Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 224 Ob-12678/06 , Stran 3465
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik. 2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program splošne medicine. 3. Predmet koncesij: izvajanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine. 4. Koncedent zagotavlja koncesionarju pridobitev stanovanja oziroma pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja, brezplačno uporabo poslovnega prostora in določeno pomoč pri nabavi opreme. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za nedoločen čas. 6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je fizična oseba: 6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno opremo in kadre; 6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice. 7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.4. da ima zagotovljene ustrezno opremo in kadre; 7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi. 8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata: – opravljena specializacija na področju splošne ali družinske medicine: 25 točk; – kvaliteta strokovnega dela na področju splošne medicine v letu 2005: maksimalno število točk 25; – zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti v obdobju 2003-2005: maksimalno število točk 5. 9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 30 dneh po objavi v Uradnem listu RS do najkasneje 12. ure. Kandidaturo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: »splošna medicina«, – naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: »splošna medicina« je lahko samo ena kandidatura. 10. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri bo odločil direktor občinske uprave Občine Hrastnik z upravno odločbo, ki bo izdana najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Hrastnik s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. 11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Dodatne informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel. 03/56-54-390, faks 03/56-44-041, el. naslov. breda.sterbucl@hrastnik.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti