridobi odobritev samo za izvajanja postopkov in nalog iz 8. do vključno 15. člena tega pravilnika.
4. člen
(vrste odobritev)
(1) Vlagatelj lahko zahteva odobritev za izvajanje postopkov in nalog na zapisovalni opremi iz Priloge I Uredbe 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: tahograf) in izvajanje postopkov in nalog delavnice na zapisovalni opremi iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: digitalni tahograf).
(2) V okviru postopkov za tahograf se lahko opravljajo naslednje naloge: vgradnja, preverjanje, kontrola, servisiranje, plombiranje, odstranjevanje ter izdelovanje identifikacijskih ploščic.
(3) V okviru postopkov za digitalni tahograf se lahko opravljajo naslednje naloge: vgradnja, aktiviranje, preverjanje, kontrola, servisiranje, kalibriranje, plombiranje, prenašanje podatkov in ugotavljanje nemožnosti prenosa podatkov, odstranjevanje in razgradnja ter izdelovanje identifikacijskih ploščic.
(4) Odobritev za izvajanje postopkov in nalog delavnice za digitalni tahograf se lahko izda samo, če ima delavnica že odobritev za izvajanje postopkov in nalog za tahograf.
II. NAČIN IZVAJANJA POSTOPKOV IN NALOG DELAVNICE
5. člen
(nameščanje)
(1) Nameščanje je postopek vgraditve zapisovalne opreme v motorno vozilo. Pri nameščanju tehnik upošteva navodila proizvajalca zapisovalne opreme in proizvajalca motornega vozila.
(2) Po namestitvi zapisovalne opreme v vozilo delavnica izvede postopke v skladu z določbami 8. do vključno 12. člena tega pravilnika.
6. člen
(aktiviranje)
Po namestitvi digitalnega tahografa tehnik tahograf aktivira.
7. člen
(preverjanje)
(1) Preverjanje je postopek, pri katerem se vsaka nova ali popravljena zapisovalna oprema preveri, ali ustreza zahtevam glede pravilnosti delovanja in točnosti, ki so podane v Prilogi I oziroma Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS.
(2) V postopku preverjanja za tahograf se izdela zapis na tahografskem vložku po predvidenem postopku, ki je predlagan s strani proizvajalca, in ugotovi, če tahograf ustreza predpisanim zahtevam iz prejšnjega odstavka.
(3) Tahografski vložek iz prejšnjega odstavka v originalu hrani delavnica. Kopija tahografskega vložka se na zahtevo izroči naročniku preverjanja.
(4) V postopku preverjanja za digitalni tahograf se izdela izpise rezultatov preverjanja v skladu s postopki, ki so predpisani s strani proizvajalca, in ugotovi, če digitalni tahograf ustreza predpisanim zahtevam iz prvega odstavka tega člena.
(5) Izpis iz prejšnjega odstavka v originalu hrani delavnica. Kopija izpisa se na zahtevo izroči naročniku preverjanja.
(6) Če zapis na tahografskem vložku ali izpis ustreza predpisanim zahtevam iz prvega odstavka tega člena, se zapisovalna oprema opremi s predpisanimi oznakami in plombami ter izdela zapisnik o preverjanju. Zapisnik se izdela tudi v primeru, če se ugotovi, da zapisovalna oprema ne ustreza predpisanim zahtevam iz prvega odstavka tega člena.
(7) Vsebina zapisnika mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– zaporedna številka zapisnika;
– oznaka, firma in sedež pooblaščene delavnice;
– podatki o tehniku, ki je izvedel preizkus, in njegov podpis;
– proizvajalec, tip in serijska številka zapisovalne opreme;
– oznaka odobritve tipa zapisovalne opreme;
– numerični podatek konstante “k” zapisovalne opreme;
– datum in čas preverjanja;
– izjava o ustreznosti, da zapisovalna oprema ustreza zahtevam iz Priloge I oziroma Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS.
(8) Zapisnik o preverjanju se izdela v dveh izvodih. En izvod prejme naročnik, drug izvod hrani delavnica.
8. člen
(kontrola)
(1) Kontrola je kontrolni postopek, ki se opravi na motornem vozilu, ki ima nameščeno zapisovalno opremo. Pri tem postopku se ugotavlja, če zapisovalna oprema izpolnjuje pogoje, ki jih določata Priloga I oziroma Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS. Pri postopku kontrole mora delavnica upoštevati navodila proizvajalca, ki se nanašajo na tip zapisovalne opreme in/ali naprave za omejevanje hitrosti.
(2) Kontrola se izvede po vsakem nameščanju zapisovalne opreme, kot je bilo izvedeno v skladu s 5. členom tega pravilnika, oziroma na dve leti v času redne uporabe, v skladu z zahtevami, ki jih določata Priloga I oziroma Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS.
(3) Kontrolo lahko izvede ista oseba, kot je izvedla namestitev v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(4) V postopku kontrole se izvede tudi kalibriranje v skladu z 10. členom tega pravilnika.
(5) Delavnica vodi evidenco o nepravilno kalibriranih digitalnih tahografih. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– firma lastnika, najemnika oziroma uporabnika vozila oziroma digitalnega tahografa;
– znamka in registrska oznaka vozila;
– datum preverjanja;
– tip digitalnega tahografa;
– natančen opis ugotovljene nepravilnosti kalibriranja (parametri k, l, w in naprave za omejevanje hitrosti).
(6) V postopku kontrole se preveri tudi pravilnost nastavitve naprave za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila. Če naprava za omejevanje hitrosti ni nastavljena pravilno, se takšno vozilo zavrne. Pri zapisovalni opremi, ki dopušča to možnost, se vpiše tudi vrednost, na katero mora biti nastavljena naprava za omejevanje hitrosti, glede na kategorijo motornega vozila.
9. člen
(zapisnik o kontroli)
(1) Pri vsaki kontroli se vodi zapisnik o kontroli, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je opravil kontrolo;
– številka servisne kartice, če gre za kontrolo digitalnega tahografa;
b) podatki o motornem vozilu:
– firma in sedež lastnika ali imetnika vozila;
– identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN) in registrska oznaka;
– znamka, proizvajalec in tip motornega vozila;
– stanje kilometrskega števca;
– obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih, in njihova velikost;
– nekorigirani koeficient motornega vozila »w«, izražen v obr/km ali imp/km;
– tlak pogonskih pnevmatik po navodilih proizvajalca vozila;
– tip naprave za omejevanje hitrosti in njena nastavitev hitrosti (v(set)), če jo ima vozilo vgrajeno in se zanjo zahteva pregled, v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za omejevanje hitrosti;
c) podatki o zapisovalni opremi:
– proizvajalec, tip, serijska številka in oznaka odobritve tipa zapisovalne opreme;
– dejanski obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih;
– konstanta zapisovalne opreme ''k'' v obr/km ali imp/km;
– dejanski koeficient motornega vozila ''w'', izražen v obr/km ali imp/km;
d) podatki o izvedeni storitvi:
– datum in čas zaključka kontrole;
– namen kontrole;
– rezultati kontrole;
– podpis tehnika, ki je opravil kontrolo;
– izjava o ustreznosti zapisovalne opreme.
(2) Zapisnik o kontroli se izdela v dveh izvodih. En izvod prejme naročnik, drug izvod hrani delavnica.
(3) K zapisniku o kontroli se priloži tahografski vložek z izpisom, nastalim v postopku kontrole za tahograf, ali izpis rezultatov preverjanja, ki je nastal v postopku kontrole za digitalni tahograf.
10. člen
(kalibriranje)
(1) V postopku kalibriranja delavnica upošteva navodila proizvajalca, ki se nanašajo na tip digitalnega tahografa.
(2) Po opravljenem postopku kalibriranja na digitalnem tahografu imetnik kartice delavnice podatke o kalibriranju shrani na kartici delavnice in jih prenaša v evidenco o opravljenih kalibriranjih delavnice. Delavnica zagotovi varno hranjenje, avtentičnost ter onemogoči vsako nepooblaščeno spreminjanje ali presnemavanje podatkov s kartice delavnice.
(3) Delavnica vodi evidenco o opravljenih kalibriranjih na vseh digitalnih tahografih. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je opravil kalibriranje;
– številka servisne kartice;
b) podatki o motornem vozilu:
– firma in sedež lastnika ali imetnika vozila;
– identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN) in registrska oznaka;
– znamka, proizvajalec in tip motornega vozila;
– stanje kilometrskega števca;
– obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih, in njihova velikost;
– nekorigirani koeficient motornega vozila »w«, izražen v obr/km ali imp/km;
– tlak pogonskih pnevmatik po navodilih proizvajalca vozila;
– tip naprave za omejevanje hitrosti in njena nastavitev hitrosti (v(set)), če jo ima vozilo vgrajeno in se zanjo zahteva pregled, v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za omejevanje hitrosti;
c) podatki o digitalnem tahografu:
– proizvajalec, tip, serijska številka in oznaka odobritve tipa digitalnega tahografa;
– serijska številka digitalnega tahografa in zaznavala gibanja;
d) podatki o kalibriranju:
– zaporedna (administrativna) številka kalibriranja;
– w, k, l faktorji;
– nastavitev naprave za omejevanje hitrosti (v(set));
e) podatki o izvedenem kalibriranju:
– datum in čas zaključka kalibriranja;
– namen kalibriranja;
– podpis tehnika, ki je izvedel kalibriranje.
11. člen
(plombiranje)
(1) Po uspešno izvedeni kontroli se izvede postopek plombiranja na način in po postopku, ki ga je za določeni tip zapisovalne opreme in motornega vozila določil proizvajalec. Plombiranje se izvede s plombami, ki vsebujejo oznako, ki je delavnici dodeljena ob odobritvi.
(2) Plombe lahko poškoduje ali uniči prometni inšpektor ali policist v naslednjih primerih:
– zaradi preverjanja točnosti nastavitve konstante zapisovalne opreme;
– zaradi ugotavljanja pravilnega krmiljenja naprave za omejevanje hitrosti;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje zapisovalne opreme;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje naprave za omejevanje hitrosti.
(3) Po opravljenem posegu iz prejšnjega odstavka prometni inšpektor ali policist izdela pisno poročilo o poškodbi ali uničenju plombe z navedbo kraja, časa in vzroka za poškodbo ali uničenje plombe in ugotovitvah. Kopija pisnega poročila se izroči vozniku, ki jo shrani v vozilu. Delodajalec poskrbi, da se po končanem prevozu izvede postopek plombiranja zapisovalne opreme v skladu s prvim odstavkom tega člena v za to odobreni delavnici, kjer se pusti kopija pisnega poročila.
(4) Za poškodovane ali uničene plombe, za katere delodajalec ali voznik nima kopije pisnega poročila iz prejšnjega odstavka, delavnica vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– firma in sedež lastnika ali imetnika vozila;
– znamka in registrska oznaka vozila;
– datum preverjanja;
– vrsta zapisovalne opreme in natančen opis ugotovljenih nepravilnosti (na katerem delu je bilo ugotovljeno uničenje plombe).
(5) Delavnica predloži evidenco na vpogled na zahtevo nadzornega organa.
(6) Za izvajanje postopkov in nalog iz 8. in 10. člena tega pravilnika lahko plombe poškoduje ali uniči tudi tehnik.
12. člen
(namestitvena ploščica in vgradbena nalepka)
Po izvedenem postopku plombiranja iz prejšnjega člena se namesti namestitvena ploščica in/ali vgradbena nalepka. Namestitvena ploščica v obliki nalepke se namesti na tak način, da se ob poskusu odstranitve nepopravljivo poškoduje.
13. člen
(prenos in varovanje podatkov v primeru servisiranja, razgradnje ali zamenjave digitalnega tahografa)
(1) V primerih servisiranja, razgradnje ali zamenjave digitalnega tahografa delavnica iz njega prenese podatke. Podatki se shranijo na ustreznem spominskem mediju.
(2) Podatki se hranijo v delavnici tako, da niso dostopni nepooblaščenim osebam, in jih ni dovoljeno spreminjati. Podatke delavnica izroči delodajalcu. O izročitvi podatkov delavnica vodi zapisnik, iz katerega so razvidni najmanj:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je opravil prenos podatkov, in številka kartice delavnice;
b) podatki o motornem vozilu:
– registrska oznaka;
– identifikacijska številka;
– znamka, proizvajalec in tip;
c) podatki o digitalnem tahografu:
– proizvajalec;
– tip in serijska številka;
– datum proizvodnje;
– oznaka odobritve tipa;
d) podatki o delodajalcu:
– firma in sedež;
– številka prevoznikove kartice;
– pooblastilo delodajalca za prevzem podatkov;
– podpis osebe, ki ji je delodajalec dal pooblastilo iz prejšnje alinee;
e) podatki o prenosu podatkov:
– zaporedna številka zapisnika;
– obdobje, za katero so podatki preneseni;
– naslov datoteke, ki vsebuje podatke, datum in čas nastanka datoteke in velikost datoteke;
– kraj, datum in čas izvedbe prenosa.
14. člen
(nemožnost prenosa ali izpisa podatkov)
(1) Če prenos podatkov na spominski medij v primerih iz prejšnjega člena ni mogoč, lahko pa se izdela izpis podatkov iz digitalnega tahografa, delavnica o tem obvesti delodajalca. Na njegovo zahtevo delavnica izvede izpis za časovno obdobje zadnjih treh mesecev.
(2) Če ni možno izdelati izpisa v skladu s prejšnjim odstavkom, delavnica izda delodajalcu izjavo o nemožnosti prenosa podatkov, s katero se potrjuje, da prenos ali izpis podatkov iz digitalnega tahografa ni mogoč.
(3) Izjava o nemožnosti prenosa ali izpisa podatkov se izdela v dveh izvodih. En izvod prejme delodajalec, drug izvod pa se hrani v delavnici najmanj dve leti.
(4) Izjava o nemožnosti prenosa ali izpisa podatkov vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je poskusil opraviti prenos, ali izpis podatkov, številka kartice delavnice in tehnikov podpis;
b) podatki o motornem vozilu:
– registrska številka;
– identifikacijska številka;
– znamka (proizvajalec) in tip;
c) podatki o digitalnem tahografu:
– proizvajalec;
– tip in serijska številka;
– datum proizvodnje;
– mesto namestitve v kabini motornega vozila;
– oznaka odobritve tipa;
– vidnost namestitvene ploščice (ugotovitev preglednosti namestitvene ploščice);
d) podatki o delodajalcu:
– firma in sedež;
– številka prevoznikove kartice;
e) podatki o izjavi o nemožnosti prenosa ali izpisa podatkov:
– datum in kraj izstavitve;
– zaporedna številka izjave.
15. člen
(obveščanje prometnega inšpektorata)
O nemožnosti prenosa ali izpisa podatkov iz digitalnega tahografa v vozilu delavnica obvesti prometni inšpektorat.
16. člen
(servisiranje tahografov)
(1) Servisiranje tahografov je postopek, ki pomeni poseganje v tahograf po uničenju ene ali več plomb, ki so nameščene na tahografu.
(2) Pri servisiranju se upošteva in v popolnosti izvršuje ter izpolni navodila proizvajalca in se postopa v skladu s tehnično dokumentacijo, ki jo delavnica in tehnik pridobita od proizvajalca za posamezni tip tahografa. Pri servisiranju se zagotovi, da rezervni in nadomestni deli, ki se uporabljajo za popravilo, ustrezajo tipu tahografa.
(3) O vsakem servisiranju se vodi zapisnik o servisu, v katerem se zabeleži najmanj naslednje podatke:
– zaporedna številka zapisnika;
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je servis izvedel, in njegov podpis;
– proizvajalec, tip in serijska številka tahografa;
– oznaka odobritve tipa tahografa;
– vrsta servisa in kratek opis servisa, ki je bil izveden;
– datum in čas zaključka servisa.
(4) Zapisnik o servisu hrani delavnica najmanj dve leti.
(5) Servis tahografa lahko izvede tehnik, ki izvaja tudi ostale naloge, ki so določene v tem pravilniku.
17. člen
(servisiranje digitalnega tahografa)
(1) Servisiranje digitalnega tahografa je postopek, ki pomeni kakršno koli popravilo zaznavala gibanja ali enote v vozilu, pri katerem je potreben odklop napajanja, odklop od drugih delov zapisovalne opreme ali odpiranje.
(2) Delavnica pridobi od proizvajalca digitalnega tahografa opis posegov v digitalni tahograf. Iz opisa je razvidno, kakšen servis lahko izvaja delavnica in pod katerimi pogoji. Iz opisa je razvidno tudi, v kakšnem stanju oziroma pod katerimi pogoji se lahko digitalni tahograf vrne proizvajalcu ali zavrže. Če delavnica želi izvajati servis, za katerega proizvajalec zahteva, da se izvaja v skladu s kriteriji Priporočila Sveta 95/144/ES z dne 7. aprila 1995 o merilih za vrednotenje varnosti skupne informacijske tehnologije (UL L št. 093 z dne 26. 4. 1995, str. 27), mora delavnica pridobiti odobritev v skladu s temi kriteriji.
(3) Če se ugotovi, da se določen servis digitalnega tahografa lahko opravi v delavnici (enote v vozilu, zaznavala gibanja, medsebojne povezave), se zagotovi, da rezervni in nadomestni deli, ki se uporabljajo za servis, ustrezajo tipu digitalnega tahografa. Delavnica in tehnik pri servisu v popolnosti izvršujeta in izpolnita navodila, ki sta jih pridobila od proizvajalca.
(4) Če servis ali zamenjava povezav (kablov) na vozilu ne vplivata na varnost sistema, tehnik lahko izvede ta poseg.
(5) Pri vsakem servisu se vodi zapisnik, v katerem se zabeleži najmanj naslednje podatke:
– zaporedna številka zapisnika;
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je servis izvedel, in njegov podpis;
– proizvajalec, tip in serijska številka tahografa;
– oznaka odobritve tipa tahografa,
– vrsta servisa in kratek opis servisa, ki je bil izveden;
– datum in čas zaključka servisa.
(6) Zapisnik o servisu hrani delavnica najmanj dve leti.
(7) Servis digitalnega tahografa lahko izvede tehnik, ki izvaja tudi ostale naloge, ki so določene v tem pravilniku.
(8) Po servisu se izvede postopek kalibriranja.
18. člen
(evidence)
(1) Delavnica, upravitelj in tehnik skrbijo, da se vodijo evidence o vsakem opravljenem postopku ali izvedeni nalogi. Evidenca se uredi časovno glede na postopke in naloge. Iz evidence morajo biti razvidni podatki, ki so bili pridobljeni med izvajanjem postopkov in nalog. Biti morajo natančno in v celoti shranjeni in urejeni tako, da jih nadzorni organi lahko uporabijo pri izvajanju nadzora.
(2) Vse zapise delavnica hrani najmanj dve leti.
III. OGLASNA DESKA
19. člen
(oglasna deska)
(1) Delavnica ima na vidnem mestu oglasno desko z naslednjimi podatki:
– številka in veljavnost odločbe o odobritvi delavnice;
– oznaka delavnice;
– osnovni podatki o upravitelju delavnice;
– postopki in naloge, za katere ima delavnica odobritev Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija);
– kopija akreditacijske listine in izvleček iz priloge k akreditacijski listini, iz katere je razvidno, za katere postopke in naloge ima delavnica pridobljeno akreditacijsko listino;
– osnovni podatki o tehnikih;
– navedba, katere osebe so usposobljene ter za katere tipe tahografov;
– vzorec namestitvene ploščice;
– obratovalni čas;
– cenik storitev;
– obrazci zapisov, ki jih delavnica izdaja.
(2) Obvestila in obrazci morajo biti čitljivi in v celoti izpolnjeni kot vzorci.
(3) Skrbnik oglasne deske je upravitelj delavnice, ki redno posodablja podatke.
IV. POGOJI ZA ODOBRITEV IN NAČIN NJIHOVEGA DOKAZOVANJA
20. člen
(zagotavljanje sledljivosti izvajanja postopkov in nalog)
(1) Vlagatelj za postopke in naloge iz 5. do vključno 15. člena tega pravilnika zagotavlja sledljivost z dokumentiranjem, opisom posameznega postopka in naloge, njune funkcije in tehničnega obsega dela, načina obvladovanja celotne dokumentacije, povezane z njegovimi dejavnostmi, načina ravnanja s primerki, na katerih izvaja postopke in naloge, sistema vodenja in varovanja zapisov o izvajanju postopkov in nalog, ter s tem, da so zapisi ustrezno shranjeni in osebni podatki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(2) Vlagatelj izkazuje, da zagotavlja sledljivost izvajanja postopkov in nalog, ki so določeni v prejšnjem odstavku tega člena, z veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, iz katere je razvidno, katere postopke in naloge izvaja v skladu z navedenim standardom.
(3) Vlagatelj izkazuje, da zagotavlja sledljivost izvajanja postopkov in nalog, ki so določeni v 16. in 17. členu tega pravilnika, z veljavno pogodbo, ki jo ima vlagatelj s proizvajalcem zapisovalne opreme in v kateri je določeno, da mu bo proizvajalec zapisovalne opreme redno dostavljal tehnično dokumentacijo in ga tekoče seznanjal z vsemi novostmi. Če vlagatelj pogodbe nima sklenjene neposredno s proizvajalcem, mora priložiti tudi dokument, iz katerega je razvidno razmerje med posrednikom in proizvajalcem.
21. člen
(širitev obsega izvajanja postopkov in nalog)
(1) Vlagatelj lahko pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog iz 5. do vključno 14. člena tega pravilnika, za katere še nima pridobljene akreditacijske listine, če izpolnjuje pogoje iz 20. in 22. do vključno 36. člena tega pravilnika in predloži dokazilo, da je podal vlogo za širitev obsega akreditacije za te postopke in naloge pri organizaciji, ki izvaja postopke akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.
(2) Delavnica v roku dvanajstih mesecev od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predloži direkciji veljavno pogodbo za širitev obsega akreditacije z organizacijo, ki izvaja postopke akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, in v roku 24 mesecev od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predloži direkciji veljavno akreditacijsko listino, iz katere je razvidno, da postopke in naloge, za katere je pridobila to odobritev, izvaja v skladu z navedenim standardom.
(3) Če delavnica ne predloži veljavne pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, direkcija delavnici odvzame odobritev.
(4) Če delavnica ne predloži akreditacijske listine v roku iz drugega odstavka tega člena, direkcija delavnici odvzame odobritev.
(5) Če vlagatelj po odvzemu odobritve iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena ponovno zaprosi za odobritev postopkov in nalog, lahko pridobi odobritev le, če vlogi priloži veljavno akreditacijsko listino.
22. člen
(ustreznost prostorov)
(1) Prostori za izvrševanje postopkov in nalog morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– biti morajo v Republiki Sloveniji;
– zagotavljati morajo varno delo in izvajanje postopkov in nalog za zaposlene pri vlagatelju, stranke in morebitne obiskovalce;
– omogočati morajo normalno varno delo pri vseh vremenskih pogojih.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege;
– načrt prostorov v merilu 1:100;
– original ali kopijo (javne) listine, s katero vlagatelj dokazuje, da ima prostore v lasti, oziroma original ali kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da lahko uporablja te prostore za izvrševanje postopkov in nalog ves čas trajanja odobritve;
– kopijo uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, ki ga je izdal pristojen upravni organ;
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas trajanja odobritve.
(3) Določila tega člena se smiselno uporabijo tudi za mobilno delavnico.
23. člen
(ustrezna oprema in orodje)
(1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo opremo in orodje:
– opremo in orodje, s katerimi lahko izvaja postopke in naloge v skladu s tem pravilnikom;
– pisarniško opremo;
– komunikacijske povezave;
– opremo za varovanje objekta.
(2) Šteje se, da ima vlagatelj opremo in orodje iz prejšnjega odstavka na razpolago, če ju ima v lasti ali ima pravico njune uporabe na podlagi sklenjene najemne ali leasing pogodbe.
(3) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– podroben opis ustrezne opreme in orodja;
– dokazila ali izjavo o tem, da vlagatelj razpolaga z ustrezno opremo in orodjem iz prvega odstavka tega člena;
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedeno opremo in orodje lahko uporabljal za izvrševanje postopkov in nalog ves čas trajanja odobritve.
24. člen
(zaposleni tehniki)
(1) Vlagatelj izpolnjuje pogoje za opravljanje postopkov in nalog, če ima zaposleno zadostno število tehnikov, ki so usposobljeni za izvajanje vseh aktivnosti, ki jih morajo izvajati delavnice v skladu z zakonodajo s področja zapisovalne opreme v cestnih prevozih. Za izvajanje aktivnosti zadostuje, če ima vlagatelj zaposlenega vsaj enega tehnika za izvajanje postopkov in nalog, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 17. člena zakona.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je tehnik pri vlagatelju zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ali kopijo podjemne pogodbe;
– kopijo listine, s katero se dokazuje opravljeno strokovno usposobljanje tehnika pri enem od proizvajalcev zapisovalne opreme, ki imajo priznano odobritev tipa za analogne tahografe ali interoperabilni test za digitalne tahografe, oziroma pri pravni ali fizični osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja. Potrdilo o izobraževanju ne sme biti starejše kot tri leta. Iz potrdila o izobraževanju in o opravljenem strokovnem usposabljanju mora biti razvidno, za katere postopke in naloge v skladu s tem pravilnikom je tehnik strokovno usposobljen. Če je bilo potrdilo o izobraževanju izdano s strani pravne ali fizične osebe, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja, mora delavnica priložiti tudi fotokopijo potrdila o izobraževanju za to osebo;
– listino, iz katere je razvidno, da tehnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– listino, iz katere je razvidno, da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski postopek.
25. člen
(dostop do vlagatelja)
(1) Dostop do vlagatelja mora biti enostaven, prepoznaven in ne sme ovirati cestnega prometa.
(2) Dostop je enostaven, če je brez ovir in neposredno dostopen z javnih površin.
(3) Dostop je prepoznaven, če je označen z informativnimi tablami, na katerih se nahaja firma vlagatelja s pripisom »delavnica za tahografe« in/ali »delavnica za digitalne tahografe« v skladu z odobritvijo.
(4) Šteje se, da dostop ne ovira cestnega prometa, če je ustrezno opremljen s cestno prometno signalizacijo in če dovozna pot, ki vodi na preizkuševalno stezo za vozila, omogoča čakanje najmanj enemu vozilu s priklopnim vozilom in ustreza najdaljši možni dovoljeni dolžini ene skupine vozil.
(5) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevala enostaven dostop;
– izjavo, da je dostop označen z informativnimi tablami;
– izjavo, da je dostop opremljen s prometno cestno signalizacijo in da dovozna pot ustreza določbam prejšnjega odstavka.
26. člen
(zagotavljanje zanesljivosti meritev)
(1) Vlagatelj izkazuje, da zagotavlja zanesljivost meritev in ima ustrezno opremo in orodje tako, da merilna oprema izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020.
(2) Oprema in orodje morata biti ves čas primerna za uporabo, ustrezno prepoznavna (označena) in pravilno vzdrževana, v skladu z dokumentiranimi postopki in navodili. Vlagatelj mora imeti dokumentiran postopek za nabavo nove in odpis izrabljene opreme in orodja. Vlagatelj mora imeti postopek za ravnanje z opremo, ki ni brezhibna, ter raziskovanje posledic in vplivov na rezultate postopkov ob odkritju pomanjkljivosti na opremi in orodju. Merilna oprema, ki služi za odločanje o skladnosti rezultata meritev z zahtevami, mora biti, preden se da v uporabo, kalibrirana ter imeti dokazljivo sledljivost do nacionalnih ali mednarodnih etalonov. Merilna oprema mora biti redno kalibrirana.
(3) O merilni opremi se vodijo zapisi, ki vsebujejo naslednje podatke:
– identifikacija opreme in pripadajočih računalniških programov;
– firma proizvajalca, oznaka tipa in serijska številka ali druga nedvoumna identifikacija;
– navodila proizvajalca za uporabo in ravnanje z opremo;
– podatki o kalibriranju (datum veljavnega in naslednjega kalibriranja, izvajalec kalibriranja);
– podatki o vzdrževanju;
– podatki o poškodbah, nepravilnem delovanju in popravilih.
(4) Za pomožno opremo se vodijo zapisi, ki vsebujejo naslednje podatke:
– firma proizvajalca, oznaka tipa in serijska številka ali druga nedvoumna identifikacija;
– navodila proizvajalca za uporabo in ravnanje, če le-ta obstajajo;
– podatki o vzdrževanju in funkcionalnem pregledovanju.
(5) Opremo in orodje sme uporabljati ali v njo posegati samo pooblaščeno in usposobljeno osebje.
(6) Oprema mora zagotavljati izvajanje meritev vseh vrst zapisovalne opreme, ki imajo pridobljeno odobritev tipa.
(7) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži izjava, iz katere je razvidno, da vlagatelj zagotavlja zanesljivost meritev in ima ustrezno opremo in orodje. Izjavo podpiše tudi upravitelj.
27. člen
(stečajni postopek)
Vlogi za pridobitev odobritve se priloži potrdilo iz sodnega registra ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da zoper vlagatelja ni uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali likvidacije.
28. člen
(nekaznovanost)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, upravitelj in tehniki ne smejo biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je bilo izvršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalno opremo, obsodba pa še ni bila izbrisana.
(2) Vloga za pridobitev odobritve mora vsebovati potrdilo pristojnega organa, da osebe iz prejšnjega odstavka niso vpisane v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka.
29. člen
(ni v kazenskem postopku)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, upravitelj in tehniki morajo dati izjavo, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je bilo storjeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalno opremo.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve mora vlagatelj zase in za vse člane svoje uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, upravitelja in tehnike priložiti izjavo, da, kolikor vedo, zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka.
30. člen
(ni bil član uprave)
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja delavnice, kateri je bila odobritev odvzeta.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži izjava, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
31. člen
(ni bila odvzeta odobritev)
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bila odobritev odvzeta.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– izpis iz sodnega registra oziroma druge evidence, v katero je v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, vlagatelj vpisan kot pravna ali fizična oseba;
– navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik katere od pravnih ali fizičnih oseb, in navedbo teh morebitnih oseb;
– izjavo, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
32. člen
(razmerje s proizvajalcem zapisovalne opreme)
(1) Vlagatelj mora izkazati, da ima ustrezno urejeno razmerje s proizvajalcem ali proizvajalci zapisovalne opreme glede na postopke in naloge, ki jih opravlja.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži kopija pogodbe s proizvajalcem ali proizvajalci zapisovalne opreme. Če je pogodba sklenjena s pooblaščenim zastopnikom proizvajalca zapisovalne opreme, mora biti v pogodbi navedeno razmerje pooblaščenega zastopnika do proizvajalca in pogodba, ki določa njun odnos.
33. člen
(prostori za shranjevanje dokumentacije)
(1) Vlagatelj mora razpolagati s prostori in opremo, ki omogočajo, da bodo zapisi in dokumentacija o vseh aktivnostih, povezanih z zapisovalnimi napravami in podatki, ki so zabeleženi na njih, ustrezno shranjeni in dostopni nadzornim organom in da bodo osebni podatki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. V prostorih za hranjenje dokumentacije se morajo ločeno nahajati tudi žigi in kartice delavnice, ko niso v uporabi.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege;
– načrt prostorov v merilu 1:100;
– original ali kopijo javne listine, s katero vlagatelj dokazuje, da ima prostore v lasti, oziroma original ali kopijo veljavne pogodbe, s katero dokazuje, da lahko uporablja te prostore za izvrševanje postopkov in nalog za čas predvidenega trajanja odobritve;
– kopijo uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, ki ga je izdal pristojen upravni organ;
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas predvidenega trajanja odobritve;
– podroben opis opreme;
– dokazila o tem, da vlagatelj razpolaga z ustrezno opremo;
– navedbo, kako vlagatelj izpolnjuje ali omogoča izpolnjevanje zahtev glede shranjevanja in varovanja;
– izjavo upravitelja, da vlagatelj izpolnjuje določbe predpisov o varstvu osebnih podatkov.
34. člen
(poravnane obveznosti iz javnih dajatev)
(1) Vlagatelj mora imeti poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev v skladu s predpisi Republike Slovenije.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je vlagatelj poravnal davke in prispevke.
35. člen
(imenovanje upravitelja)
(1) Vlagatelj mora izkazati, da ima imenovanega upravitelja, ki izpolnjuje pogoje iz 17. člena zakona.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– dokazilo, da je odgovorna oseba vlagatelja imenovala upravitelja za izvajanje nalog delavnice;
– kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je upravitelj zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– dokazilo, da upravitelj ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– dokazilo, da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski postopek.
36. člen
(oglasna deska)
(1) Vlagatelj mora imeti oglasno desko, na kateri so informacije v skladu z 19. členom tega pravilnika.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve vlagatelj priloži izjavo, da ima oglasno desko. Izjavo podpišeta upravitelj in odgovorna oseba.
37. člen
(podatki iz uradnih evidenc)
Vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Direkcija, ko odloča o odobritvi, te podatke pridobi po uradni dolžnosti.
V. POSTOPEK ODOBRITVE DELAVNICE
38. člen
(postopek odobritve)
(1) Postopek odobritve se začne z vložitvijo vloge za odobritev, ki je ustrezno kolkovana v skladu z zakonom, ki predpisuje upravne takse.
(2) Vlagatelj mora v vlogi navesti:
– ime oziroma firmo in sedež vlagatelja;
– navedbo postopkov in nalog, za katere se zahteva odobritev.
(3) Vsi dokumenti in dokazila, ki so priloženi vlogi, morajo biti v slovenskem jeziku ali uradnem prevodu.
39. člen
(podaljšanje odobritve)
(1) Vlagatelj mora v roku 60 dni pred iztekom veljavnosti odobritve podati vlogo za podaljšanje odobritve.
(2) V vlogi mora navesti:
– ime oziroma firmo in sedež vlagatelja;
– navedbo postopkov in nalog, za katere želi podaljšanje odobritve.
(3) Vlagatelj mora navesti vsa spremenjena dejstva oziroma okoliščine, ki vplivajo na izdajo odobritve.
40. člen
(določitev oznake delavnice)
(1) Direkcija določi odobreni delavnici oznako. Z oznako delavnica označuje namestitveno ploščico in vsa predvidena plombirana mesta po uspešno opravljenem postopku, za katerega je odobrena.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka sestoji iz velikih tiskanih črk SI in dvomestne številke.
VI. KONČNA DOLOČBA
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-10/2005/117-0074114
Ljubljana, dne 20. aprila 2006
EVA 2006-2411-0003
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost