Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

2006. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8), in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar, stran 4984.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8
(območja v planskih celotah KS-8),
in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar
Št. 3505-1/2006
Koper, dne 21. aprila 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8), in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za območji, za katera še ni sprejet prostorski akt:
a) »ureditveno območje za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-8« ob Ankaranski cesti,
b) za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega prostorskega akta je utemeljen na podlagi:
Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 112/05) in Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev v občini Koper, sprejel župan Mestne občine Koper, št. K3503-24/01 z dne 23. 12. 2003.
3. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
Območje začasnih ukrepov
4. člen
(območja)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
a) 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 731/1, 731/2, 732/1, 732/3, večji severni del parcele 733, večji severni del parcele 730/1 vse parcele k.o. Ankaran, v skladu s plansko enoto KS-8.
b) 166.S, 1225/5,1225/4, 1246, 1242, 1245, vse parcele k.o. Rožar.
Prikaz območja obravnave – območje a)
Prikaz območja obravnave – območje b)
Vrste začasnih ukrepov
5. člen
Do sprejema predvidenega prostorskega akta se sprejmejo naslednji začasni ukrepi: prepoved parcelacije zemljišč in promet z njimi ter izvajanje gradenj.
6. člen
Ne glede na določila 5. člena je v »območju začasnih ukrepov« dovoljeno:
a) geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta, za javno korist ter v drugih utemeljenih primerih,
b) gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga gospodarska infrastruktura,
c) gradnja in vzdrževanje enostavnih objektov, ki so v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),
d) vzdrževalna dela, rušitve dotrajanih objektov in zunanje ureditve, če gre za zagotavljanje standardnih delovnih in bivalnih pogojev,
e) promet z zemljišči, v kolikor ni utemeljene nevarnosti, da bo izvedba bodoče prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena,
f) izvajanje gradenj, ki so bile v času uveljavitve tega odloka že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
Dela, navedena v tč. a do e prvega odstavka tega člena so dopustna pod pogoji:
– zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04).
– PUP v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01)
– in na podlagi pozitivnega soglasja Mestne občine Koper.
7. člen
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena sprememba prostorskega akta, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
V primeru začasnih objektov je potrebno predhodno opredeliti način in obveznost njihove odstranitve in ureditev površin v prejšnje oziroma izboljšano stanje.
Legalno zgrajeni objekti so objekti zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja in na zahtevo lastnikov vnesen tudi v zemljiški kataster. Dokazilo, da je objekt zgrajen v skladu s predpisi šteje gradbeno dovoljenje izdano v skladu s predpisi o graditvi objektov, razen za objekte, zgrajene pred letom 1967. Kot dokazilo, da je objekt, zgrajen pred letom 1967 v skladu s predpisi, pa se šteje da je bil objekt do tega leta vpisan v zemljiški kataster.
Prehodne in končne določbe
8. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja v Mestni občini Koper, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006
Koper, dne 20. aprila 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O
IL DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-8 (ambiti territoriali KS-8) e dell’area individuata nelle p.c. 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, allibrate nel comune censuario di Rožar
N.: 3505-1/2006
Capodistria, 21 aprile 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 81, primo comma, e dell’articolo 82, terzo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02 e 8/03 – rett. e 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/2003 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 aprile 2006, ha approvato il
D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-8
(ambiti territoriali KS-8)
e dell’area individuata nelle p.c. 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, allibrate nel comune censuario di Rožar
Articolo 1
(area d’intervento)
Con il presente decreto sono adottati i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale delle zone sprovviste di strumento urbanistico attuattivo:
a) »zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-8« lungo la Strada di Ancarano
b) “area individuata nelle p.c. 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, allibrate nel comune censuario di Rožar.
Articolo 2
(basi giuridiche della prevista sistemazione territoriale)
L’approvazione dello strumento urbanistico pianificato poggia sul:
Programma di predisposizione della Strategia di sviluppo territoriale del Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 112/05) e Programma di predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione nel comune di Capodistria, approvato dal Sindaco del Comune città di Capodistria, n. K3503-24/01, il giorno 23. 12. 2003.
Articolo 3
(finalità)
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della prevista sistemazione territoriale ovvero di evitare che si verifichi un aumento sproporzionato dei rispettivi costi oppure che si rendano necessari maggiori interventi nei diritti e interessi legali dei proprietari di beni immobili e d’altri soggetti coinvolti.
Area interessata dagli interventi provvisori
Articolo 4
(zone d’intervento)
L’area interessata dai provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela comprende le seguenti particelle catastali:
c) 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 731/1, 731/2, 732/1, 732/3, gran parte del versante nord della particella catastale n. 733, gran parte del versante nord della particella catastale n. 730/1, tutte allibrate nel c.c. di Ancarano, in conformità dell’ambito territoriale KS-8.
d) 166.S, 1225/5,1225/4, 1246, 1242, 1245, allibrate nel c.c. di Rožar.
Rappresentazione dell’area d’intervento a)
Rappresentazione dell’area d’intervento b)
Tipi di provvedimenti provvisori
Articolo 5
I provvedimenti provvisori adottati per il periodo che precede l’approvazione del previsto strumento urbanistico sono il divieto di lottizzazione e di commercializzazione dei terreni nonché esecuzione di opere edili.
Articolo 6
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5, è ammesso compiere nella »zona interessata da provvedimenti provvisori«:
a. rilevamenti geodetici ed altri lavori preparatori necessari alla compilazione dello strumento urbanistico, purchè ciò sia nel pubblico interesse od in altri casi giustificati,
b. opere di costruzione destinate a migliorare le opere d’urbanizzazione primaria ed altri impianti infrastrutturali,
c. opere di costruzione e di manutenzione dei manufatti semplici, conformi al Regolamento sui fabbricati complessi, meno complessi e semplici, sulle condizioni di realizzazione dei manufatti semplici in assenza della concessione edilizia e sulle opere connesse ai fabbricati ed alle aree di pertinenza (Gazzetta uff. della RS, n. 114/03, 130/04),
d. interventi di manutenzione, demolizione di fabbricati fatiscenti e sistemazioni degli spazi all’aperto, quando si tratti di garantire condizioni standard di vita e di lavoro,
e. commercializzazione di terreni nella misura in cui questa non ostacoli o impedisca la futura sistemazione territoriale,
f. interventi edilizi oggetto della concessione edilizia rilasciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Le opere di cui dal punto a) al punto e) del primo comma del presente decreto, sono ammesse alle seguenti condizioni:
– garanzia di conformità al Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) ed al Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 e 33/01) ed al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04).
– NTA riferite al comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 19/88, 7/01, 24/01)
– ed in base all’assenso del Comune città di Capodistria.
Articolo 7
I proprietari ovvero utenti degli immobili ubicati nella zona interessata dalla prevista modifica dello strumento urbanistico hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai detti immobili e l’esecuzione dei rilevamenti geodetici, geologici ed altri necessari all’elaborazione dello strumento urbanistico in oggetto, come pure per fini di esproprio o limitazione di altri diritti nel pubblico interesse.
Se nel corso di esecuzione degli interventi di cui sopra si verifichino dei danni, il proprietario ovvero l’utente ha il diritto di richiedere il risarcimento dal committente di tali interventi.
Previa realizzazione di manufatti provvisori occorre definire le modalità e gli obblighi della rispettiva rimozione ed il ripristino dello stato iniziale delle superfici interessate ovvero il miglioramento dello stato delle medesime.
I fabbricati realizzati legalmente sono quelli costruiti in base alla concessione edilizia, registrati nel catasto fondiario dietro domanda del proprietario. Costituisce prova legale dell’avvenuta realizzazione del fabbricato in conformità della relativa normativa, la concessione edilizia rilasciata a norma di legge, fatti salvi i manufatti costruiti prima del 1967 ed allibrati nel catasto fondiario entro quell’anno.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 8
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori rimangono in vigore per il periodo di un anno dall’approvazione della Strategia di sviluppo territoriale del Comune città di Capodistria, fatte salve quelle misure che ostacolerebbero l’attuazione dello strumento urbanisticol
Articolo 9
(entrata in vigore)
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N.: 3505-1/2006
Capodistria, 20 aprile 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti