Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 210/06 Ob-12687/06 , Stran 3462
Zaporedna št. 1 Parc.št. 830/1 pašnik v izmeri 10417 m2, vpisana pri vl. št. 877, k.o. Škalce, do deleža 6729/10417 in parc.št. 830/3 plantažni sadovnjak v izmeri 345 m2, vpisana pri vl. št. 791, k.o. Škalce, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, vrednost zemljišč znaša 19,524.240 SIT, 20% DDV znaša 3,904.848 SIT, kar pomeni, da pogodbena vrednost zemljišč znaša 23,429.088 SIT oziroma 97.767,85 EUR. Nepremičnini se prodajata v kompletu. Nasad, ki se nahaja na zemljišču ni predmet prodaje in ni last prodajalca. Zaporedna št. 2 Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2 vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 3,771.000 SIT, 20% DDV znaša 754.200 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 4,525.200 SIT oziroma 18.883,32 EUR. Zaporedna št. 3 Parc. št. 483/4 travnik v izmeri 601 m2 vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 3,777.285 SIT, 20% DDV znaša 755.457 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 4,532.742 SIT oziroma 18.914,80 EUR. Zaporedna št. 4 Parc. št. 483/5 travnik v izmeri 597 m2 vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 3,752.145 SIT, 20% DDV znaša 750.429 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 4,502.574 SIT oziroma 18.788,91 EUR. Zaporedna št. 5 Parc. št. 483/6 travnik v izmeri 598 m2 vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 3,758.430 SIT, 20% DDV znaša 751.686 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 4,510.116 SIT oziroma 18.820,38 EUR. Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 EUR = 239,640 SIT). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 19. 5. 2006, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod zap. št. _____ – Ne odpiraj!«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-5/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 24. 5. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti