Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 333-01/06-4 Ob-12469/06 , Stran 3463
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2006, z naslednjimi vsebinami: – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja, – akcije na področju urejanju okolja, – organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah, – izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva. 2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze. 3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: 1,300.000 SIT. 4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije: 1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj – 200 točk, b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost – 100 točk, c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca – 50 točk, d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt – 200 točk; 2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja: a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt – 200 točk, b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt – 100 točk; 3. akcije na področju urejanju okolja: a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk) – 5 točk, b) olepšanje kraja z zasajanjem rož – 100 točk, c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt – 100 točk; 4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah: a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev – 200 točk, b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje – 100 točk, c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje – 100 točk; 5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze: a) pavšal za programske in materialne stroške na leto – 200 točk, b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo – 400 točk, c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost – 100 točk. 5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v tajništvu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si. 6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. 5. 2006 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2006 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 31. 5. 2006 oddana do 12. ure v tajništvu Občine Moravske Toplice. 7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 8. Informacije in navodila: Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, tel. 02/538-15-06, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost