Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 478-18/2006-0507 Ob-12690/06 , Stran 3468
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24 v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 7/10 – dvorišče v izmeri 555 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v izmeri 148 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 163 k.o. Koprivnica, 2. poslovni prostor v izmeri 50,43 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2017/1 k.o. Krško pod E.1 – poslovni prostor št. 8 v kleti, CKŽ 29, Krško v izmeri 50,43 m2, ležeč v objektu na naslovu CKŽ 29, Krško, stoječem na zemljiščih parc. št. 3113 – dvorišče v izmeri 128 m2 in parc. št. 3951 – stan. st.-stavbišče v izmeri 230 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2017 k.o. Krško, 3. poslovni prostor v izmeri 88,31 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev 59 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 3085/6 – sst. stavb. v izmeri 218 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem seznamu št. VIII. k.o. Krško, zemljiščih parc. št. 3051/31 – sst. stavb. v izmeri 37 m2 in parc. št. 3051/32 – sst. stavb. v izmeri 185 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 426 k.o. Krško ter zemljiščih parc. št. 2918/12 – sst. stavb. v izmeri 154 m2 in parc. št. 2918/13 – sst. stavb. v izmeri 5 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 1181 k.o. Krško, 4. poslovni prostor v izmeri 52 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.S – stanovanjska stavba v izmeri 429 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 704 k.o. Stara vas, 5. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2, ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3 – njiva v izmeri 239 m2 in travnik v izmeri 310 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri 594 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 125 k.o. Dovško, 6. poslovni prostor v izmeri 96,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.S – stanovanjska stavba v izmeri 429 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 704 k.o. Stara vas, 7. poslovni prostor v izmeri 44,50 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.S – stanovanjska stavba v izmeri 429 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 704 k.o. Stara vas, 8. objekt na naslovu Gorenji Leskovec 21, stoječ na zemljiščih parc. št. 231/1 – sadovnjak v izmeri 1484 m2, dvorišče v izmeri 683 m2, njiva v izmeri 656 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 43 m2 in parc. št. 231/2 – gospodarsko poslopje v izmeri 288 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 58 k.o. Gornji Leskovec, 9. objekt na naslovu Koprivnica 1 v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 5/2 – stavbišče v izmeri 524 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 27 k.o. Koprivnica. Predmeta prodaje pod zaporednima številkama 6 in 7 se prodajata v kompletu po skupni ocenjeni vrednosti. Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so zasedeni z najemniki. Predmeta prodaje pod zaporednima številkama 8 in 9 sta v delu zasedena z najemniki. Predmeti prodaje so v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 22. 5. 2006 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 3,618.457,18 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 1,935.974,87 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 je izklicna cena 18,778.192,01 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 je izklicna cena 12,875.111,92 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna cena 13,047.550,08 SIT, – za predmeta prodaje pod zaporednima številkama 6 in 7 je izklicna cena 21,727.525,92 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 8 je izklicna cena 16,965.300 SIT, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 9 je izklicna cena 30,331.900 SIT. Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 100.000 SIT. Plačilni pogoji S kupci, najugodnejšimi dražitelji za predmete prodaje, bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudili najvišjo ceno, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi, – kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec, – če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/498-12-79 ali tel. 07/498-12-91, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic Karmen, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti