Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

SV 546/06 Ob-12821/06 , Stran 3490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 546/06, sta bili nepremičnini: – vrstna stanovanjska hiša – objekt št. 13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11. Hiša stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri 220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva 47, Maribor, last Brede Horvat do celote, na podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, sklenjene med njo kot članom zadruge – kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot prodajalcem z dne 23. 6. 1994, – poslovni prostor št. 1 v skupni izmeri 78,68 m2, v prvem nadstropju in dvoriščna zgradba – shramba v kleti v izmeri 9,65 m2 in shramba v pritličju v izmeri 6,51 m2, vse v stanovanjski hiši v Mariboru, Vetrinjska 11, ki stoji na parc. št. 1718, pripisani v z.k. vl. št. 506, k.o. Maribor – Grad; last zastaviteljice do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Bredo Horvat kot kupcem in Aljažem Brandnerjem ter Vlastislavo Bratuž Gasparin, kot prodajalcema z dne 30. 12. 1998, zastavljeni v korist upnice – banke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000 Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.500 EUR z letno obrestno mero, ki znaša Euribor za šestmesečne depozite v EUR, veljaven na prvi dan vsakega obračunskega obdobja za obresti, povečan za 1,85% točke letno – trenutno skupaj 4,785% letno, z zamudnimi obrestmi, in sicer za čas od dneva zamude do dneva plačila, katere se uporabnik kredita zavezuje plačati najkasneje 8. delovni dan od datuma obračuna in znašajo od tolarskih obveznosti 13,5% letno, od deviznih obveznosti pa 12% letno, ter se spreminjajo v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB, z zapadlostjo prvega obroka na dan 15. 5. 2006 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 15. 4. 2013.

AAA Zlata odličnost