Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12669/06 , Stran 3451
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za: a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe), b) Usposabljanje zaposlenih, in sicer za: b1) splošna usposabljanja zaposlenih: Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja ali področja dela in torej znatno izboljšujejo možnost zaposlitve delavca. b 2) posebna usposabljanja zaposlenih: Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči. Višina razpisanih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v letu 2006, znaša 30,000.000 SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju. 3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci, – za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja in izobraževanja delavcev za velika podjetja in 80% za mala in srednja podjetja; – za posebna usposabljanja zaposlenih ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj v velikih podjetjih in 45% v malih in srednjih podjetjih. Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči 2,000.000 SIT. II. Pogoji dodeljevanja 1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje izobrazbe in znanj zaposlenih in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v Posočju. 2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, 110/02), – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02); – morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije. 3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, bodo v letu 2006 vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj. 4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji. 5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: – stroški izobraževanj in usposabljanj, – potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne smejo presegati 10% upravičenih stroškov posameznega prijavljenega izobraževanja oziroma usposabljanja. Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja. 6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanja zaposlenih. III. Splošni in finančni pogoji 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2006 do najkasneje 30. 10. 2006. 3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 5. V primeru, da prejemnik odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 6. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 7. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. 8. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega leta 2006 pa je 30. 10. 2006. 9. Prejemnik bo najkasneje do 30. 10. 2006 izstavil končni zahtevek za dodelitev sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo: – Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pog. št. 1). Zahtevek mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan. Poročilo o poteku projekta izobraževanj in usposabljanj (Priloga pog. št. 2). Poročilo o poteku projekta izobraževanj in usposabljanj mora vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na podlagi rezultatov). – Stroškovnik projekta izobraževanj in usposabljanj s prilogami (priloga pog. št. 2/1) skupaj z računi in dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV). V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in označena na bančnih izpiskih. Potrebno je dostaviti fotokopije originalnih računov z oznako «fotokopija je istovetna originalu«. Upravičeni stroški (upošteva se neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu (SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno, na kateri račun se nanaša). 10. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); 2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); 3. podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – dokazilo o registraciji vlagatelja: za pravne osebe originalni izpisek iz sodnega registra, oziroma za samostojne podjetnike Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ni starejši od 30 dni; – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za leti (2004, 2005), potrjene s strani AJPES-a; – potrdilo o stanju davčnih obveznosti za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni; – potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni; 4. predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2006 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge: – za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1) 5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2006, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem, katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. VI. Način prijave in razpisni roki 1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih borcev 1, Tolmin, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/ in www.pososki-rc.si. 2. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si), – Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem centru. 3. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna. 4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 5. 6. 2006, – oziroma oddaja v glavno pisarno (IV. nadstropje), 5. 6. 2006 do 12. ure. 5. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte. 7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT). VII. Obravnava vlog 1. Datum odpiranja: 7. 6. 2006. Odpiranje ni javno. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljata dva predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna tajnost. 3. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 5. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006, navedenih v točki II.2 tega razpisa; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v roku 45 dni od odpiranja vlog. 7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom “Pritožba na sklep – Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006”. 8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. 9. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.

AAA Zlata odličnost