Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12733/06 , Stran 3481
1. Predmet prodaje je 213.449 delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, Ljubljana. Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT. Osnovni kapital družbe znaša 1.232,025.000 SIT. 2. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic delniške družbe. 3. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 70,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic Mladinska knjiga Založba d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d.«, najpozneje do 22. 5. 2006 do 12. ure. 7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11. uro, pri Ksenji Hornung, telefon 01/58 94 881.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti