Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12695/06 , Stran 3472
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška delovna mesta: 1. Sekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost. Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu sekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, – državni izpiti iz javne uprave. Želena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje politike EU ter s tem povezanih programov, – poznavanje oziroma izkušnje na področju tehnološkega razvoja, – poznavanje politike podjetništva in konkurenčnosti, – izkušnje na področju projektnega vodenja skupin. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju direktorata in strokovnih nalog, – koordinacija del ter priprava ukrepov na podlagi politike DPK, – vodenje in sodelovanje programov, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – izvajanje nalog vodenja »enote ministrstva« v Mariboru, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 2. Podsekretar v Direktoratu za notranji trg-Sektorju za reševanje in prestrukturiranje podjetij. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpiti iz javne uprave. Želena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – dobro poznavanje izkazov poslovanja podjetij, – praktične izkušnje s področja kriznega vodenja, – delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – sodelovanje pri pripravi predpisov, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 3. Podsekretar v Direktoratu za energijo. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpiti iz javne uprave. Želena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – opravljen pravniški državni izpit, – znanje angleškega jezika, – poznavanje evropskega prava ter – poznavanje področja energetike in rudarstva. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja, – vodenje projektnih skupin, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 4. Podsekretar v Službi za informacijsko tehnologijo. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem smer organizacijska-informatika, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpiti iz javne uprave. Želena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje delovanje TSM sistema (arhiviranje podatkov), – izkušnje s sistemskim administriranjem Novell strežnikov in delovanjem postaj z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 in XP, – poznavanje zakonitosti delovanja lokalnih omrežij, – poznavanje okolja Lotus Notes. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – izvajanje najzahtevnejših operativnih nalog na področju računalniške in telekomunikacijske tehnologije, – izvajanje načrtovanja informacijskih rešitev v zvezi z zagotavljanjem delovanja strežnikov, omrežij in operacijskih sistemov, – sodelovanje v projektnih skupinah, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU). V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima), – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in – dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo na delovnih mestih pod 1., 2. in 4. točko se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Delo na delovnem mestu pod točko 3. pa se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za energijo, Dunajska 48, Ljubljana. Izbrani kandidati bodo morali predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga Krajevno pristojno sodišče). Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite: – za delovno mesto pod 1. in 4. točko: po tel. 01/478-32-11 (Jožica Nagode), – za delovno mesto pod 2. točko: po tel. 01/478-32-17 (mag. Zlatko Zupanc) in – za delovno mesto pod 3. točko: po tel. 01/478-71-67 (dr. Igor Šalamun). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost