Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 430-11/2006 Ob-12682/06 , Stran 3465
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2006, s področja kulture, turizma, športa in drugih sorodnih področij, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Sežana oziroma v letu 2006 niso bili financirani iz proračuna Občine Sežana. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti, če: – so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – imajo sedež ali podružnico v občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom občine Sežana in se izvaja na območju občine, – bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je že izvedel) v letu 2006, – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; – ima prijavitelj prireditve zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2006, ki jo imenuje župan Občine Sežana za področje, ki je predmet razpisa. Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Razpisni kriteriji: 5.1. Splošni kriteriji razpisa: – prireditev mora biti izvedena na območju občine Sežana, – program prireditve mora biti namenjen čim širšemu krogu občanov občine Sežana, – program prireditve je finančno realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo, – program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi lastne in druge vire financiranja, – sofinancirane prireditve morajo biti izvedene v tekočem proračunskem letu. 5.1. Prednostni kriteriji razpisa: – prost vstop na prireditev, – prijavitelj v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop, – prireditev je tradicionalna in se izvaja več let zaporedoma, – finančno poročilo in oddana bilanca stanja za leto 2005, – obiskanost prireditev, – aktivna udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih in medarodnih prireditvah in tekmovanjih, – aktivnost prijavitelja pri uveljavljanju in utrjevanju pozitivne podobe občine Sežana ter sodelovanje z Občino Sežana, – pričakovan promocijski učinek prireditve, – reference prijavitelja, – izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, v kolikor je prijavitelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih. 6. Uporaba kriterijev: Komisija bo glede na izpolnejvanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto programov in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev. Komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Programi se bodo praviloma sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar največ v višini 10% vrednosti razpisa. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. 7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2006 znaša 3,000.000 SIT. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi in se zaključi 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 10. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – izjava, da program ni sofinanciran iz proračuna Občine Sežana za leto 2006, – vzorec pogodbe. Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisana izjava, da prijavitelj s programom, ki ga prijavlja, ni kandidiral na drugih razpisih Občine Sežana oziroma v letu 2006 ni bil financiran iz proračuna Občine Sežana, – prijava mora biti čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih podpisana ter žigosana. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 11. Oddaja in dostava prijav: vloga oziroma prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga oziroma prijava mora biti – v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS – predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Prireditve in manifestacije 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv oziroma ime in priimek, naslov oziroma sedež. Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in jih posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku! Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana. Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so naštete v javnem razpisu pod točko 10. V tem primeru bodo prijavitelji pozvani, da prijavo dopolnijo v roku 8 dni. Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Občina Sežana bo po odpiranju vlog oziroma prijav iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma prijave prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav, – vloge oziroma prijave, ki so nepopolne. Občina Sežana lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal 05/73-10-101 urad.zupana@sezana.si 13. Odpiranje vlog oziroma prijav in obveščanje o izboru: Občina Sežana bo prijavitelje o izidu razpisa obvestila v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti