Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 4302-10/2006 Ob-12672/06 , Stran 3449
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen in predmet razpisa: Ministrstvo želi s financiranjem organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost spodbujati podporno okolje za dejavne na področju inovacij, ki jim pomaga razviti in zaščititi inovacije ter jih uvesti v uporabo. Upravičeni stroški so stroški osebja in materialni stroški za izvedbo naslednjih dejavnosti organizacije: evidentiranje članov z naslovi, informiranje, povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti. Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne sme preseči 24.000.000 SIT v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so v zadnjih treh letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa. 3. Pogoji sodelovanja: Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost, in povezujejo najmanj 50 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov, inventorjev in inovatorjev v mikro in malih podjetjih, obrti, svobodnih poklicih in zasebnikov (upokojencev, študentov in dijakov) in inovacijsko aktivnih v javnem ali zasebnem sektorju, ki razvijajo, so razvili ali prijavili vsaj eno novost s področja industrijske ali intelektualne lastnine za zaščito na Uradu za intelektualno lastnino RS. Organizacija mora tem svojim članom nuditi vsaj dve obliki od naslednjih oblik pomoči s področja inovacijske dejavnosti: evidentiranje članov z naslovi, informiranje, povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti. Organizacija mora delovati vsaj eno leto. Organizacije morajo izpolnjevanje pogojev izkazati s seznamom članov, navedbo dejavnosti, ki jih zanje organizirajo ter izpiskom iz registra, ki ni starejši od 90 dni. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo. 4. Merila za izbiro predlogov: Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril: – 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu članov posamezne organizacije med vsemi člani vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega razpisa. – 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu podeljenih patentov članom posamezne organizacije med vsemi podeljenimi patenti članov vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega razpisa. Ena nova tehnična rešitev se pri tem upošteva največ kot en patent. – 40% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene programa posamezne organizacije v vsoti vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa (8 točk), ocene mejnikov (6 točk), ocene rezultatov (6 točk), ocene indikatorjev (6 točk) ter ocene preglednosti finančnega načrta (7 točk) in podrobnosti finančnega načrta (7 točk). Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2006. Sredstva prejme posamezna organizacija, ki podpira inovacijsko dejavnost. Namenjena so dejavnostim iz točke 3 tega razpisa, ki jih vlagatelji podrobneje predstavijo v vlogi, v višini odobrenih sredstev. 5. Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 25,000.000 SIT za leto 2006. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5688 proračuna RS za leto 2006. 6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2006. 7. Način prijave in razpisni rok: popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do 26. 5. 2006, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za financiranje delovanja organizacij inovatorjev« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej do 26. 5. 2006 do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 8. Datum odpiranja vlog: javno komisijsko odpiranje vlog bo 30. 5. 2006 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, mala sejna soba, 2. nadstropje. 9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku do 40 dni od datuma odpiranja vlog. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve organizacije na spodaj naveden e-naslov. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro po telefonu: 01/478-46-09, Andrej Cvelbar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: andrej.cvelbar@gov.si oziroma po faksu: 01/478-47-19.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti