Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2024. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
2025. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-A)
2026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B)
2027. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)
2028. Zakon o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1E)
2029. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2076. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2006/2007
2077. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2006/2007
2078. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2006/2007

USTAVNO SODIŠČE

2030. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratom za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Enota Koper, in Okrajnim sodiščem v Piranu
2031. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2032. Sklep o imenovanju državne tožilke na položaj svetnice
2033. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 30. marca 2006
2034. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 20. aprila 2006
2079. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2006

OBČINE

Brežice

2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart – območje ob Cesti bratov Milavcev
2036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart – kare D, E
2037. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E
2038. Sklep o sprejetih programih priprave občinskih prostorskih aktov

Celje

2039. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2005
2040. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
2041. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
2042. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Zvodno, k. o. Zagrad in k. o. Arclin
2043. Program priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta ČRET MTC 1 (Baumax)

Dobrova-Polhov Gradec

2044. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije

Dol pri Ljubljani

2045. Odlok o oskrbi s pitno vodo
2046. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Dravograd

2047. Sklep Občinske volilne komisije Občine Dravograd

Gornji Petrovci

2048. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2005
2049. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006

Komen

2050. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2005

Koper

2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«
2052. Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru
2053. Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001)
2054. Obvezna razlaga 4., 6., 7.a, 14., 14.a in 15. člena tekstualnega in grafičnega dela Odloka o zazidalnem načrtu “Večnamenska dvorana v Kopru” (Uradne objave, št. 5/92, 13/99, in Uradni list RS, št. 54/05)
2055. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Litija

2056. Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija

Medvode

2057. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 12/1 – Jeprca
2058. Sklep o sprejetju Programa priprave lokacijskega načrta za območje urejanja PD 12/1 – Jeprca

Novo mesto

2059. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Slovenska Bistrica

2060. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2000

Slovenske Konjice

2061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2005

Sveti Jurij ob Ščavnici

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priključevanju na javni vodovod v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

2063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS-5) Lavrica
2065. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča za območja opremljanja ŠSE 11/3 Gorenje Blato, ŠSE 11/4 Trstivka, ŠSE 11/5 Špičasti hrib, ŠSE 11/6-1 Špičasti hrib, ŠSE 11/6-2 Špičasti hrib, ŠSE 12/2 Drenik, ŠSE 12/3 Brezje, ŠSE 12/11-1 Vrtača in ŠSE 12/11-2 Vrtača

Šmarje pri Jelšah

2066. Pravilnik o subvencioniranju projektov inovacij v Občini Šmarje pri Jelšah

Trebnje

2067. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stari trg – DSO

Vransko

2068. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko
2069. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006
2070. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

Zagorje ob Savi

2071. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice« v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«

Zavrč

2072. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč
2073. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč
2074. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč
2075. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje P24-P1 Zavrč (obrtna cona)

POPRAVKI

2080. Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Cankova
2081. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)
2082. Popravek Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače
2083. Popravek Sklepa o javnem pozivu k vložitvi kandidatur na mesto predsednika delovnega sodišča v Mariboru in podpredsednika Okrajnega sodišča v Kopru

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti